Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Potkejte Brusel!

Potkejte Brusel!

jak jsem potkala brusel
jak jsem potkala brusel

Brusel je hlav­ní měs­to Belgického krá­lov­ství a síd­lí v něm Evropský par­la­ment. To ví asi kaž­dý. To, jak vypa­dá v Bruselu kaž­do­den­ní život, už ale tak zná­mé není. Víte, čemu zde oby­va­te­lé říka­jí nej­taj­něj­ší diplo­ma­tic­ká zbraň, kde se naro­di­la Audrey Hepburn nebo proč jsou Šmoulové mod­ří? Umíte si před­sta­vit, že žije­te na mís­té, kde není těž­ké sehnat poli­ti­ka, ale najít sluš­né­ho insta­la­té­ra se rov­ná zázra­ku? A jak zde fun­gu­je škol­ství a zdra­vot­nic­tví a kte­rým mís­tům je lep­ší se vyhnout širo­kým oblou­kem?

Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Kateřina Farná, autor­ka kni­hy Jak jsem potka­la Brusel a novi­nář­ka, kte­rá se zají­má hlav­ně o kul­tu­ru, vizu­ál­ní umě­ní, film, design a módu. V Bruselu pro­ži­la něko­lik let i když se jí tohle měs­to na začát­ku vůbec nelí­bí­lo, nako­nec si jej zami­lo­va­la.

Kniha je roz­dě­le­ná na 60 hlav­ních kapi­tol a ty jsou pro lep­ší pře­hled­nost uspo­řá­da­ny abe­ced­ně. Některé kapi­to­ly jsou psá­ny jako repor­tá­že, dal­ší jako glo­sy nebo osob­ní zážit­ky a jiné jsou zalo­že­né na roz­ho­vo­rech s lid­ma, kte­ří se zmi­ňo­va­né tema­ti­ce věnu­jí nebo s ní mají něco spo­leč­né. V kapi­to­le o euta­na­zii, kte­rá je v Belgii legál­ní, vyzpo­ví­da­la autor­ka těž­ce nemoc­nou ženu, kte­rá tenhle zákrok poz­dě­ji pod­stou­pi­la a v kapi­to­le o bel­gic­kém mód­ním domě Delvaux vyprá­ví o své prá­ci pro tuhle fir­mu čes­ká desig­nér­ka, kte­rá zde měla na sta­rost prá­ci s exo­tic­ký­mi kůže­mi.

Zábavné jsou kapi­to­ly o pře­zou­vá­ní a směš­ným odpa­du, kte­ré tref­ně zob­ra­zu­jí roz­dí­ly v čes­ké a bel­gic­ké men­ta­li­tě. Částí věno­va­né poli­ti­ce, kul­tu­ře, umě­ní a his­to­rii jsou nejen pouč­né, ale i pou­ta­vě zpra­co­va­né. Nechybějí ani slov­ní­ko­vá hes­la či fak­to­gra­fic­ké výkla­dy. Autorka se navíc nevy­hý­bá ani nároč­ným téma­tům, jako je již vzpo­mí­na­ná euta­na­zie nebo tero­ris­mus - a díky tomu je její kni­ha uce­le­ným obra­zem téhle význam­né bel­gic­ké met­ro­po­le.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Jak jsem potka­la Brusel

Autorka: Kateřina Farná

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 360


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62207 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56643 KB. | 02.07.2022 - 12:25:00