Kritiky.cz > Pro muže > Posilování hýžďových svalů

Posilování hýžďových svalů

Posilovani

Jistě se shod­ne­me na tom, že vypra­co­va­né hýž­dě vypa­da­jí vel­mi dob­ře. A to v pod­sta­tě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostat­ně potvr­di­la nejed­na sleč­na. Jedná se zce­la jis­tě o pro­blé­mo­vé par­tie, kam se vel­mi čas­to uklá­dá tuk. Za pomo­ci vhod­ných posi­lo­va­cích cvi­ků s ním však může­te vel­mi snad­no zato­čit a dodat vaší posta­vě doko­na­lý sou­lad! Jaké jsou tedy nej­vhod­něj­ší cvi­ky na posi­lo­vá­ní hýž­ďo­vých sva­lů? Jejich vel­kou výho­dou je, že je lze obvykle pro­vá­dět bez jakých­ko­liv posi­lo­va­cích stro­jů. Je jich celá řada, v dal­ším tex­tu si při­blí­ží­me někte­ré z nich:

  1. Zvedání pánve

  • Jedná se o vel­mi jed­no­du­chý cvik, kte­rý lze pro­vá­dět v pod­sta­tě kde­ko­liv, klid­ně tedy i doma, v tom­to pří­pa­dě není bez­pod­mí­neč­ně nut­ná návště­va posi­lov­ny. Postup je násle­du­jí­cí: Lehneme si na zem na záda, nohy mír­ně pokr­čí­me a to tak aby byly paty asi 20 cm od hýž­dí. Nyní zve­dá­me pánev s bři­chem asi 20 cm nad zem, v hor­ní polo­ze se sna­ží­me i něja­kou dobu vydr­žet.
  1. Výpady vzad

  • Opět jde o jed­no­du­chý cvik do domá­cí­ho pro­stře­dí. Postavíme se vzpří­me­ně a ruce dáme v bok. Nyní stří­da­vě pra­vou i levou nohou pro­vá­dí­me výpa­dy vzad. Během cvi­ku se nesmí­me před­klá­nět ani natá­čet cho­di­dla. Čím více pokr­čí­me kole­na, tím bude cvik efek­tiv­něj­ší.
  1. Unožování

  • Jedná se v pod­sta­tě o to, že se posta­ví­me na jed­nu nohu, kte­rá je v polodře­pu. Druhou nohou pak uno­žu­je­me do úhlu oko­lo 45 stup­ňů. Pro správ­né pro­ve­de­ní je tře­ba absen­ce před­klo­ňo­vá­ní se.
  1. Podřepy

  • Opět vel­mi efek­tiv­ní a jed­no­du­chý cvik. Jedná se v pod­sta­tě o polodřep. Postup je násle­du­jí­cí: Vzpřímeně se posta­ví­me a celým tělem jde­me do polodře­pu, ve kte­rém vydr­ží­me ale­spoň deset sekund, poté jde­me opět do původ­ní polo­hy a celou sesta­vu něko­li­krát opa­ku­je­me.

Hýždě je mož­né tva­ro­vat obec­ně jaký­mi­ko­liv aerob­ní­mi spor­ty. Taktéž jíz­da na roto­pe­du je vel­mi účin­ná, stej­ně tak jako koleč­ko­vé brus­le nebo jízd­ní kolo!


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03825 s | počet dotazů: 240 | paměť: 46854 KB. | 06.03.2021 - 00:00:15