Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Posel smrti

Posel smrti

Posel Smrti
Posel smr­ti
Přiznám se, že mám rád adven­tu­ry, teď ale nemám na mys­li tako­vé ty typic­ky čes­ké (Polda, Horké léto, atd..), kte­ré sta­vě­ly jen na humo­ru (čas­to pokleslém), ale o věcech jako je atmo­sfé­ra či zají­ma­vý děj se jim asi nezdá­lo ani v těch nej­svět­lej­ších snech…
Po dohrá­ní této hry mohu s kli­dem na duši (i na ostat­ních čás­tech těla) pro­hlá­sit, že Posel smr­ti je nej­lep­ší čes­ká adven­tu­ra v his­to­rii a osob­ně ji řadím na tře­tí mís­to ve svém pomy­sl­ném žeb­říč­ku adven­tur (po fan­tas­tic­ké The Longest Journey a Syberii).
Příběh hry je zasa­zen do Anglie v roce 1981, ale ten rok ze hry jak­si ani poznat není, jed­ná se totiž o sta­rý dob­rý ang­lic­ký ven­kov, kde se čas kon­zer­va­tiv­ně zasta­vil zhru­ba někde na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí. Všechny loka­ce jsou krás­ně pochmur­né a vyvo­lá­va­jí mra­zi­vou atmo­sfé­ru stra­chu - pará­da! Hororová adven­tu­ra! Rozhodně se ale nejed­ná o horor, ve kte­rém by tek­ly poto­ky krve a zom­bie vyku­ko­va­ly za kaž­dým rohem, v pří­pa­dě Posla smr­ti jde spí­še jen o nazna­če­ní, chmur­ný popis pro­stře­dí a různá tajem­ná zna­me­ní. Ve hře ovlá­dá­te posta­vič­ku Samuela Gordona, což je muž, kte­rý se po letech vra­cí domů na zámek Black mirror, neboť tam zemřel jeho pří­buz­ný William Gordon. Prý to byla sebe­vraž­da sko­kem z okna, ale…je tu až moc podiv­nos­tí a záhad a vy již jis­tě tuší­te, že takhle leh­ké to nebu­de.. Hra nás zave­de např. do már­ni­ce, pitev­ny, do blá­zin­ce či pře­krás­ných inte­ri­é­rů zám­ku Black mirror (visí tam i obraz Franze Josefa v mlad­ším věku, váž­ně!). Obecně, gra­fi­ka by si zaslou­ži­la znám­ku výbor­nou, jedi­né co na ni tro­chu kazí dojem jsou někdy dosti poma­lé ani­ma­ce postav, ale to je jen tako­vá vrto­ši­vá muš­ka potvůr­ko­vi­tá. Zvuky jsou také fan­tas­tic­ké, dabin­gu se uja­ly zná­mé osob­nos­ti (Dlouhý, Fialová, Brzobohatý,…) a na výsled­ku je to sil­ně znát. Hratelnost je jedi­né mís­to, kam bych smě­řo­val svo­ji výtku. Drtivá vět­ši­na pro­blé­mů byla čis­tě logic­ká a hra­tel­ná, puzzle byly fan­tas­tic­ké a nápa­di­té, ale někte­ré úko­ly byly tro­chu div­né, např. na urči­té loka­ce jste muse­ly vstou­pit, ode­jít z nich, pak zase vstou­pit, ode­jít a pak opět vstou­pit, než tam nasta­la něja­ká změ­na, kte­rou jste potře­bo­va­ly ke spl­ně­ní úko­lu. Takovéto drob­né chyb­ky mě někdy doká­za­ly doce­la roz­čí­lit…
Posel smr­ti je hra, kte­rou mohu jen a jen dopo­ru­čit milov­ní­kům detek­tiv­ní­ho horo­ru a také všem zapekli­tým adven­tu­ris­tům (to jsou lidé, kte­ří cho­dí během Adventu na tůryJ), kte­ří jen pro­klí­na­jí všech­ny her­ní spo­leč­nos­ti, neboť ten­to žánr (dle mého neprá­vem) sko­mí­rá. Naštěstí úby­tek kvan­ti­ty se nijak nepro­je­vil na kva­li­tě.
Hodnocení 90%.

  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […] Posted in Retro games
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […] Posted in Retro games
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com