Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - pro děti a jejich logické uvažování

129065 1 350 0 fit

115556

Tato kni­ha je vhod­ná nejen pro děti samot­né, ale spa­dá do kate­go­rie prá­ce rodi­čů s dět­mi. V kni­ze je dohro­ma­dy 21 krát­kých pohá­dek. Ty se pře­čtou a na dal­ší stra­ně jsou obráz­ky, kte­ré tu kon­krét­ní pohád­ku zná­zor­ňu­jí. Dítě by pod­le pře­čte­né pohád­ky mělo pojme­no­vat pod­le dotyč­ných obráz­ků, o co vlast­ně šlo. V pod­sta­tě je tato kni­ha dob­rá jak z hle­dis­ka čte­ných pohá­dek, tak i pro roz­voj dětí. Udává se, že je to kni­ha hlav­ně pro před­ško­lá­ky. Co se týká pohá­dek, tak jsou vel­mi snad­né na pocho­pe­ní. Například pohád­ka V domeč­ku pojed­ná­vá o malé Aničce, kte­rá byd­lí s mamin­kou a tatín­kem, ale také bráš­kou Pepíčkem.

S rodi­či ráda jez­dí na výle­ty. Nyní by taky jela, ale bohu­žel se to nedá, pro­to­že prší. A tak je s rodi­či doma, kde dospě­lí hlí­da­jí tetě mimin­ko. Maminka pře­ba­lo­va­la mimin­ko, pak si šla uva­řit svůj oblí­be­ný ovoc­ný čaj. Tatínek seděl u tele­vi­ze a díval se na svůj oblí­be­ný pořad. Maminka při­šla po chví­li také. Pepíček si zatím kres­lil u sto­lu v poko­jíč­ku. Kreslení ho moc bavi­lo. Anička se však s nechu­tí díva­la na déšť. Už se nemoh­la dočkat, až pře­sta­ne a bude si moci hrát s kama­rá­dy ven­ku. Zatím se roz­hod­la, že si bude v poko­ji pro­hlí­žet kníž­ku.

Z toho­to popi­su je patr­né, že pohád­ky jsou oprav­du jed­no­du­ché na pocho­pe­ní. Kniha je dopl­ně­ná krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi a má 88stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju pro rodi­če s dět­mi.

 

  • Autor: Marcela Kotová
  • Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 14. 01. 2020

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46338 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53217 KB. | 27.11.2021 - 18:37:01