Kritiky.cz > Filmové recenze > Poslední legie (The Last Legion)

Poslední legie (The Last Legion)

n200804191148 5

n200804191148_5Bouře, kte­rou mezi námi roz­pou­tal film Gladiátor od Ridleyho Scotta, ani po sed­mi letech od vzni­ku neo­de­zně­la v hla­vách holly­wo­od­ských fil­mo­vých tvůr­ců. Vlny ten­krát vypla­vi­ly množ­ství zele­ných ban­ko­vek. Na nich se závis­tí a zalí­be­ním spo­či­nul zrak nejed­no­ho fil­ma­ře. Autoři Poslední legie se také roz­hod­li vsa­dit na jed­nu kar­tu, a před­klá­da­jí nám his­to­ric­ký film o záni­ku Římské říše.


Mají v úmys­lu vyprá­vět pří­běh posled­ní­ho řím­ské­ho císa­ře Romula Augusta. Ten byl zba­ven vlá­dy záhy po jme­no­vá­ní a ve věku 12 let uvěz­něn pro­rad­ný­mi Góty. Do děje rov­něž necha­jí zasáh­nout císa­řo­va moud­ré­ho rád­ce Ambrosina, věr­né­ho gene­rá­la Aurelia a kdo­ví proč také byzant­skou bojov­ní­ci Miru. Tenhle A-tým se bude pokou­šet vrá­tit moc zpát­ky do rukou pra­vo­plat­né­ho vlád­ce, k čemuž hod­lá vyu­žít 9. „Dračí“ Legie - toho času nakvar­tý­ro­va­nou v Británii, a tudíž nepo­sk­vr­ně­nou říš­ský­mi intri­ka­mi.

 

n200804191146_1Doug Lefler, jenž obsa­dil žid­li s nápi­sem reži­sér, byl zvyk­lý natá­čet seri­á­ly (dělal to 13 let). Tohoto zvy­ku se bohu­žel nezba­vil ani ten­to­krát. Například už zmí­ně­ná bolly­wo­od­ská Mira (Aishwarya Rai) půso­bí víc jako slab­ší odvar Xeny, než sli­bo­va­ná roz­po­ru­pl­ná posta­va byzant­ské stráž­ky­ně, kte­rou čeká těž­ký úkol pře­hod­no­ce­ní loa­ja­li­ty. Ostatní nosi­te­lé zvuč­ných jmén (Colin Firth, Sir Ben Kingsley) rov­něž nehra­jí tak, jak by se čeka­lo od her­ců jejich for­má­tu. Dokonce samot­ný Thomas Sangster doká­zal před­vést v Love Actually mno­hem zají­ma­věj­ší ucho­pe­ní role oby­čej­né­ho klu­ka, než o co se pokou­ší v Poslední Legii. Třeba ale hle­dá­me chy­by na špat­ném mís­tě.

 

Máme-li his­to­ric­ký film, jde povět­ši­nou o rekon­struk­ci udá­los­ti, alter­na­tiv­ní náhled na udá­lost, nebo o zále­ži­tost méně význam­nou zasa­ze­nou do význam­né his­to­ric­ké doby. Rovněž cel­ko­vé vyzně­ní fil­mu je buď „krev, krev, krev!“, výprav­ný pří­běh a ome­ze­né množ­ství těles­ných teku­tin, nebo cosi nená­sil­né­ho bez teku­tin.

 

Poslední legie se na začát­ku tvá­ří jako rekon­struk­ce pádu jed­né říše. Po chvil­ce se mění na výprav­ný pří­běh s alter­na­tiv­ním poje­tím dějin, aby skon­či­la jako Dobrodružství mla­dých svišťů. Tudíž onen roz­po­ru­pl­ný dojem nepra­me­ní jenom z herec­kých výko­nů. Je dost mož­né, že ani samot­ní her­ci nevě­dě­li, co mají hrát.

 

Nicméně kouz­lo fil­mů zasa­ze­ných do toho­to zají­ma­vé­ho obdo­bí lid­ských dějin beze­spo­ru spo­čí­vá mj. v bitev­ních scé­nách. O ty nás tvůr­ci fil­mu roz­hod­ně nechtě­li při­pra­vit. A výsle­dek?

 

Vzpomeňte si na Tróju! Tento sní­mek jas­ně uká­zal, že nemu­sí­te mít desít­ky n200804191146_2tisíc GC-panáků, aby bitvy půso­bi­ly mohut­ným dojmem a doká­za­ly divá­ka nabu­dit. V Tróji sta­či­lo pár set sku­teč­ných chla­pů nehez­ké­ho vze­zře­ní, kte­ří se navzá­jem stej­ně nehez­ky mlá­ti­li hla­va nehla­va. Kameraman cha­o­tic­ky vychy­tá­val tvr­dé výpa­dy a ne vždy lad­né pohy­by (ne kaž­dý boju­je jako Achilles), čímž bitvě samot­né dodá­val pří­chuť rea­lis­tič­nos­ti a ošk­li­vé krá­sy.

 

n200804191200_3Netvrdím, že bojo­vé scé­ny a bojov­ní­ci jsou v Poslední Legii stej­ně mizer­ní jako v seri­á­lu Zaklínač. Tam jsme s nechu­tí sle­do­va­li pár desí­tek holo­b­rád­ků v nepad­nou­cím oble­če­ní, kte­ří si mís­to hodi­ny tělo­cvi­ku odsko­či­li nato­čit pár hro­mad­ných zábě­rů. Jenomže sluš­ně řeče­no, ani tady nejsou bitev­ní scé­ny impre­siv­ní.

 

Představte si atmo­sfé­ru Xeny: Princezny bojov­ni­ce (urči­tě se teď zuři­vě obra­cí v hro­bě) a při­dej­te její cho­re­o­gra­fii, plus napros­tou absen­ci krve. Hm, máte zhru­ba před­sta­vu o vizu­a­li­za­ci sou­bo­jů. Skutečných „fightingů“ se dočká­me tak ve dvou scé­nách, ale netr­va­jí ani minu­tu. Zbytek se ode­hrá­vá v duchu „všich­ni ruce naho­ru, já si posko­čím, já si vysko­čím…“ a do toho mává­ní růz­ný­mi dru­hy zbra­ní s účas­tí pro­měn­li­vé­ho počtu sta­tis­tů.

 

Z absen­ce vizu­ál­ních pozlá­tek lze vinit Dina De Laurentiise, kte­rý při­lo­žil ruku k dílu u Barbara Conana a King Konga (1976). Zkrátka tenhle pro­du­cent­ský vete­rán nemá kdo­ví jaký vztah k počí­ta­čo­vým tech­no­lo­giím. Dělá věci hez­ky osvěd­če­ně „posta­ru“. Jenomže vzá­pě­tí se nabí­zí otáz­ka, kam se podě­lo těch 67 mil. dola­rů? Mimochodem film 300 (Bitva u Thermopyl) byl o 7 mil. lev­něj­ší.

 

n200804191147_4Co ovšem nevy­vo­lá­vá pochyb­nos­ti, je fakt, že film si najde divá­ky. Například děti, kte­rým neby­lo přá­no shléd­nout 300 nebo prá­vě Tróju, mohou smě­le jít na Poslední legii. Tam je sku­teč­ně pus­tí kaž­dý rodič stej­ně jako dámy a páno­vé, jež fil­mu udě­li­li rating PG-13. Navíc věk hlav­ní­ho hrdi­ny může u mlad­ších divá­ků rov­něž vzbu­zo­vat sym­pa­tie.

 

Ostatní mohou jít na hodi­nu a půl dlou­hou pro­cház­ku.

 

Název původ­ní (angl.): The Last Legion

Název český/slovenský: Poslední legie/ Posledná légia

Žánr: Akční / Válečný / Dobrodružný

USA / Velká Británie / Francie

Rok: 2007

Délka: 110 min

Režie: Doug Lefler

Hrají: Colin Firth, Ben Kingsley, James Cosmo, Rupert Friend, Iain Glen, John Hannah, Kevin McKidd, Thomas Sangster, Peter Mullan, Aishwarya Rai, Alexander Siddig, Harry Van Gorkum

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […] Posted in Filmové recenze
  • Shortbus8. února 2007 Shortbus Před prvním shlédnutím filmu je člověk plný očekávání – bude film lepší než  čekám? Bude to katastrofa? Nezklame mě rozuzlení? Někdy jsme při odchodu spokojení, jindy vyvedení z míry, […] Posted in Filmové recenze
  • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […] Posted in Filmové recenze
  • Super Size Me25. března 2006 Super Size Me Nadváha. To je problém zhruba 100 milionů Američanů. Morgan Spurlok natočil dokument o hlavní příčině vzniku obezity v Americe. Posvítil si na největší síť fast foodů na světě McDonald´s. […] Posted in Filmové recenze
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […] Posted in Filmové recenze
  • Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code)10. června 2006 Jak to vidím já: Šifra mistra Leonarda (Da Vinci code) Tak a je to tady. Nejočekávanější film letošního roku se dostal na plátna kin a zaplnil tak sály spoustou lidí. Zajímá Vás co kolem něj vyvolává takový rozruch? O čem je, kolik stál, jak […] Posted in Filmové recenze
  • Lolita (1997)24. června 2006 Lolita (1997) Je mi ctí, milí čtenáři, že Vám mohu představit slečnu Dolores, dceru vdovy Charloty Hazeové. Lo měří metr padesát, je to štíhlá, plavovlasá dvanáctiletá nymfička bydlící v rodinném domku […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace1111. února 2007 Clerks 2: Muži za pultem - Recenze Mnozí z vás nejspíš nemají pokračování zrovna v lásce, ovšem nutno uznat, že toto pokračování je hojně očekávané. Opravdu nás bude bavit ta samá story, co jsme mohli vidět v prvním díle? […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...