Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací

Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací

A4 plakat vlk z kralovskych vinohrad artcam2
A4 plakat vlk z kralovskych vinohrad artcam2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autobiografický film legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Jana Němce vol­ně vychá­zí z auto­ro­vy pub­li­ka­ce Nepodávej ruku číš­ní­ko­vi a pozo­ru­je jeho život­ní pří­běhy od šede­sá­tých let do sou­čas­nos­ti. „Film má v názvu Vlka, tvo­ra divo­ké­ho, lsti­vé­ho, neo­vla­da­tel­né­ho. Vlk v rou­še berán­čím a nao­pak. Uvidíte mís­ta činu, auten­tic­ký dia­log, autor­ský komen­tář, archi­vy pra­vé i fal­zi­fi­ká­ty. To, co bude ve fil­mu, se sku­teč­ně sta­lo a John Jan to sku­teč­ně pro­žil. I když, prav­da, občas to tro­chu nafouk­nul.”   a1_plakat_vzkv-graficky_nahled_mini

„Já vás moc zdra­vím. Právem se ptá­te, proč se tenhle opus jme­nu­je Vlk z Královských Vinohrad - pro­to­že pro­to. Jsem totiž tako­vý Leonardo di Caprio a Martin Scorsese v jed­nom. Vyprávím podob­ný pří­běh. Je o zlo­vol­ném sebestřed­ném jedin­ci tou­ží­cím po slá­vě, peně­zích a hlav­ně po moci, vel­kém to afro­di­si­a­ku, na kte­ré jako mou­chy seda­jí krás­ná děv­ča­ta. Na ty jsem celý život byl a jsem. …Chtěl jsem dobýt svět. V naší fil­mař­ské bran­ži byli ješ­tě dva podob­ní: Miloš Forman a Jirka Menzel. I o nich se něco dozví­te. Já se ote­vřu vám jen osob­ně. Pravda, nic než prav­da. Proč Vlk a proč z Královských Vinohrad? Na Vinohradech jsem se naro­dil, žil a i teď se zde pro­chá­zím. Ve škol­ních dobách mi říka­li Postrach Vinohrad. Teď o mě nikdo neví, pro­to se vám při­po­mí­nám. Jak ve sku­teč­nos­ti vypa­dám, jaký je obli­čej či ksicht, do toho vám s pro­mi­nu­tím nic není, stej­ně mě bude hrát něja­ký herec a to si piš­te, že Leonardo di Caprio to nebu­de. Ta moje hlav­ní tří­da, ta tep­na živo­ta až k jeho kon­ci, od sva­to­vác­lav­ské­ho koně ke straš­nic­ké­mu kre­ma­to­riu a odtud ven do vesmí­ru je tako­vý Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, kte­rý začí­ná ve špi­na­vém Down Town v Los Angeles, pro­jíž­dí Hollywoodem a kon­čí v paci­fic­kém oce­á­nu při nád­her­ném zápa­du slun­ce. Ale zůstaň­me v Praze a při zemi,” řekl Jan Němec.

Film zís­kal v hlav­ní sou­tě­ži 51. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary Zvláštní uzná­ní poro­ty.

Jan Němec (1936-2016 Praha) - režie, scé­nář
Český fil­mo­vý reži­sér, fil­mo­vý pro­du­cent a peda­gog FAMU. Patřil k před­ním před­sta­vi­te­lům čes­ko­slo­ven­ské nové vlny. V roce 1966 jej posti­hl zákaz točit fil­my na Barrandově. V tele­vi­zi nato­čil pís­ňo­vé reci­tá­ly Marty Kubišové a Karla Gotta. Definitivní zákaz tvor­by při­šel po inva­zi armád Varšavské smlou­vy do Československa v roce 1968 a zaká­zán byl i dru­hý reci­tál Kubišové. Ve svě­tě byl nao­pak oce­ňo­ván pro svůj doku­ment o jaru a létu 1968 a inva­zi armád Varšavské smlou­vy. V roce 1974 nuce­ně odjel do exi­lu. Žil a tvo­řil pře­de­vším v Západním Německu, v USA, ve Velké Británii a ve Švédsku. V pro­sin­ci 1989 se vrá­til domů a k fil­mo­vé tvor­bě. Velkou část jí pro­du­ko­val ve vlast­ní spo­leč­nos­ti Jan Němec - Film, zalo­že­nou 1993 spo­leč­ně se svou poz­děj­ší man­žel­kou Ivou Ruszelákovou. V roce 1969 byl ang­lic­kým časo­pi­sem
Films and Filming oce­něn jako jeden z pěti nej­lep­ších svě­to­vých reži­sé­rů roku za film O slav­nos­ti a hos­tech, v roce 1989 byl nomi­no­ván na cenu EMMY za film Czesław Milosz: The Poet Remembers (1988). V roce 2002 zís­kal medai­li za záslu­hy II. stup­ně v oblas­ti kul­tu­ry (udě­le­nou pre­zi­den­tem repub­li­ky Václavem Havlem). V roce 2005 zís­kal Českého lva za dlou­ho­le­tý umě­lec­ký pří­nos čes­ké­mu fil­mu a v roce 2006 Křišťálový glo­bus MFF Karlovy Vary za dlou­ho­le­tý umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. V roce 2011 obdr­žel Cenu Ministerstva kul­tu­ry ČR za pří­nos v oblas­ti kine­ma­to­gra­fie a audi­o­vi­ze.

VLK NA TURNÉ – pro­gram ( slo­že­ní dele­ga­cí může být z orga­ni­zač­ních důvo­dů pozmě­ně­no )
20. 9. SEMILY, kino Jitřenka, 18.00
Delegace: Tomáš Klein (dru­hý reži­sér), Jakub Felcman (dra­ma­turg), Jakub Pinkava (vedou­cí pro­duk­ce), Monika
Sobotková (před­sta­vi­tel­ka Ivany Trumpové)
20. 9. TURNOV, kino Sféra, 19.30
Delegace: Tomáš Klein, Jakub Felcman, Jakub Pinkava, Monika Sobotková
21. 9. BRNO, kino Art, 20.30
Delegace: Jakub Pinkava, Josef Krajbich (stři­hač), Tomáš Klein
22. 9. PARDUBICE, Divadlo 29, 19.00
Delegace: Tomáš Michálek, Josef Krajbich, Monika Sobotková, Tomáš Klein
23. 9. KRNOV, kino Mír, 20.00
Delegace: Tomáš Michálek, Adam Martinec (asi­s­tent režie), Jakub Pinkava, Sylvie Leray (ředi­tel­ka Film Distribution
Artcam), Tomaš Klein, Jiří Maxa (kame­ra­man)
24. 9. OSTRAVA, Minikino, 19.30
Delegace: Sylvie Leray, Tomáš Klein, Tomáš Michálek, Jakub Felcman, Jakub Pinkava


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13325 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61747 KB. | 26.09.2023 - 23:50:12