Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Poslední Samuraj

Poslední Samuraj

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bitvy, exo­tic­ká pro­stře­dí a Tom Cruise v roli ame­ric­ké­ho vojá­ka Nathana Algrena,který se vydá­vá do japon­ska, kde prá­vě zuří občan­ská vál­ka. Přináší sem nové zbra­ně pro novou dobu a také své zku­še­nos­ti se zachá­ze­ním s nimy. Samurajský duch ho ale uchvá­tí nato­lik, že se začne učit jejich bojo­vým umě­ním a nako­nec se poku­sí stát jed­ním z nich.

Poslední Samuraj

Děj fil­mu:
     Vysloužilý ame­ric­ký voják Nathan Algren, kte­rý si nyní při­vi­dě­lá­vá před­vá­dě­ním zbra­ní, dosta­ne jed­no­ho dne vel­mi zají­ma­vou nabíd­ku. Má vycvi­čit japon­ské vojá­ky pro­ti Samurajům, za což mu bude nabíd­nut vel­mi při­ja­tel­ný plat.
     Když prv­ní den při­jde ke cvi­čiš­ti, zjis­tí , že japon­ci neu­mí ani tro­chu stří­let. Výcvik tedy začí­ná. Je pře­svěd­čen, že ani jeden muž z voj­ska není při­pra­ven jít do boje, přes­to ale netr­vá dlou­ho a Algren se se svý­mi svě­řen­ci , na roz­kaz, oci­tá na bojiš­ti. I když to vypa­dá, že samu­ra­jo­vé nema­jí díky obrov­ské pře­va­ze japon­ské­ho voj­ska žád­nou šan­ci, tak japon­ci zaži­jí nemi­lo­srd­nou poráž­ku. Algren ‚jako jedi­ný, boj pře­ži­je a je odve­zen Samuraji do jejich ves­ni­ce. Nikdo ho zde nedr­ží nási­lím. Jelikož při­chá­zí zima, musí zde pře­čkat do jara, než roz­ta­je sníh a ote­vře se prů­jezd z ves­ni­ce. V době jeho poby­tu žije v domě ženy, kte­ré v  boji zabil man­že­la. Začne se s ní, i s její­mi dět­mi, sbli­žo­vat. Za nedlou­ho si začne vší­mat zvlášt­ní­ho způ­so­bu živo­ta lidí v této ves­ni­ci. A také se začne zají­mat o samu­ra­je, kte­ré pozo­ru­je při jejich cvi­če­ní boje. Zaujme ho jejich umě­ní a poz­dě­ji se mu začne také učit. Nejprve je oprav­du neši­kov­ný, ale časem se stá­vá jed­ním z nich.
     Když při­jde jaro, ode­jde Algren z ves­ni­ce samu­ra­jů. Za tu dobu shro­máž­di­lo japon­ské voj­sko spous­tu mužů, kte­ré vycvi­či­lo, a hlav­ně mno­ho nových zbra­ní. Jsou už doko­na­le při­pra­ve­ni na boj pro­ti samu­ra­jům. Algren se ale roz­hod­ne bojo­vat za samu­ra­je a vrá­tí se do jejich ves­ni­ce. Příběh kon­čí obrov­ským bojem, ve kte­rém všich­ni samu­ra­jo­vé umí­ra­jí - pře­ži­je jen jedi­ný, kapi­tán Algren, před kte­rým nako­nec pad­ne na kole­na celé japon­ské voj­sko.


Původní název: THE LAST SAMURAI
Český název: Poslední Samuraj
Režie: Edward Zwick
Scénář: John Logan, Edward Zwick, Marshall Herskovitz
Hrají: Tom Cruise ( Nathan Algren) , Ken Watanabe, S. Nakamura
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93472 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58119 KB. | 13.08.2022 - 12:55:13