Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poseidon

Poseidon

200607181917 poseidon1
200607181917 poseidon1

Uběhlo třicet-čtyři let od fil­mo­vé­ho před­sta­ve­ní lodě Poseidon. Remake úspěš­né­ho fil­mu z roku 1972 Dobrodružství Poseidonu se v USA dostal do kin zhru­ba před dvě­ma měsí­ci. U nás v čes­ku jsme ho moh­li popr­vé shléd­nout před nece­lým týd­nem a to nám pomoh­lo pocho­pit všech­ny ty nepří­z­ni­vé recen­ze, kte­rých se k tomu­to sním­ku psa­lo sku­teč­ně moc. I přes­to že jsem viděl vše­li­ja­ká hod­no­ce­ní, kte­rá neby­la zrov­na pří­z­ni­vá, pořád jsem Wolfgangu Petersenovi věřil. Vždyť je to ten Wolfgang Petersen co nato­čil vyni­ka­jí­cí Dasboot, říkal jsem si. Už ale chá­pu co se honí v hla­vě divá­ko­vi kte­rý odchá­zí z kina – nega­tiv­ní poci­ty z toho, že nedo­stal to co chtěl. Jediné co jsme moh­li vidět je rych­le se ubí­ra­jí­cí pří­běh ke kon­ci (sto­páž 90 minut tomu vel­mi napo­má­ha­la), kte­rý se nám neob­tě­žu­je ani pořád­ně před­sta­vit jed­not­li­vé posta­vy. Takže pak se dívá­te jen na to, jak se pár lidí dostá­vá z lodě kte­rou smet­la vlna a nyní ční tru­pem z vody, palu­bou je pod vodou a je jen otáz­kou času jest­li vydr­ží nebo se poto­pí ..

Čas od času se sta­ne, že se při urči­tých pod­mín­kách na moři zved­ne obrov­ská vlna. Tak se tomu sta­ne i při osla­vě Silvestrovské noci. Třicet met­rů vyso­ká vlna sme­te obrov­skou loď se spous­tou pasa­žé­rů uvnitř. Loď se po pře­ku­le­ní palu­bou do vody stá­le drží na hla­di­ně a to dává pasa­žé­rům jedi­nou nadě­ji. Když ale kapi­tán lodi řek­ne všem v sále aby zůsta­li na mís­tě. Tak až na pár lidí to udě­lá. Tím „pár lidí“ jsem mys­lel ty, kte­ré se nám Petersen sna­žil ze začát­ku během 10ti minut uká­zat a tím nazna­čit, že se jed­ná o hlav­ní posta­vy, kte­ré se budou v příš­tích chví­lích dostá­vat z lodi ven. Prolézání úzkou šach­tou, dostá­ní se přes hoří­cí sál až do pře­lé­zá­ní přes zapla­vo­va­cí komo­ry k zádi lodi. Zkrátka kdy­bych to měl všech­no shr­nout spous­ta vel­mi dob­rých efek­tů nemů­že zachrá­nit špat­ně napsa­ný scé­nář. Jedná se pou­ze o sou­hrn akč­ních scén. Žádný pří­běh od fil­mu neče­kej­te, poně­vadž se o žád­ném nedá mlu­vit. Poseidon při­po­mí­ná spí­še atrak­ci v zábav­ním par­ku v Universu než­li film. Začne pře­vrá­ce­ním lodi a kon­čí dostá­ním hrst­ky šťast­liv­ců z jejich útrob na širé moře, kde je v zápě­tí najdou vrtu­l­ní­ky.. Rozpočet se vyšpl­hal až k závrat­ným 160 mili­o­nu dola­rů, což je vel­mi mno­ho. Jeho výdě­lek už ale tako­vé část­ky dosa­hu­je jen z těží. Do dneš­ní­ho dne v Americe Poseidon vydě­lal pou­hých 60,156,539 dola­rů..

Poseidon se poto­pil nejen ve fil­mu, ale poto­pil se i v žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. A to zna­me­ná, že lidé o tako­vou­to podí­va­nou už zkrát­ka nema­jí zájem. K létu urči­tě kata­stro­fic­ký film pat­ří, ale tohle? Doufejme, že se Petersen vzpa­ma­tu­je a co nevi­dět nato­čí něco vhod­né­ho jeho jmé­nu a tím si napra­ví repu­ta­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63167 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56221 KB. | 29.05.2022 - 13:44:27