Kritiky.cz > Pro muže > Posilovací cviky na hamstringy

Posilovací cviky na hamstringy

Hamstringy před­sta­vu­jí v pod­sta­tě spo­je­ní tří sva­lů, jed­ná se sice o biceps femo­ris, semi­ten­di­no­sus a semi­mem­bra­no­sus. Zjednodušeně je mož­no říci, že se jed­ná o zad­ní stra­ny ste­hen. Jde o nej­sil­něj­ší těl­ní sva­ly, své zásad­ní vyu­ži­tí nachá­zí pře­de­vším jako pohon při sprin­tech. Tyto sva­ly pře­ná­ší sílu od kole­ne ke kyčel­ní­mu klou­bu. Chcete-li mít ham­strin­gy doko­na­le sval­na­té a zpev­ně­né, je tře­ba tvr­dé dři­ny, kte­rá je docí­le­na vhod­ným cvi­če­ním. Ptáte se, jaké posi­lo­va­cí cvi­ky jsou na ham­strin­gy nej­vhod­něj­ší? Které z nich při­ná­ší nej­vět­ší efek­ti­vi­tu pozo­ro­va­tel­nou nave­nek? Potom čtě­te dále, dáme vám dopo­ru­če­ní! Obvykle se jed­ná o jed­no­du­ché cvi­ky, kte­ré může­te vyko­ná­vat klid­ně i v pro­stře­dí vašich domo­vů, vel­mi důle­ži­tá je však pra­vi­del­nost!

  1. Strečinkový cvik A

  • Postup pro­ve­de­ní cvi­ku je vel­mi jed­no­du­chý: Lehneme si na záda a pokr­čí­me jed­nu nohu. Druhou nohu nechá­me nata­že­nou a pohy­bem v kyč­li ji zve­dá­me co nej­výš je to mož­né. Nyní, když je noha nad­zved­nu­tá, tak ji s výde­chem při­táh­ne­me co nej­blí­že k tělu pomo­cí napří­klad ruč­ní­ku. Tento cvik pro­ve­de­me něko­li­krát a potom ho opa­ku­je­me pro dru­hou nohu!
  1. Strečinkový cvik B

  • Opět jde o vel­mi jed­no­du­chý, za to však efek­tiv­ní cvik. V pod­sta­tě se jed­ná o jaký­si pohyb. Sedneme si a jed­nu nohu natáh­ne­me před sebe a mír­ně ji zved­ne­me. Druhá noha je tak­též nata­že­ná, ale leží pev­ně na zemi a to v celé své dél­ce. Nohu, kte­rou máme zved­nu­tou, se sna­ží­me při­táh­nout co nej­ví­ce k tělu. To pro­ve­de­me tak, že ji chyt­ne­me za cho­di­dlo a tla­čí­me smě­rem k tělu. Totéž opa­ku­je­me poté i pro nohu dru­hou.
  1. Strečinkový cvik C

  • Další z mno­ha stre­čin­ko­vých cvi­ků má násle­du­jí­cí postup: Lehneme si na záda a obě nohy natáh­ne­me a zve­dá­me je co mož­ná nej­vý­še. Jakmile je máme v nej­vyš­ší polo­ze, ucho­pí­me je ruka­ma za lýt­ka a s výde­chem je při­ta­hu­je­me k tělu, je tře­ba v této fázi ale­spoň chví­li vydr­žet. Cvik je zapo­tře­bí něko­li­krát opa­ko­vat!

Samozřejmě exis­tu­je mno­hem více stre­čin­ko­vých cvi­ků na posi­lo­vá­ní ham­strin­gů. Pokud bys­te chtě­li k posi­lo­vá­ní vyu­žít i mož­nos­ti posi­lov­ny, nabí­zí se vám tře­ba celá pale­ta cvi­ků na sli­de­bo­ar­du. Špatné není ani zako­pá­vá­ní s vyu­ži­tím posi­lo­va­cích stro­jů.

Posilování zad­ní stra­ny ste­hen je vel­mi roz­ší­ře­né, pokud s nim nemá­te žád­né zku­še­nos­ti, měli bys­te tuto absen­ci napra­vit!


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...