Kritiky.cz > Pro muže > Posilování tricepsů

Posilování tricepsů

Posilovani

Posilování při­ná­ší vše­o­bec­ně dob­rý pocit a to jak z toho, že jsme udě­la­li něco pro své zdra­ví, tak i pro­to, že je urči­tá šan­ce, že bude­me vypa­dat zase o něco lépe. Pokud totiž pro­vá­dí­me vhod­né cvi­ky, může­me docí­lit zpev­ně­ní či vytva­ro­vá­ní urči­tých tělo­vých par­tií. U mužů se jed­ná nej­čas­tě­ji o ruce. Pojďme si při­blí­žit něko­lik vhod­ných cvi­ků, díky kte­rým je mož­no posí­lit tri­cepsy a samo­zřej­mě i zvět­šit jejich objem:

 1. Francouzský tah s jednoručkou v sedě

 • Postup je násle­du­jí­cí: Je tře­ba si sed­nout na lavi­ci s krát­kým opě­ra­dlem. Do rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ku. Tu je zapo­tře­bí zved­nout nad hla­vu, drží­me obě­ma ruka­ma. S kaž­dým náde­chem ji potom opa­tr­ně spouš­těj­te k teme­ni hla­vy, ovšem jen do tako­vé polo­hy, aby lok­ty sví­ra­ly s paže­mi úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů. S výde­chem potom čin­ku zve­dej­te opět do polo­hy nad hla­vou a postup­ně něko­li­krát celý postup opa­kuj­te. Lokty se však snaž­te po celou dobu držet co nej­blí­že k hla­vě!
 1. Cvik Kick – back

 • Kick back je vel­mi pou­ží­va­ný a rov­něž i efek­tiv­ní cvik pro posi­lo­vá­ní tri­cep­sů. Správné pro­ve­de­ní sesta­vy je násle­du­jí­cí: Jednou nohou klek­ne­me na lavi­ci a dru­hou rukou potom ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ku, před­klo­ní­me se do tako­vé polo­hy, kdy je trup rov­no­běž­ný s pod­la­hou. Rovněž i ruka, ve kte­ré je drže­na čin­ka, je rov­no­běž­ná s pod­la­hou, nyní rukou pohy­bu­je­me tak, aby sví­ra­la s pod­la­hou úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů (pohyb je však zamě­řen pou­ze na část od lok­tu po dlaň, kdy loket musí zůstá­vat nehyb­ný).
 1. Benchpress

 • Na cvik je potře­ba mít k dis­po­zi­ci ben­ch­press lavi­ci a vel­kou čin­ku. Při náde­chu je čin­ka spouš­tě­na na prsa, při výde­chu je potom nad­zve­dá­vá­na. Tělo musí přes­ně kopí­ro­vat lavi­ci, záda je tře­ba mít v dote­ku s lavi­cí, prsa se snaž­te tla­čit vzhů­ru. Činka nesmí být odrá­že­na od hrud­ní­ku, nemě­la by se ho ani dotý­kat. Při cvi­ku je vhod­ná asi­s­ten­ce, pře­de­vším z důvo­dů bez­peč­nos­ti!
 1. Francouzský tah vleže

 • Posledním cvi­kem, o kte­rém se zmí­ní­me, je potom fran­couz­ský tah vle­že. Ten je pro­vá­děn na lavi­ci, kdy vle­že do obou rukou ucho­pí­me jed­no­ruč­ní čin­ky. Ruka sví­rá v lok­tu úhel zhru­ba deva­de­sá­ti stup­ňů, algo­rit­mus cvi­ku před­sta­vu­je zve­dá­ní čin­ky do tako­vé polo­hy, kdy je ruka napnu­ta, lok­ty by se při­tom měli co nejmé­ně pohy­bo­vat!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

 • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […] Posted in Pro muže
 • Posilování horních zádových svalů19. února 2020 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […] Posted in Pro muže
 • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […] Posted in Pro muže
 • Posilování hýžďových svalů26. února 2020 Posilování hýžďových svalů Jistě se shodneme na tom, že vypracované hýždě vypadají velmi dobře. A to v podstatě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostatně potvrdila nejedna slečna. Jedná se zcela […] Posted in Pro muže
 • Posilování dolních zádových svalů12. února 2020 Posilování dolních zádových svalů Při posilování důležitých částí těla nesmíme zapomínat ani na záda. U nich se zaměřujeme zejména na dva svaly: Horní část zad tvoří zejména trapézový sval a spodní část zad potom […] Posted in Pro muže
 • Kulturistika pro ženy15. ledna 2020 Kulturistika pro ženy Rozhodli jste se pro formování vaší postavy a nemáte dostatek informací, jak správně začít? Nezoufejte, náš článek je tady přímo pro vaše potřeby. Pro začátek vám gratulujeme k vašemu […] Posted in Pro muže
 • Posilování lýtkových svalů4. března 2020 Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování […] Posted in Pro muže
 • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […] Posted in Pro muže
 • Objemový trénink22. ledna 2020 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […] Posted in Pro muže
 • Jak vybrat herní notebook4. února 2020 Jak vybrat herní notebook Dnes se podíváme na to, jak vybrat herní notebook, když výpočetní technice moc nerozumíte. Setkali jsme se s mnoha zákazníky, kteří si někde zakoupili notebook, který jim byl prezentován […] Posted in Pro muže

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...