Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Pošťák Pat - ZAJÍMAVOSTI

Pošťák Pat - ZAJÍMAVOSTI

 • Pošťák Pat se popr­vé vysí­lal roku 1981 na BBC1, tak­že je na BBC nejdéle vysí­la­ným ani­mo­va­ným seri­á­lem.

 • Pošťák Pat se vysí­lal ve více než 85 zemích, tak­že Pat je bez­po­chy­by drži­te­lem titu­lu „Nejslavnější poš­ťák na svě­tě“.

 • Pošťák se měl původ­ně jme­no­vat Ron a namís­to kocou­ra měl být jeho par­ťá­kem vel­ký pes Don. Seriál se měl jme­no­vat „Ron a jeho pes Don

 • Pat celý svůj život žije ve ves­nič­ce Zelená Dolina, kro­mě krát­ké­ho obdo­bí oko­lo jeho dva­ce­ti let, kte­ré strá­vil v Harrogate (lázeň­ské měs­teč­ko v sever­ním Yorkshiru). To je paneč­ku věr­nost!

 • Zelená Dolina je inspi­ro­vá­na ves­ni­cí Longsleddale v Cumbrii v seve­ro­zá­pad­ní Anglii, upro­střed slav­né­ho Lake Districtu.

 • V ang­lic­kém zábav­ním par­ku Longleat je pod širým nebem repli­ka Zelené Doliny včet­ně poš­ty a nádra­ží.

 • Pat rád začí­ná svůj den dob­rým šál­kem čaje a tous­tem. Jess dává před­nost mis­ce mlé­ka.

 • Pat je pořád na ces­tě. Při doru­čo­vá­ní zási­lek uje­de den­ně 80 km a pěš­ky nacho­dí 16 km.

 • Žádná zásil­ka není moc vel­ká nebo moc malá. Pat doru­čo­val už coko­liv od obří­ho mag­ne­tu po mini­a­tur­ní­ho slo­na.

 • Pat milu­je moto­ro­vá vozi­dla a tech­nic­ké vychy­táv­ky. Jeho vozo­vý park zahr­nu­je původ­ní poš­ťác­kou dodáv­ku, vět­ší dodáv­ku na vel­ké zásil­ky, heli­kop­té­ru, motor­ku se sajd­ká­rou pro Jesse a sněž­ný skútr.

 • Na začát­ku seri­á­lu byl Jess čer­ný a jme­no­val se Jim, tepr­ve poz­dě­ji se z něj stal ten zná­mý čer­no­bí­lý par­ťák, kte­rým je dnes.

 • Jess milu­je ryby, rád cho­dí na výpra­vy a loví myši. (Žádnou sice ješ­tě nechy­til, ale stej­ně je to dob­ré cvi­če­ní.)

 • V roce 2006 se posta­va Pošťáka Pata účast­ni­la oslav 80. naro­ze­nin Její krá­lov­ské Výsosti Alžběty II.

 • Jeho krá­lov­ská Výsost princ William, vévo­da z Cambridge, měl obrá­zek Pošťáka Pata na své kra­bič­ce na sva­či­nu, když šel popr­vé do škol­ky.

 • Pošťák Pat má 157 tele­viz­nícz epi­zod a 10 tele­viz­ních spe­ci­á­lů – to je 2625 minut ani­ma­ce. (Můžete si ho pouš­tět celý víkend!)

 • Natáčení všech epi­zod Pošťáka Pata od počát­ku až dopo­sud zabra­lo 98864 hodin. To už je pořád­ný kus prá­ce.

 • Pat umí hrát na mno­ho nástro­jů od dud až po bary­to­no­vou baskříd­lov­ku. Také umí malo­vat, tan­čit, spra­ví coko­li, co se mu dosta­ne do rukou, a dokon­ce umí udě­lat i těs­to na piz­zu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18960 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56154 KB. | 29.05.2022 - 03:51:25