Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

Forman

Česká tele­vi­ze mimo­řád­ně mění pro­gram. K uctě­ní památ­ky legen­dy čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, reži­sé­ra a sce­náris­ty Miloše Formana, uve­de hned něko­lik jeho sním­ků a por­trétů.

Dnes odpo­led­ne se v doku­men­tu Miloslava Šmídmajera Co tě neza­bi­je ohléd­ne za mil­ní­ky v živo­tě a kari­é­ře reži­sé­ra. Večer bude na Jedničce České tele­vi­ze pat­řit osca­ro­vé­mu sním­ku Přelet nad kukač­čím hníz­dem.

Art při­po­me­ne od dneš­ních 20:20 hodin reži­sé­ra por­trétem z cyk­lu Zlatá šede­sá­tá. Zítra navá­že kul­tur­ní sta­ni­ce muzi­ká­lem Vlasy, uve­de­ném v původ­ním – ang­lic­kém zně­ní s titul­ky, a násled­ně cyk­lis­tic­kým puto­vá­ním reži­sé­ra po mís­tech, kte­rá ovliv­ni­la jeho život i tvor­bu, nazva­ném Drž se toho snu.

ČT1 - sobo­ta 14. 4.

 

Co tě neza­bi­je

15:45

Ohlédnutí za mil­ní­ky v živo­tě a kari­é­ře reži­sé­ra Miloše Formana v doku­men­tu Miloslava Šmídmajera.

 

Přelet nad kukač­čím hníz­dem

21:10

Slavný sní­mek reži­sé­ra Miloše Formana, oce­ně­ný pěti Oscary. Jack Nicholson v roli muže, kte­rý se nechce za žád­nou cenu vzdát roz­ho­do­vá­ní o svém živo­tě. Americké dra­ma (1975).

Dále hra­jí: L. Fletcherová, B. Dourif, W. Redfield a dal­ší.

ČT art - sobo­ta 14.4.

Zlatá šede­sá­tá: Miloš Forman

20:20

První tvůr­čí úspě­chy reži­sé­ra, kte­rý zís­kal svě­to­vý věhlas svým cit­li­vým umě­ním zachy­co­vat drob­né život­ní hoř­kos­ti (2009).

Připravili J. Lukeš a M. Šulík

ČT art  - nedě­le 15. 4.

Vlasy                    

20:20

Slavný ame­ric­ký muzi­kál z Broadwaye ve fil­mo­vém ztvár­ně­ní Miloše Formana (1979).

Hrají: J. Savage, T. Williams, B. D’Angeloová, A. Goldenová, N. Ray a dal­ší

V ang­lic­kém zně­ní s titul­ky

Drž se toho snu                  

22:15

V roce 1990 pod­ni­kl fil­mo­vý reži­sér Miloš Forman cyk­lis­tic­ké puto­vá­ní po mís­tech, kte­rá

ovliv­ni­la jeho život i tvor­bu.

Režie Miloslav Šmídmajer

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84160 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53114 KB. | 30.11.2021 - 10:29:56