Kritiky.cz > Recenze knih > Potkejte Brusel!

Potkejte Brusel!

jak jsem potkala brusel

Brusel je hlav­ní měs­to Belgického krá­lov­ství a síd­lí v něm Evropský par­la­ment. To ví asi kaž­dý. To, jak vypa­dá v Bruselu kaž­do­den­ní život, už ale tak zná­mé není. Víte, čemu zde oby­va­te­lé říka­jí nej­taj­něj­ší diplo­ma­tic­ká zbraň, kde se naro­di­la Audrey Hepburn nebo proč jsou Šmoulové mod­ří? Umíte si před­sta­vit, že žije­te na mís­té, kde není těž­ké sehnat poli­ti­ka, ale najít sluš­né­ho insta­la­té­ra se rov­ná zázra­ku? A jak zde fun­gu­je škol­ství a zdra­vot­nic­tví a kte­rým mís­tům je lep­ší se vyhnout širo­kým oblou­kem?

Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Kateřina Farná, autor­ka kni­hy Jak jsem potka­la Brusel a novi­nář­ka, kte­rá se zají­má hlav­ně o kul­tu­ru, vizu­ál­ní umě­ní, film, design a módu. V Bruselu pro­ži­la něko­lik let i když se jí tohle měs­to na začát­ku vůbec nelí­bí­lo, nako­nec si jej zami­lo­va­la.

Kniha je roz­dě­le­ná na 60 hlav­ních kapi­tol a ty jsou pro lep­ší pře­hled­nost uspo­řá­da­ny abe­ced­ně. Některé kapi­to­ly jsou psá­ny jako repor­tá­že, dal­ší jako glo­sy nebo osob­ní zážit­ky a jiné jsou zalo­že­né na roz­ho­vo­rech s lid­ma, kte­ří se zmi­ňo­va­né tema­ti­ce věnu­jí nebo s ní mají něco spo­leč­né. V kapi­to­le o euta­na­zii, kte­rá je v Belgii legál­ní, vyzpo­ví­da­la autor­ka těž­ce nemoc­nou ženu, kte­rá tenhle zákrok poz­dě­ji pod­stou­pi­la a v kapi­to­le o bel­gic­kém mód­ním domě Delvaux vyprá­ví o své prá­ci pro tuhle fir­mu čes­ká desig­nér­ka, kte­rá zde měla na sta­rost prá­ci s exo­tic­ký­mi kůže­mi.

Zábavné jsou kapi­to­ly o pře­zou­vá­ní a směš­ným odpa­du, kte­ré tref­ně zob­ra­zu­jí roz­dí­ly v čes­ké a bel­gic­ké men­ta­li­tě. Částí věno­va­né poli­ti­ce, kul­tu­ře, umě­ní a his­to­rii jsou nejen pouč­né, ale i pou­ta­vě zpra­co­va­né. Nechybějí ani slov­ní­ko­vá hes­la či fak­to­gra­fic­ké výkla­dy. Autorka se navíc nevy­hý­bá ani nároč­ným téma­tům, jako je již vzpo­mí­na­ná euta­na­zie nebo tero­ris­mus - a díky tomu je její kni­ha uce­le­ným obra­zem téhle význam­né bel­gic­ké met­ro­po­le.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Jak jsem potka­la Brusel

Autorka: Kateřina Farná

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 360

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […] Posted in Recenze knih
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […] Posted in Recenze knih
  • Gayle Formanová - Znovu já15. prosince 2017 Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho je taky perfekcionistka, která musí mít vše dokonale naplánované, a jediné, čemu se věnuje, jsou […] Posted in Recenze knih
  • Od Oltáře do Santiaga2. srpna 2020 Od Oltáře do Santiaga Knížka, nebo spíše cestovatelský deník s názvem Od oltáře do Santiaga, je počin čerstvých novomanželů Jany a Lukáše Hanušových, který se rozhodli jít týden po svatbě svatební /poutní cestu […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea?11. listopadu 2018 Kouzelná třída v muzeu - najde Maruška ztracenou vstupenku a dostane se do muzea? Byl poslední den vysvědčení a děti šly vstříc prázdninovým zážitkům. Jen Maruška si posteskla, že Jasmínu už nikdy neuvidí. Jasmína Bílá byla víla, která k nim přišla a učila je ve škole. […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...