Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední závod – Recenze – 70 %

Poslední závod – Recenze – 70 %

PosledniZavod
PosledniZavod

České spor­tov­ní dra­ma Poslední závod při­šlo do kin 24. břez­na 2022, tedy přes­ně v den 109. výro­čí tra­gic­ky ukon­če­né­ho běž­kař­ské­ho závo­du na 50 kilo­me­t­rů, jenž se konal v Krkonoších roku 1913. Náhlá změ­na poča­sí teh­dy na zasně­že­ných hře­be­nech zasko­či­la pořa­da­te­le i závod­ní­ky, a to včet­ně legen­dár­ní­ho čes­ké­ho lyža­ře Bohumila Hanče a jeho kama­rá­da Václava Vrbaty, jimž od té doby sto­jí v kop­cích nad Špindlerovým Mlýnem spo­leč­ný pomník. Jejich pří­bě­hem se zao­bí­ral již čes­ko­slo­ven­ský sní­mek Synové hor z roku 1956 a nyní jej zno­vu pře­vy­prá­věl doku­men­ta­ris­ta, sce­náris­ta a reži­sér Tomáš Hodan, mimo jiné čas­tý spo­lu­pra­cov­ník Marka Najbrta (Kancelář Blaník) a reži­sér doku­men­tu Filmový dob­ro­druh Karel Zeman.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Oproti Synům hor se však tvůr­ci Posledního závo­du roz­hod­li osu­dy obou lyža­řů stej­nou měrou dopl­nit ješ­tě o jed­nu reál­nou his­to­ric­kou posta­vu, a sice o vše­stran­né­ho čes­ké­ho spor­tov­ce němec­ké­ho půvo­du Emericha Ratha. Ten byl totiž ono­ho závo­du v roce 1913 též účas­ten, neb jako jedi­ný závo­dil s Čechy i v dobách, kdy Němci čes­ké závo­dy z naci­o­na­lis­tic­kých důvo­dů boj­ko­to­va­li. Byl nada­ným olym­pi­o­ni­kem a vyzna­va­čem pocti­vé dři­ny, přes­to se však kvů­li své národ­ní pří­sluš­nos­ti, byť naro­zen v Praze, stal pro­ble­ma­tic­kou oso­bou pro všech­ny nad­chá­ze­jí­cí poli­tic­ké reži­my.

Bohulibý záměr při­vést zno­vu na svět­lo posta­vu ději­na­mi zkou­še­né­ho a takřka zapo­me­nu­té­ho spor­tov­ní­ho nad­šen­ce, a to pro­střed­nic­tvím nao­pak dlou­ho­do­bě zná­mé his­to­ric­ké udá­los­ti, nicmé­ně nara­zil na to, že Emerich Rath figu­ru­je v pří­bě­hu Hanče a Vrbaty pou­ze jako jed­na z ved­lej­ších figur. Kvůli tomu se jej tvůr­ci roz­hod­li pře­su­nout více do popře­dí zařa­ze­ním dru­hé vypra­věč­ské rovi­ny, v níž již sta­rý Rath nastu­pu­je v roce 1959 na mís­to topi­če v hor­ské bou­dě, jenž v té době slou­ži­la jako odbo­rář­ská rekre­ač­ní zota­vov­na. Snímek pro­to v celém svém prů­bě­hu nepra­vi­del­ně pře­pí­ná mezi dvě­ma časo­vý­mi lini­e­mi – v té prv­ní si mla­dé­ho Emericha Ratha zahrál Marek Adamczyk, zatím­co ve dru­hé ztvár­nil tutéž posta­vu Oldřich Kaiser.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Poslední závod je tudíž od začát­ku do kon­ce roz­kro­čen mezi dvě­ma sub­jek­ty, jimž se sna­ží stří­da­vě věno­vat pozor­nost, sice spra­ved­li­vě, leč bohu­žel tak tro­chu na úkor obou. Jeho náplň by snad­no vysta­či­la na dva samo­stat­né fil­my, z čehož vyplý­vá, že sna­ha slou­čit pří­běhy jed­not­li­vých hrdi­nů do jed­no­ho cel­ku se neo­be­šla bez kom­pro­mi­sů. U Bohumila Hanče (Kryštof Hádek) si tře­ba scé­nář dává zále­žet na vykres­le­ní jeho moti­va­ce se závo­dě­ním skon­čit a radě­ji zao­pat­řo­vat rodi­nu, zatím­co jeho náh­lé­mu roz­hod­nu­tí poru­šit slib a na posled­ní chví­li se závo­du pře­ci jen zúčast­nit (patr­ně z naci­o­na­lis­tic­kých důvo­dů, k nimž se však do té doby sta­věl dost ambi­va­lent­ně) stej­ná péče věno­vá­na není.

Namísto přá­tel­ství Hanče s Vrbatou (Vladimír Pokorný) se pak sní­mek sou­stře­dí na posta­vu obě­ta­vé­ho Ratha, aby tak skrz něj mohl pro­vá­zat obě časo­vé linie, kte­ré jinak pří­liš orga­nic­ky pro­po­je­né nejsou (Oldřich Kaiser je kupří­kla­du paso­ván do role vypra­vě­če, ale až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu). Václav Vrbata je tudíž v pří­bě­hu odsu­nut na okraj, a kro­mě něj film mís­ty upo­za­ďu­je i pasiv­ně napsa­nou posta­vu Hančovy man­žel­ky (Judit Bárdos). V seg­men­tech z kon­ce pade­sá­tých let zas fil­mu nezbý­vá než se pou­ze v názna­cích otí­rat o to, co Emerich Rath pro­žil ve své spor­tov­ní kari­é­ře a během kon­flik­tů s komu­nis­ty, přes­to­že jeho osu­dy by evi­dent­ně stá­ly za podrob­něj­ší pro­zkou­má­ní. Absence hlub­ší prá­ce s téma­tem je znát i v poje­tí poli­tic­ké atmo­sfé­ry obou dějo­vých rovin, vykres­lu­jí­cích napě­tí mezi Čechy a Němci nej­pr­ve za Rakouska-Uherska a poz­dě­ji i v pro­stře­dí hor­ské cha­ty, v níž se Rath sta­ne pro svůj němec­ký původ trnem v oku pro její pode­zí­ra­vé maji­te­le.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Konceptuální nedo­stat­ky ve vyprá­vě­ní naštěs­tí vyna­hra­zu­je špič­ko­vá rea­li­za­ce, opí­ra­jí­cí se pře­de­vším o do detai­lu dota­že­nou dobo­vou výpra­vu a o natá­če­ní v auten­tic­kých loka­cích za auten­tic­ké­ho mra­zu. I z toho důvo­du je zda­le­ka nej­lep­ší čás­tí fil­mu jeho str­hu­jí­cí vyvr­cho­le­ní, v němž se jede onen titul­ní osud­ný závod, během nějž rela­tiv­ně spo­ře odě­ní účast­ní­ci mrz­nou ve sně­ho­vé váni­ci. Podstatnou slož­kou je též s plným nasa­ze­ním pro­ži­tý sportovně-herecký výkon Kryštofa Hádka. Působivé jsou i inten­ziv­ní hud­ba a zvuk a také kame­ra, kte­rá opoj­ně sní­má krko­noš­ské hře­be­ny a zdů­raz­ňu­je nebez­peč­nost, s níž se krás­ně vypa­da­jí­cí zasně­že­né pla­ni­ny mohou náh­le změ­nit ve smr­tí­cí bílé peklo.

Precizní řeme­sl­ná strán­ka, věro­hod­né herec­ké výko­ny a závě­reč­ná závod­ní pasáž, kte­rá dosa­hu­je svě­to­vých para­me­t­rů a z fil­mu výraz­ně vyční­vá, tak do znač­né míry napra­vu­je roz­po­ru­pl­ný dojem z toho, že se jeho tvůr­ci roz­hod­li kon­tra­pro­duk­tiv­ně vyprá­vět o pří­liš mno­ho věcech naráz.

 


Foto: BONTONFILM a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Poslední závod - 75 %22. března 2022 Poslední závod - 75 % Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) byl nejslavnější český lyžař své doby, vyhrával závody doma i v […] Posted in Filmové recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92482 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56890 KB. | 06.07.2022 - 05:31:25