Kritiky.cz > Pro ženy > Posedlost zdravou stravou

Posedlost zdravou stravou

img a279219 w1731 t1485417122

Většina lidí ve skry­tu duše pokor­ně při­zná, že by měli něco udě­lat se svou živo­to­sprá­vou. Lidé s nad­vá­hou kvů­li reduk­ci tuku. Obezita při­ná­ší obrov­ské množ­ství zdra­vot­ních rizik a ta se s ros­tou­cím věkem zvy­šu­jí. Ovšem i štíh­lé lidi trá­pí celá řada obtí­ží, kte­ré jsou do znač­né míry spo­je­ny s nedo­ko­na­lou živo­to­sprá­vou. Většina lidí má důvod změ­nit své stra­vo­va­cí návy­ky.
ovocné smoothie jahoda a kivi
Naproti tomu jsou lidé, pro kte­ré se zdra­vá živo­to­sprá­va sta­la váš­ní a pokud se tak děje s rozu­mem a roz­va­hou, zaslou­ží si urči­tě naše oce­ně­ní. Ale jak už to cho­dí, kaž­dý život­ní postoj může při­ná­šet svůj extrém, tak i v pod­sta­tě správ­ná věc může být vel­mi nebez­peč­ná a může ohro­žo­vat na živo­tě.

Jistě kaž­dý z Vás zná nemo­ci, kte­ré jsou zná­my jako poru­chy při­jmu potra­vy. Jedná se o buli­mii a ano­rexii. Méně lidí zná tře­tí nemoc, kte­rou řadí­me mezi poru­chy pří­jmu potra­vy a kte­rá se jme­nu­je orto­rexie. Přitom orto­rexie se může vel­mi čas­to vyvi­nout v ano­rexii, což je nemoc, kte­rá nezříd­ka kon­čí smr­tí.
 zeleninový salát s krutony

I zdravý extrém je nebezpečný

Oč se jed­ná? Ortorexie je nemoc, kdy je člo­věk posed­lý zdra­vou stra­vou. Začíná nená­pad­ně. Jedinec nej­pr­ve vylou­čí nezdra­vé potra­vi­ny, což je jis­tě žádou­cí. Jenomže pak si kon­t­ro­lu­je kva­li­tu těch zdra­vých potra­vin. Bio není dost bio a tak tako­vý jedi­nec nevá­há utra­tit i mno­ho peněz za potra­vi­ny.

Zdravá život­ní stra­va se stá­vá posed­los­tí, středo­bo­dem živo­ta. Člověk není scho­pen sou­stře­dit se plno­hod­not­ně na nic jiné­ho. Snaha jíst správ­ně (ortho z řec­ké­ho slo­va správ­ný) pohl­cu­je veš­ke­rý čas nemoc­né­ho jedin­ce. To, co se na začát­ku zdá­lo jako žádou­cí úpra­va stra­vo­va­cích návy­ků, se v koneč­ném důsled­ku stá­vá vel­mi těž­kou nemo­cí, kte­rá člo­vě­ka může ohro­zit na živo­tě. Psychické zdra­ví je při­tom už dáv­no minu­los­tí.

Je tře­ba tuto nemoc nepod­ce­ňo­vat. Orthorexie není tak zná­má jako ano­rexie, ale je stej­ně čas­tá a nemé­ně nebez­peč­ná. Léčba je vel­mi zdlou­ha­vá a obtíž­ná. Vyžaduje inten­zív­ní lékař­skou i psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pod­po­ru.
čerstvá zelenina na trhu
A kte­ří lidé tou­to nemo­cí nej­čas­tě­ji one­moc­ní? Jedná se o lidi vel­mi peč­li­vé, pre­ciz­ní, spí­še s vyš­ším vzdě­lá­ním ve věku mezi 30 a 40 lety. Většinou one­moc­ní čas­tě­ji ženy, ale ani muži s tím­to one­moc­ně­ní nejsou žád­nou výjim­kou. Pokud pat­ří­te do této sku­pi­ny, dej­te si tedy pozor, aby Vás Vaše sna­ha po doko­na­los­ti nepři­ved­la do neštěs­tí.


Posedlost zdravou stravou
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Až bude jíd­la nedo­sta­tek a jaké­ko­liv jíd­lo bude slou­žit k pře­ži­tí člo­vě­ka, aby neze­mřel hla­dem, tak tihle roz­maz­len­ci vymřou jako prv­ní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
 • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […]
 • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
 • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
 • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
 • Vaření pro děti do jednoho roku3. října 2019 Vaření pro děti do jednoho roku Po období kojení přecházejí děti postupně na pevnou stravu. Nebojte se zkoušet různé suroviny již od šesti měsíců věku. Děti do jednoho roku nepotřebují jíst maso každý den, proto jim […]
 • Vkusná vánoční výzdoba10. září 2019 Vkusná vánoční výzdoba Vánoční zdobení si užívá mnoho lidí. Je ale důležité dbát na to, aby výzdoba opravdu vypadala dobře. Dejte si hlavně pozor, abyste nezdobili tak, až byste svůj interiér přezdobili. Výzdoba […]
 • Vánoční dekorace levně a zábavně23. září 2019 Vánoční dekorace levně a zábavně Také máte rádi ty přeplněné obchůdky plné těch třpytivých, překrásných a kouzelných vánočních dekorací? Malincí sněhuláci, roztomilí skřítci, ozdobné baňky různých velikostí a lesklých […]
 • Holčičí outfity ála maminka6. července 2019 Holčičí outfity ála maminka Sociální sítě mají své pro i proti. Jedním z těch největších „pro“ je nekonečná inspirace. Především na Instagramu se začaly objevovat fotografie maminek, které jsou stejně oblečené jako […]
 • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]