Posilování tricepsů

Posilovani

Posilování při­ná­ší vše­o­bec­ně dob­rý pocit a to jak z toho, že jsme udě­la­li něco pro své zdra­ví, tak i pro­to, že je urči­tá šan­ce, že bude­me vypa­dat zase o něco lépe. Pokud totiž pro­vá­dí­me vhod­né cvi­ky, může­me docí­lit zpev­ně­ní či vytva­ro­vá­ní urči­tých tělo­vých par­tií. U mužů se jed­ná nej­čas­tě­ji o ruce. Pojďme si při­blí­žit něko­lik vhod­ných cvi­ků, díky kte­rým je mož­no posí­lit tri­cepsy a samo­zřej­mě i zvět­šit jejich objem:

 1. Francouzský tah s jednoručkou v sedě

 • Postup je násle­du­jí­cí: Je tře­ba si sed­nout na lavi­ci s krát­kým opě­ra­dlem. Do rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ku. Tu je zapo­tře­bí zved­nout nad hla­vu, drží­me obě­ma ruka­ma. S kaž­dým náde­chem ji potom opa­tr­ně spouš­těj­te k teme­ni hla­vy, ovšem jen do tako­vé polo­hy, aby lok­ty sví­ra­ly s paže­mi úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů. S výde­chem potom čin­ku zve­dej­te opět do polo­hy nad hla­vou a postup­ně něko­li­krát celý postup opa­kuj­te. Lokty se však snaž­te po celou dobu držet co nej­blí­že k hla­vě!
 1. Cvik Kick – back

 • Kick back je vel­mi pou­ží­va­ný a rov­něž i efek­tiv­ní cvik pro posi­lo­vá­ní tri­cep­sů. Správné pro­ve­de­ní sesta­vy je násle­du­jí­cí: Jednou nohou klek­ne­me na lavi­ci a dru­hou rukou potom ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ku, před­klo­ní­me se do tako­vé polo­hy, kdy je trup rov­no­běž­ný s pod­la­hou. Rovněž i ruka, ve kte­ré je drže­na čin­ka, je rov­no­běž­ná s pod­la­hou, nyní rukou pohy­bu­je­me tak, aby sví­ra­la s pod­la­hou úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů (pohyb je však zamě­řen pou­ze na část od lok­tu po dlaň, kdy loket musí zůstá­vat nehyb­ný).
 1. Benchpress

 • Na cvik je potře­ba mít k dis­po­zi­ci ben­ch­press lavi­ci a vel­kou čin­ku. Při náde­chu je čin­ka spouš­tě­na na prsa, při výde­chu je potom nad­zve­dá­vá­na. Tělo musí přes­ně kopí­ro­vat lavi­ci, záda je tře­ba mít v dote­ku s lavi­cí, prsa se snaž­te tla­čit vzhů­ru. Činka nesmí být odrá­že­na od hrud­ní­ku, nemě­la by se ho ani dotý­kat. Při cvi­ku je vhod­ná asi­s­ten­ce, pře­de­vším z důvo­dů bez­peč­nos­ti!
 1. Francouzský tah vleže

 • Posledním cvi­kem, o kte­rém se zmí­ní­me, je potom fran­couz­ský tah vle­že. Ten je pro­vá­děn na lavi­ci, kdy vle­že do obou rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Ruka sví­rá v lok­tu úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů, algo­rit­mus cvi­ku před­sta­vu­je zve­dá­ní čin­ky do tako­vé polo­hy, kdy je ruka napnu­ta, lok­ty by se při­tom měli co nejmé­ně pohy­bo­vat!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Více na Kritiky.cz
Králova zahradnice - Móda u dvora Jedna z místností, které se na plátně nikdy neobjevily, byla ta, v níž se skladovaly kostýmy...
Szkrat ...
Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimo...
Kdo vyhrál PRVNÍ Medojedovu retardovanou cenu? - Jubilejní QUIZ ...
Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba pad...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […]
 • Posilování horních zádových svalů19. února 2020 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […]
 • Posilování hýžďových svalů26. února 2020 Posilování hýžďových svalů Jistě se shodneme na tom, že vypracované hýždě vypadají velmi dobře. A to v podstatě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostatně potvrdila nejedna slečna. Jedná se zcela […]
 • Posilování dolních zádových svalů12. února 2020 Posilování dolních zádových svalů Při posilování důležitých částí těla nesmíme zapomínat ani na záda. U nich se zaměřujeme zejména na dva svaly: Horní část zad tvoří zejména trapézový sval a spodní část zad potom […]
 • Kulturistika pro ženy15. ledna 2020 Kulturistika pro ženy Rozhodli jste se pro formování vaší postavy a nemáte dostatek informací, jak správně začít? Nezoufejte, náš článek je tady přímo pro vaše potřeby. Pro začátek vám gratulujeme k vašemu […]
 • Posilování lýtkových svalů4. března 2020 Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování […]
 • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […]
 • Objemový trénink22. ledna 2020 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […]
 • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […]
 • Historie světové kulturistiky11. prosince 2019 Historie světové kulturistiky Kulturistika má stejně tak jako jiné sportovní odvětví svou historii. Světová kulturistika se v podstatě odčlenila od vzpírání. Za samotný původ tohoto sportu lze potom považovat […]