Kritiky.cz > Pro muže > Posilování lýtkových svalů

Posilování lýtkových svalů

Posilovani

Také naše nohy si při posi­lo­vá­ní zaslou­ží nále­ži­tou pozor­nost. Jedná se totiž o čás­ti těla, kte­ré jsou mnoh­dy vel­mi výraz­ně vidět. Říká se sice, že s noha­ma je to při posi­lo­vá­ní nej­těž­ší, že se u nich vel­mi špat­ně dosa­hu­je napří­klad zvět­še­ní sva­lo­vé hmo­ty, ale­spoň čás­teč­ně je však vytva­ro­vat v kaž­dém pří­pa­dě jde. Mohutnost noh, kon­krét­ně lýtek je však dána dědič­ně, je tedy tře­ba počí­tat s tím, že zázra­ků urči­tě nedo­sáh­ne­me. Propracovanost a zpev­ně­ní je však při správ­ně zvo­le­ných cvi­cích vel­mi prav­dě­po­dob­né. Jaké jsou tedy nej­vhod­něj­ší postu­py pro posi­lo­vá­ní lýt­ko­vých sva­lů?

 1. Výpon vsedě

 • Při tom­to cvi­ku se posi­lu­je pře­de­vším dvou­hla­vý sval lýt­ko­vý, čás­teč­ně však i šik­mý sval lýt­ko­vý. K výpo­nu vse­dě potře­bu­je­me spe­ci­ál­ní zaří­ze­ní, jed­ná se o posi­lo­va­cí stroj, na něhož si sed­ne­me, cho­di­dla nohou polo­ží­me na pod­lož­ku a kole­ny se opře­me o zábra­nu, kte­rou bude­me násled­ně zve­dat tako­vým způ­so­bem, že špič­ky zůstá­va­jí pořád v kon­tak­tu se zemí.
 1. Výpon ve stoje

 • Výpon ve sto­je je vel­mi podob­ný výpo­nu vse­dě, ale­spoň co se týče pro­cvi­čo­vá­ní kon­krét­ních sva­lo­vých par­tií. Ani prin­cip se nikterak výraz­ně neli­ší. Opět vyu­ži­je­me posi­lo­va­cí stroj, rov­ně se posta­ví­me a ten­to­krát na rame­na si dáme zábra­nu, kte­rou bude­me zve­dat. Děje se tak i nyní tako­vým způ­so­bem, že špič­ky zůstá­va­jí v neu­stá­lém kon­tak­tu se zemí. Protože se do cvi­ku zapo­ju­je v pod­sta­tě celé tělo, posi­lu­jí se, i když nevý­raz­ně, i jiné sva­ly na těle.
 1. Výpon s oporou

 • Tento cvik může­te bez pro­blé­mů rea­li­zo­vat i doma. Vystačíte si při něm s běž­ným domá­cím vyba­ve­ním, je však zapo­tře­bí mít po ruce pomoc­ní­ka, nabí­zí se napří­klad vaše part­ner­ka. Správný postup je násle­du­jí­cí: Nejprve si musí­te zajis­tit něco, o co se v před­klo­nu opře­te, tře­ba niž­ší stůl. Nohy musí být na pod­lož­ce a to tako­vé, aby umož­ňo­va­la cho­di­dlům, respek­ti­ve patám pohyb jak naho­ru, tak i o něco hlou­bě­ji, než je povrch pod­lož­ky. Zaujměte polo­hu v před­klo­nu tako­vou, že vaše paty smě­řu­jí mír­ně pod pod­lož­ku. Nyní vyzvě­te spo­leč­ní­ka, aby si vám sedl na záda (vhod­ná hmot­nost). Za opře­ní o stůl dělej­te výpo­ny a opět se vra­cej­te do původ­ní polo­hy, při­čemž se však nikdy nesmí­te patou dotknout země!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

 • Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy9. srpna 2019 Jak poznat otravu krve - Příčiny a symptomy Otrava krve je závažná infekce. Vyskytuje se, když jsou bakterie v krevním řečišti. I přes své jméno ale nemá tato otrava nic společného s jedem. Onemocnění může vést až ke smrti. Okamžitá […] Posted in Jak...
 • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
 • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […] Posted in Filmové premiéry
 • Orbital - Monsters Exist (2018)21. prosince 2018 Orbital - Monsters Exist (2018) Skupina Orbital je pro mě jednoduše velkým pojmem, a když jsem u internetových vrabců na virtuální střeše zaslechl, že se chystá nové album, tak jsem se těšil pomalu jako na Ježíška. […] Posted in Hudební recenze
 • Hospodské řeči1. ledna 2019 Hospodské řeči Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Robert Michel, Nikola Čulík - Ježíš na Šumavě2. června 2020 Robert Michel, Nikola Čulík - Ježíš na Šumavě Robert Michel je jedním z autorů, nad nimiž se zavřela voda literární historie. Což o to, on psával docela slušně, troufám si říci, že tato kniha dokáže oslovit i současné čtenáře […] Posted in Recenze knih
 • ...10. července 2020 ... Monster Hunter se odkládá z 4. 9. 2020 na 23. 4. 2021 Posted in Krátké filmové aktuality
 • #2123: Caravaggio26. května 2020 #2123: Caravaggio Caravaggio (Le caravage)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako sešity "Le caravage". České vydání má 120 stran a […] Posted in Recenze komiksů
 • Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze19. září 2017 Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze Stavovské divadlo je posledním dochovaným divadlem, kde v němž osobně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se světová premiéra opery Figarova svatba (Le nozze di […] Posted in Hudební recenze
 • Oni žijí! (They live) -9. června 2007 Oni žijí! (They live) - Oni žijí! (They live) - Recenze 22.1.2008 pripomenme-si Přečteno: 246 krát […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...