Posel smrti

Posel Smrti
Posel smr­ti
Přiznám se, že mám rád adven­tu­ry, teď ale nemám na mys­li tako­vé ty typic­ky čes­ké (Polda, Horké léto, atd..), kte­ré sta­vě­ly jen na humo­ru (čas­to pokleslém), ale o věcech jako je atmo­sfé­ra či zají­ma­vý děj se jim asi nezdá­lo ani v těch nej­svět­lej­ších snech…
Po dohrá­ní této hry mohu s kli­dem na duši (i na ostat­ních čás­tech těla) pro­hlá­sit, že Posel smr­ti je nej­lep­ší čes­ká adven­tu­ra v his­to­rii a osob­ně ji řadím na tře­tí mís­to ve svém pomy­sl­ném žeb­říč­ku adven­tur (po fan­tas­tic­ké The Longest Journey a Syberii).
Příběh hry je zasa­zen do Anglie v roce 1981, ale ten rok ze hry jak­si ani poznat není, jed­ná se totiž o sta­rý dob­rý ang­lic­ký ven­kov, kde se čas kon­zer­va­tiv­ně zasta­vil zhru­ba někde na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí. Všechny loka­ce jsou krás­ně pochmur­né a vyvo­lá­va­jí mra­zi­vou atmo­sfé­ru stra­chu - pará­da! Hororová adven­tu­ra! Rozhodně se ale nejed­ná o horor, ve kte­rém by tek­ly poto­ky krve a zom­bie vyku­ko­va­ly za kaž­dým rohem, v pří­pa­dě Posla smr­ti jde spí­še jen o nazna­če­ní, chmur­ný popis pro­stře­dí a různá tajem­ná zna­me­ní. Ve hře ovlá­dá­te posta­vič­ku Samuela Gordona, což je muž, kte­rý se po letech vra­cí domů na zámek Black mirror, neboť tam zemřel jeho pří­buz­ný William Gordon. Prý to byla sebe­vraž­da sko­kem z okna, ale…je tu až moc podiv­nos­tí a záhad a vy již jis­tě tuší­te, že takhle leh­ké to nebu­de.. Hra nás zave­de např. do már­ni­ce, pitev­ny, do blá­zin­ce či pře­krás­ných inte­ri­é­rů zám­ku Black mirror (visí tam i obraz Franze Josefa v mlad­ším věku, váž­ně!). Obecně, gra­fi­ka by si zaslou­ži­la znám­ku výbor­nou, jedi­né co na ni tro­chu kazí dojem jsou někdy dosti poma­lé ani­ma­ce postav, ale to je jen tako­vá vrto­ši­vá muš­ka potvůr­ko­vi­tá. Zvuky jsou také fan­tas­tic­ké, dabin­gu se uja­ly zná­mé osob­nos­ti (Dlouhý, Fialová, Brzobohatý,…) a na výsled­ku je to sil­ně znát. Hratelnost je jedi­né mís­to, kam bych smě­řo­val svo­ji výtku. Drtivá vět­ši­na pro­blé­mů byla čis­tě logic­ká a hra­tel­ná, puzzle byly fan­tas­tic­ké a nápa­di­té, ale někte­ré úko­ly byly tro­chu div­né, např. na urči­té loka­ce jste muse­ly vstou­pit, ode­jít z nich, pak zase vstou­pit, ode­jít a pak opět vstou­pit, než tam nasta­la něja­ká změ­na, kte­rou jste potře­bo­va­ly ke spl­ně­ní úko­lu. Takovéto drob­né chyb­ky mě někdy doká­za­ly doce­la roz­čí­lit…
Posel smr­ti je hra, kte­rou mohu jen a jen dopo­ru­čit milov­ní­kům detek­tiv­ní­ho horo­ru a také všem zapekli­tým adven­tu­ris­tům (to jsou lidé, kte­ří cho­dí během Adventu na tůryJ), kte­ří jen pro­klí­na­jí všech­ny her­ní spo­leč­nos­ti, neboť ten­to žánr (dle mého neprá­vem) sko­mí­rá. Naštěstí úby­tek kvan­ti­ty se nijak nepro­je­vil na kva­li­tě.
Hodnocení 90%.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,62826 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46795 KB. | 24.01.2021 - 04:41:53