Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %

Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %

PS
PS

Historické dra­ma reži­sé­ra Ridleyho Scotta se ode­hrá­vá ve 14. sto­le­tí a pojed­ná­vá na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí o posled­ním, fran­couz­ským dvo­rem ofi­ci­ál­ně orga­ni­zo­va­ném sou­bo­ji muže pro­ti muži, jehož úče­lem bylo vyře­šit jejich soud­ní spor. Rytíř Jean de Carrouges (Matt Damon) teh­dy obvi­nil pano­še Jacquese Le Grise (Adam Driver) ze zná­sil­ně­ní své ženy Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), při­čemž pro nedo­sta­tek důka­zů poža­do­val sou­boj na život a na smrt, aby tak prav­du odha­li­la boží spra­ve­dl­nost. V době, kdy byly ženy pova­žo­vá­ny za sou­část mužo­va majet­ku, prak­tic­ky se jim nedo­stá­va­lo žád­ných práv a z něja­ké­ho zná­sil­ně­ní si málo­kdo dělal těž­kou hla­vu.

Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze
Photo © 20th Century Studios

 

Oproti star­ším Scottovým epic­kým his­to­ric­kým vel­ko­fil­mům, jako byly sním­ky Gladiátor nebo Království nebes­ké, je Poslední sou­boj mno­hem intim­něj­ším fil­mem, sto­jí­cím pře­de­vším na dia­lo­zích, emo­cích a pro­kres­le­ných posta­vách, zasa­ze­ných nicmé­ně do vel­ko­le­pých a výprav­ných stře­do­vě­kých kulis. Kromě zmí­ně­né­ho sou­bo­je, jímž je film uvo­zen i zakon­čen, dojde sice i na pár dal­ších, podob­ně krva­vých a syro­vých bojo­vých scén, ty jsou však poměr­ně mini­ma­lis­tic­ké a krát­ké. Zbytek pří­bě­hu je roz­dě­len do tří kapi­tol, v nichž jsou tytéž udá­los­ti vyprá­vě­ny ze tří růz­ných per­spek­tiv, kte­ré se liší v mno­ha drob­ných, avšak zásad­ních aspek­tech. Vyprávění se při­tom nesou­stře­dí jen na onu udá­lost údaj­né­ho zná­sil­ně­ní, ale i na znač­né množ­ství před­chá­ze­jí­cí­ho kon­tex­tu, v němž je nám o jed­not­li­vých posta­vách prů­běž­ně odkrý­vá­no víc a víc.

První dvě kapi­to­ly zohled­ňu­jí to, jak si oba hlav­ní mužští akté­ři sub­jek­tiv­ně pama­tu­jí před­klá­da­né udá­los­ti, jak si pro své potře­by (tře­ba i neú­mysl­ně) ohý­ba­jí rea­li­tu přes kole­no a záro­veň jak vní­ma­jí sami sebe. Každý z nich má svou prav­du, ta se však v obou pří­pa­dech liší od toho, jak stej­né udá­los­ti vní­ma­la žena, jenž je v cen­t­ru dění coby oběť tou­ží­cí po spra­ve­dl­nos­ti i za cenu veřej­né­ho posmě­chu a poten­ci­ál­ně i vlast­ní popra­vy. Její pohled ve tře­tí kapi­to­le nejen­že zpět­ně odkrý­vá ješit­nost a samo­li­bost muž­ských soků, ale záro­veň pou­ka­zu­je na těž­ký život žen ve strikt­ně patri­ar­chál­ním svě­tě, v němž jsou prak­tic­ky bez­moc­né a vyda­né napo­spas zao­sta­lé­mu a zasle­pe­né­mu sys­té­mu. Od té doby se sice spo­leč­nost výraz­ně pro­mě­ni­la, i tak se ale Poslední sou­boj skr­ze tyto his­to­ric­ké udá­los­ti vyja­dřu­je k téma­tům, kte­rá jsou dodnes rele­vant­ní, a to vel­mi při­ro­ze­ně a nepod­bí­zi­vě.

Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze
Photo © 20th Century Studios

 

Na poli dvou a půl hodin se tak na plát­ně odví­jí kom­plex­ní pří­běh o dvou býva­lých přá­te­lích, z nich se sta­li život­ní riva­lo­vé, při­čemž na počát­ku fil­mu vní­má­me jejich sou­boj jako běž­né tur­na­jo­vé klá­ní vidě­né muž­skou opti­kou, zatím­co ve finá­le pod­tr­hu­je osu­do­vost ono­ho kon­flik­tu i per­spek­ti­va pří­tom­né ženy, kte­rá je nuce­na celou udá­lost pasiv­ně sle­do­vat, a jejíž život je také v sáz­ce, neb její budouc­nost se bude odví­jet od výsled­ku zápa­su. Její man­žel se při­tom nesna­ží vyhrát jen kvů­li ní, k boji ho totiž moti­vu­je i mno­ha star­ší­mi křiv­da­mi pro­hlou­be­ná ani­mo­zi­ta vůči jeho soko­vi a vyři­zo­vá­ní účtů v osob­ní rovi­ně.

K sym­pa­ti­zo­vá­ní s hrdin­kou, jejíž zra­ni­tel­nost je vyvá­že­na odhod­la­nos­tí a sta­teč­nos­tí, výraz­ně napo­má­há sil­ný herec­ký výkon Jodie Comer, kte­rá per­fekt­ně drží krok jak s Mattem Damonem v roli cti­žá­dosti­vé­ho rytí­ře, tak s Adamem Driverem coby sečtě­lým svůd­ní­kem. V herec­kém obsa­ze­ní se neztrá­cí ve ved­lej­ší roli požit­kář­ské­ho hra­bě­te ani nemé­ně výraz­ný Ben Affleck, kte­rý se spo­lu s Damonem podí­lel na tvor­bě scé­ná­ře. Scénáře, v němž je sice až pří­liš oči­vid­né, čí ver­ze pří­bě­hu je ta nej­ví­ce věro­hod­ná, a někte­ré zapra­co­va­né moti­vy by si v závě­ru zaslou­ži­ly ješ­tě pocti­věj­ší dohru, ale kte­rý je jinak výbor­ný, ambi­ci­óz­ní, chytře struk­tu­ro­va­ný, plný skvě­lých dia­lo­gů a vybí­ze­jí­cí k dis­ku­zím.

Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze
Photo © 20th Century Studios

 

Počáteční vypra­věč­skou těž­ko­pád­nost a mír­ně zma­te­nou návaz­nost scén (kte­rá je dost mož­ná záměr­ná a ve dru­hé a tře­tí kapi­to­le navíc již zce­la mizí) vyna­hra­zu­je sviž­nost, díky níž je sní­mek kon­zis­tent­ně pou­ta­vý i ve chví­lích, kdy divák sle­du­je stej­nou scé­nu podru­hé nebo potře­tí, nehle­dě na drob­né změ­ny, jimiž se tyto scé­ny tu a tam vzá­jem­ně odli­šu­jí. Film v pod­sta­tě neob­sa­hu­je žád­nou vatu, žád­né prázd­né mís­to, žád­ný nad­by­teč­ný pro­stoj. Je úžas­né, s jak pev­nou rukou Ridley Scott stá­le reží­ru­je. Ten kasov­ní neú­spěch v ame­ric­kých kinech si Poslední sou­boj v kinech vylo­že­ně neza­slou­žil.

 


Photo © 20th Century Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Vlkodlak14. března 2022 Vlkodlak Povídka o vlkodlakovi, to je známý děj pro všechny. Na filmovém plátně se objevilo již nespočet adaptací, jenže v posledních letech se, bohužel, nenašla žádná, která by stála za naši […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odvaha pod palbou16. července 2021 Odvaha pod palbou Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného12. května 2020 Černobyl - 3,6 Rentgenu není nic hrozného Filmfanatic sliboval, že se k výtečnému seriálu Černobyl vrátí až opadne největší vlna hypu, a svůj slib právě plní. A moc rád přiznává, že pětidílné minisérii HBO se musí absolutorium […] Posted in TV Recenze
  • Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze19. dubna 2022 Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze Minulý týden se v Praze začala natáčet druhá série sci-fi seriálu Foundation, který Apple TV natáčí podle románů Isaaca Asimova. V České republice se bude natáčet až do června, přičemž […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí24. března 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brimstone ... aneb není western jako western.1. února 2022 Brimstone ... aneb není western jako western. Ano, i když je tento film řazen do oné westernové kategorie, tak rozhodně nečekejte klasické žánrové propriety. Samotné prostředí divokého západu zde působí spíše jako kulisa pro příběh, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82187 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56840 KB. | 06.07.2022 - 01:33:57