Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Portal (2007)

Portal (2007)

5126010253 86520055 o2

Half-Life zna­jí i lidé, kte­ří se o inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vou zába­vu moc neza­jí­ma­jí. Portal měl být mož­ná původ­ně jen tako­vým ved­lej­ším pro­duk­tem toho­to slav­né­ho titu­lu, jen­že netr­va­lo to dlou­ho a tato hra si vyslou­ži­la vel­ké uzná­ní ze stra­ny hráč­ské veřej­nos­ti (a také pokra­čo­vá­ní). Přitom sama pod­sta­ta hry je jed­no­du­chá. Sice vidí­te svo­ji posta­vu z pohle­du prv­ní oso­by, nicmé­ně nejed­ná se o kla­sic­kou stří­leč­ku, nikdo zde neze­mře a vaše posta­va ani nevy­stře­lí. Jedinou zbra­ní je ASHPD (por­tá­lo­vá pis­to­le), kte­rá jed­no­du­še udě­lá ve zdi por­tá­ly, mezi kte­rý­mi lze pře­chá­zet. Princip hry dopl­ňu­jí ješ­tě jakési podiv­né kost­ky, kte­rých lze vět­ši­nou vyu­žít jako těží­tek pro roz­lič­ná tla­čít­ka. Dohromady tak­to nakom­bi­no­vá­no, s úžas­ným designem úrov­ní a zají­ma­vým pří­bě­hem (kte­rý, bez legra­ce, osci­lu­je mezi horo­rem a kome­dií), se vytvá­ří pozo­ru­hod­ný záži­tek, kte­rý prá­vem zís­kal oce­ně­ní za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší video­hru roku 2007.
Nevýhodou je urči­tě her­ní dél­ka, neboť i prů­měr­ný hráč je scho­pen Portal zvlád­nout „poko­řit“ za jeden den.
Ve hře vede­te posta­vič­ku dámy jmé­nem Chell, kte­rá se bůhví­proč ocit­la na podiv­ném mís­tě, kde s ní hovo­ří jen syn­te­tic­ký hlas umě­lé inte­li­gen­ce GLaDos, kte­rá Chel vede dále, radí ji a sli­bu­je, že na kon­ci veš­ke­ré­ho tes­to­vá­ní ji bude čekat osla­va s dor­tem...
Portal je str­hu­jí­cí hra, kte­rou jsem v pod­sta­tě dohrál na „jeden zátah“. Povinnost pro všech­ny milov­ní­ky logic­kých her a fil­mo­vé série Kostka.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]