Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední přesun (1995)

Poslední přesun (1995)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O fil­mu Poslední pře­sun jsem věděl hned v době jeho vzni­ku, jako váš­ni­vý čte­nář časo­pi­sů Nemesis a Ikarie mi něco podob­né­ho samo­zřej­mě nemoh­lo unik­nout. V té době jsem ovšem film nevi­děl a s při­bý­va­jí­cí­mi lety v pod­sta­tě onen sní­mek zapa­dl takřka doko­na­le (dosud, mám dojem, nevy­šel ani na dvd, tak­že je na inter­ne­tu k „mání“ jen pře­ve­de­ný vhs záznam z tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní, což není zrov­na nic moc pro fajnšme­k­ry přes kva­lit­ní obraz).
Režisér Hanzlík nepat­ří (a nikdy nepa­t­řil) mezi tuzem­skou fil­mo­vou eli­tu, Poslední pře­sun je v pod­sta­tě jeho prvo­ti­na, na kte­rou navá­zal ješ­tě rodinným/záhadným fil­mem Do nebíč­ka, kte­rý kri­ti­ka sep­su­la tak důsled­ně, že Hanzlík se radě­ji uchý­lil ke tvor­bě pohá­dek pro děti s občas­ný­mi hrů­zostraš­ný­mi výjim­ka­mi (Crash Road). Vzato kolem a kolem, Poslední pře­sun je tak mož­ná jeho nej­vý­znam­něj­ší pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii. Je to film výji­meč­ný zejmé­na pro­to, že se jako jeden z málo u nás pokou­ší vstou­pit do žán­ru, kte­rý je tu stá­le vel­kou exo­ti­kou - posta­po­ka­lyp­tic­ká sci-fi. Snad s výjim­kou fil­mů „Konec srp­na v hote­lu Ozon“ a „Masseby“ bys­te v čes­ké - potaž­mo čes­ko­slo­ven­ské - tvor­bě něco podob­né­ho jen těž­ko hle­da­li.
Příběh se zamě­řu­je na tro­ji­ci tulá­ků, kte­ří pře­ží­va­jí v jes­ky­ní po kata­stro­fě, jež zasáh­la Zemi a díky níž se vět­ši­na lidí kam­si pře­su­nu­la. Kam a proč není ve fil­mu uspo­ko­ji­vě vysvět­le­no, ale zase tak moc to neva­dí. Co se sním­ku daří je urči­tě budo­vá­ní tajem­né a zne­po­ko­ji­vé atmo­sfé­ry, i pro­stře­dí (tem­né bun­k­ry, jes­ky­ně) je zvo­le­no vel­mi pře­svěd­či­vě. Co se mi ale nelí­bi­lo, to byla režie, film půso­bil v úvo­du nesku­teč­ně odpu­di­vým dojmem a her­ci (jinak jis­tě dob­ří - Bartoška, Mrkvička, S. Nováková) jako sku­pin­ka zfe­to­va­ných tram­pů. K tomu si při­dej­te ješ­tě abso­lut­ně se neho­dí­cí hudeb­ní dopro­vod od sku­pi­ny Lucie a výsled­kem je film, kte­rý jis­tě měl poten­ci­ál stát se kul­tov­ním poči­nem, ale na mno­ha detai­lech pros­tě a jed­no­du­še poho­řel a zapa­dl.
Škoda, podob­né odváž­né poči­ny mi v naší sou­čas­né kine­ma­to­gra­fii doce­la chy­bí...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Neviditelní - videa z novinářské premiéry29. července 2014 Neviditelní - videa z novinářské premiéry   Posted in Články
  • Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek25. července 2014 Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek Fotky ve větším rozlišení najdete na našem partnerském serveru 10Mpix.cz. Posted in Články
  • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […] Posted in Články
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Zbožňovaný – Recenze – 40 %27. září 2021 Zbožňovaný – Recenze – 40 % Pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) je miláčkem všech. Jeho dospívající vnučka (Martina Czyžová) o něm dokonce plánuje napsat do školy obdivnou slohovou práci. Zdeněk se totiž jeví jako vzor […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19625 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58189 KB. | 11.08.2022 - 12:41:14