Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokumenty > Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket

Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket

02

Netflix nadá­le posi­lu­je svo­ji pozi­ci pre­mi­an­ta mezi stre­a­mo­va­cí­mi služ­ba­mi. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáh­nou fil­my, ale spí­še seri­á­ly a také zda­ři­lé doku­men­tár­ní série. Poslední před­sta­ve­ní (The Last Dance) je bez dis­ku­ze jed­ním z nej­lep­ších spor­tov­ních doku­men­tů všech dob. Tolik na úvod. Vezměte zkrát­ka 10 hodin vaše­ho živo­ta a obě­tuj­te je téhle sérii. O bas­ket­ba­lu totiž neu­vi­dí­te nic lep­ší­ho.

Fenomén Jordan
Tahle hra u nás nepat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší, ale vsa­dím svo­je jedi­né tenis­ky Nike, že to, co o bas­ket­ba­lu Češi vědí, se z nej­vět­ší čás­ti zro­di­lo prá­vě v 90. letech a zla­té éře Michaela Jordana a jeho týmu Chicago Bulls. Pravděpodobně nej­lep­ší bas­ket­ba­lis­ta všech dob se před kame­rou trpě­li­vě zpo­ví­dá z celé své kari­é­ry. Pojícím prv­kem všech dílů je pak Jordanova posled­ní sezó­na 97-98, kte­rá je skvě­lým způ­so­bem orá­mo­vá­na fla­shbac­ky, jež dodá­va­jí doku­men­tu potřeb­ný kon­text i emo­ci­o­nál­ní sílu.

Chicago Bulls
Kdo vyrůs­tal v 90. letech nemohl nena­ra­zit na znač­ku Chicago Bulls. Hlava býka se v téhle éře sta­la syno­ny­mem vítězů, pro­to­že Bulls doká­za­li začát­kem deká­dy zví­tě­zit ve slav­né NBA hned 3x v řadě a v sezó­ně 97-98 úto­či­li na svůj dru­hý hat­trick. Krom Jordana k tomu při­spě­la také hezká řád­ka dal­ších skvě­lých hrá­čů, kte­ří však zůstá­va­li ve stí­nu toho nej­ge­ni­ál­něj­ší­ho. Leckdy to neby­lo leh­ké, ale v prů­bě­hu série vám dojde, že men­ta­li­ta vítě­ze, kte­rou v sobě Michael Jordan měl, byla tou roz­ho­du­jí­cí silou, kte­rá udě­la­la z týmu Chicago Bulls jed­nu z nej­slav­něj­ších spor­tov­ních dynastyí všech dob.

Nic než vítěz­ství
V někte­rých pasá­žích dojde i na zají­ma­vé kon­fron­ta­ce, pro­to­že tvůr­ci se nesty­dí před­lo­žit Jordanovi štipla­vý komen­tář někte­ré­ho jeho sou­pe­ře nebo i spo­lu­hrá­če. Nebylo leh­ké hrát pro­ti němu, ale záro­veň neby­lo snad­né nastu­po­vat s ním ve stej­ném dre­su. Po něko­li­ka dílech sami odha­lí­te, co Jordana doká­za­lo spo­leh­li­vě vyhe­co­vat a namo­ti­vo­vat k tomu, že posou­val všech­ny mys­li­tel­né rekor­dy NBA.

Výjimečná osob­nost však muse­la snést také řadu pří­ko­ří i osob­ních kata­strof. Díky téhle doko­na­lé retrospek­ti­vě však Michaela Jordana doká­že­te doce­nit a trouf­nu si tvr­dit, že o bas­ket­ba­lu ani nemu­sí­te nic vědět. I bez toho pocho­pí­te, že jde o jed­nu z nej­vět­ších postav celé spor­tov­ní his­to­rie. Prototyp vítě­ze. Poslední před­sta­ve­ní zkrát­ka pře­sa­hu­je hra­ni­ci bas­ket­ba­lu stej­ně tak, jako samot­ný Michael Jordan.

  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • V zaměřovači snipera5. července 2020 V zaměřovači snipera V zámořských kinech válcuje pokladny Americký sniper, takže určitě nebude od věci, když se v sekci DOKUMENTY podíváme na jeden snímek právě o elitních střelcích. V zaměřovači snipera je […] Posted in Dokumenty
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Spaceballs8. července 2020 Spaceballs Spaceballs aka Vesmírná tělesa. Ztřeštěná parodie na největší filmovou ságu všech dob – Star Wars. S blížící se epizodou sedm určitě neuškodí, když do Filmu Filmového Fanatika […] Posted in F.F.F.
  • Pulp Fiction24. června 2020 Pulp Fiction Není snad člověka, který by Pulp Fiction neznal. Ale rozhodně se najdou tací, kteří ho neviděli – znal jsem takové lidi osobně, ale teď už si své filmové vzdělání samozřejmě […] Posted in F.F.F.
  • Poslední skaut10. června 2020 Poslední skaut Režisér Tonny Scott v nejlepší formě, drsňák Bruce Willis na vrcholu drsňáctví, několik legendárních scén a hláška vedle hlášky. Přesně takový je Poslední skaut. Jeden z nejlepších akčních […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...