Posedlost zdravou stravou

img a279219 w1731 t1485417122

Většina lidí ve skry­tu duše pokor­ně při­zná, že by měli něco udě­lat se svou živo­to­sprá­vou. Lidé s nad­vá­hou kvů­li reduk­ci tuku. Obezita při­ná­ší obrov­ské množ­ství zdra­vot­ních rizik a ta se s ros­tou­cím věkem zvy­šu­jí. Ovšem i štíh­lé lidi trá­pí celá řada obtí­ží, kte­ré jsou do znač­né míry spo­je­ny s nedo­ko­na­lou živo­to­sprá­vou. Většina lidí má důvod změ­nit své stra­vo­va­cí návy­ky.
ovocné smoothie jahoda a kivi
Naproti tomu jsou lidé, pro kte­ré se zdra­vá živo­to­sprá­va sta­la váš­ní a pokud se tak děje s rozu­mem a roz­va­hou, zaslou­ží si urči­tě naše oce­ně­ní. Ale jak už to cho­dí, kaž­dý život­ní postoj může při­ná­šet svůj extrém, tak i v pod­sta­tě správ­ná věc může být vel­mi nebez­peč­ná a může ohro­žo­vat na živo­tě.

Jistě kaž­dý z Vás zná nemo­ci, kte­ré jsou zná­my jako poru­chy při­jmu potra­vy. Jedná se o buli­mii a ano­rexii. Méně lidí zná tře­tí nemoc, kte­rou řadí­me mezi poru­chy pří­jmu potra­vy a kte­rá se jme­nu­je orto­rexie. Přitom orto­rexie se může vel­mi čas­to vyvi­nout v ano­rexii, což je nemoc, kte­rá nezříd­ka kon­čí smr­tí.
 zeleninový salát s krutony

I zdravý extrém je nebezpečný

Oč se jed­ná? Ortorexie je nemoc, kdy je člo­věk posed­lý zdra­vou stra­vou. Začíná nená­pad­ně. Jedinec nej­pr­ve vylou­čí nezdra­vé potra­vi­ny, což je jis­tě žádou­cí. Jenomže pak si kon­t­ro­lu­je kva­li­tu těch zdra­vých potra­vin. Bio není dost bio a tak tako­vý jedi­nec nevá­há utra­tit i mno­ho peněz za potra­vi­ny.

Zdravá život­ní stra­va se stá­vá posed­los­tí, středo­bo­dem živo­ta. Člověk není scho­pen sou­stře­dit se plno­hod­not­ně na nic jiné­ho. Snaha jíst správ­ně (ortho z řec­ké­ho slo­va správ­ný) pohl­cu­je veš­ke­rý čas nemoc­né­ho jedin­ce. To, co se na začát­ku zdá­lo jako žádou­cí úpra­va stra­vo­va­cích návy­ků, se v koneč­ném důsled­ku stá­vá vel­mi těž­kou nemo­cí, kte­rá člo­vě­ka může ohro­zit na živo­tě. Psychické zdra­ví je při­tom už dáv­no minu­los­tí.

Více na Kritiky.cz
Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tré...
MĚL BY SI VYLEPŠIT VŠECHNO! - Pumppish - Kritika kontentu ...
Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, proto...
Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a p...
Krásno - 60% Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kamarádem Michalem (Martin Finger) do rodného města Šum...

Je tře­ba tuto nemoc nepod­ce­ňo­vat. Orthorexie není tak zná­má jako ano­rexie, ale je stej­ně čas­tá a nemé­ně nebez­peč­ná. Léčba je vel­mi zdlou­ha­vá a obtíž­ná. Vyžaduje inten­zív­ní lékař­skou i psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pod­po­ru.
čerstvá zelenina na trhu
A kte­ří lidé tou­to nemo­cí nej­čas­tě­ji one­moc­ní? Jedná se o lidi vel­mi peč­li­vé, pre­ciz­ní, spí­še s vyš­ším vzdě­lá­ním ve věku mezi 30 a 40 lety. Většinou one­moc­ní čas­tě­ji ženy, ale ani muži s tím­to one­moc­ně­ní nejsou žád­nou výjim­kou. Pokud pat­ří­te do této sku­pi­ny, dej­te si tedy pozor, aby Vás Vaše sna­ha po doko­na­los­ti nepři­ved­la do neštěs­tí.


Posedlost zdravou stravou
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Až bude jíd­la nedo­sta­tek a jaké­ko­liv jíd­lo bude slou­žit k pře­ži­tí člo­vě­ka, aby neze­mřel hla­dem, tak tihle roz­maz­len­ci vymřou jako prv­ní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […]
 • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […]
 • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […]
 • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […]
 • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
 • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […]
 • Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?9. května 2019 Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí? Věděli jste, že naše oblíbená barva toho o nás může hodně prozradit? Někdo jich má více, jiný si zamiluje jen jednu. I když možná máte v oblibě více barev, jedna z nich ve vašem šatníku […]
 • Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej22. listopadu 2019 Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej Chcete se u vás doma cítit co nejlépe? Zaměřte se na celkový vzhled a uspořádání jednotlivých místností a zařiďte si nový domov podle zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit […]
 • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
 • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […]