Kritiky.cz > Články > Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů

Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů

Definitivně posled­ní 33. klap­ka natá­če­ní čes­ké čás­ti kome­die Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hro­chů padla ve stře­du 26. srp­na v ate­li­é­ru č.2 na Barrandově.

 

   Natáčení v čes­kých inte­ri­é­rech a exte­ri­é­rech skon­či­lo v pátek 21. 8. 2009, kon­krét­ně v 8. pat­ře na inter­ně praž­ské nemoc­ni­ce Na Homolce, kdy byli na pla­ce her­ci Sandra Pogodová (Dobeškova sest­ra Veronika Krajánková), Mirek Vladyka (paci­ent Žůra), Michal Novotný (paci­ent Piml), Jiří Langmajer (dr. Pištělák) a Edita Brychta (dr.Homolová). V pon­dě­lí se po dvou dnech zaslou­že­né­ho vol­na pře­su­nul reži­sér Troška se svým štá­bem do ate­li­é­ru č. 2., kde vznik­ly inte­ri­é­ry Dobeškovy ubi­ka­ce v Africe. V Praze se nato­čí vnitř­ky ubi­ka­ce, setká­ní Dobeška s hadem, chi­rur­gic­ký zákrok a zby­tek obra­zů se bude točit v nemoc­ni­ci v Itibo a v národ­ním par­ku Nakuru v afric­ké Keni. Nemocnice a porod­ni­ce v Itibo je funkč­ní, a tak tvůr­ci zvo­li­li stav­bu ubi­ka­ce a natá­če­ní v ate­li­é­ru z důvo­du, aby nena­ru­šo­va­li fil­mo­vá­ním její chod a neru­ši­li paci­en­ty a rodič­ky.

Na pla­ce v ate­li­é­ru se obje­vil hlav­ní před­sta­vi­tel dr. Dobeška Jaroslav Šmíd, dále Bob Klepl, kte­rý hra­je správ­ce nemoc­ni­ce – bod­ré­ho Vencu Maňase a Zuzana Slavíková jako sest­ra Zdenička Radobejlová.

Venca Maňas je baron Prášil, brouk Pytlík v jed­nom. Všechno zná, všu­de byl a všech­no umí. O jeho minu­los­ti se toho ale pří­liš neví. Jen to, co vyprá­ví on sám. Jednoho dne se obje­vil jako správ­ce čes­ké­ho nemoc­ni­ce v Africe a v sou­čas­nos­ti tam trá­ví již pátý rok. Zdenička Radobejlová je zla­tá duše, anděl, ale v medi­cí­ně je s odpuš­tě­ním vrták. A ten­to tým jede do Afriky posí­lit prá­vě dr. Čeněk Dobešek.

V říj­nu odle­tí štáb, kte­rý spo­lu s her­ci Bobem Kleplem, Zuzanou Slavíkovou, Jaroslavem Šmídem a Betkou Stankovou čítá 22 lidí na 15 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo, kde se budou točit scé­ny s Bobem Kleplem a Zuzanou Slavíkovou. V Keni  se budou natá­čet scé­ny na letiš­ti, v nemoc­ni­ci,  u jeze­ra  a v národ­ním par­ku.

Po pří­le­tu se zavřou tvůr­ci fil­mu ve střiž­ně a začne se pra­co­vat na finál­ní podo­bě kome­die. Výsledek uvi­dí­me 25. 2. 2010 v kinech.

Troška do titul­ních rolí obsa­dil Jaroslava Šmída, Jitku Smutnou, Evu Holubovou, Terezu Bebarovou, Bohumila Klepla, Alžbětu Stankovou, Jiřího Langmajera, Adélu Gondíkovou, Zuzanu Slavíkovou, Miroslava Vladyku, Sandru Pogodovou, Michala Novotného či Oldřicha Navrátila.

Příběh vyprá­ví o mla­dém léka­ři Čeňkovi Dobeškovi, kte­rý pra­cu­je v praž­ské nemoc­ni­ci na inter­ně a žije v bytě se svou man­žel­kou Zuzanou a její mat­kou - Marií Košvancovou. Ta si pro svo­ji dce­ru vždy přá­la dob­ré­ho muže, nej­lé­pe zámož­né­ho a uzná­va­né­ho léka­ře. V době, kdy si Čeněk bral Zuzanu, byl úspěš­ný. Tchýně je pohor­še­na nedo­sta­teč­nou cti­žá­dosti­vos­tí a neschop­nos­tí své­ho zetě vydě­lat pení­ze na dra­hé auto a vilu na praž­ské Ořechovce.

Dobešek se se svý­mi pro­blémy svě­ří kole­go­vi Karlu Pištělákovi, kte­rý mu zaří­dí prá­ci v Africe. Přes veš­ke­ré útra­py se nako­nec mla­dý lékař roz­hod­ne odle­tět. V leta­dle se setká s krás­nou letuš­kou Lenkou, kte­rá je mu vel­mi sym­pa­tic­ká.

Po pří­jez­du má Dobešek pocit, že jeho pobyt v Africe zvlád­ne. Obrat nasta­ne v oka­mži­ku, kdy na něj zaú­to­čí had.

zdroj:Falcon a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,30993 s | počet dotazů: 216 | paměť: 49937 KB. | 11.04.2021 - 02:57:11