Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Portal 2 (2011)

Portal 2 (2011)

0b8deec88e 87690332 o2
Hra Portal 2 se sta­la pod­le mno­hých počí­ta­čo­vých maga­zí­nů nej­lep­ší hrou roku 2011. Samotné stu­dio Valve (tvůr­ci slo­vut­né­ho Half-life) dokon­ce po vydá­ní pro­hla­šo­va­li, že Portal 2 je nej­lep­ší počí­ta­čo­vá hra, kte­rou kdy stvo­ři­li.
Mají prav­du?
Těžká otáz­ka.
Ale mož­ná že ji sku­teč­ně mají. Portal 2 je totiž zce­la exce­lent­ním kous­kem.
O hře samot­né by šlo v pod­sta­tě říci sko­ro to samé, co o jejím star­ším brat­říč­ko­vi (viz zde), není to však jen pou­há kopie, jen dal­ší pokus jak vytáh­nout z hrá­čů dal­ší pení­ze. Na svůj kla­sic­ký kon­cept naba­lu­je ten­to Portal i něko­lik nových prv­ků. Jedná se zejmé­na o gel, kte­rý má něko­liv barev (čer­ve­ný, bílý a mod­rý) a lze jej vyu­žít k roz­lič­ným čin­nos­tem (bílý vám dovo­lí vytvo­řit por­tál tam, kde to jinak nejde, mod­rý vylep­šu­je skok a čer­ve­ný rych­lost běhu). V tom­to díle hráč opět hra­je za Chell a opět má k dis­po­zi­ci por­tá­lo­vou zbraň se kte­rou se dají dělat neví­da­né kous­ky...
Portal 2 je samo­zřej­mě zno­vu logic­kou hrou, akce tu je pou­ze mini­a­tur­ní sto­po­vé množ­ství, nicmé­ně hra přes­to nene­chá uži­va­te­le vydech­nout, neboť nabí­zí vel­mi vari­a­bil­ní hádan­ky a oplý­vá skvě­lou hra­tel­nos­tí a fas­ci­nu­jí­cím pří­bě­hem, kte­rý zde navíc není zrov­na zjev­ně pří­to­mem, ale hráč sám si jej musí posklá­dat z krát­kých pás­ko­vých zázna­mů zakla­da­te­le kom­ple­xu Aparture a ze zpráv, kte­ré hrá­či zane­chá GLaDOS a Wheatly (nová enti­ta ve hře). Chell se v tom­to díle dostá­vá dale­ko více do hloub­ky (a to jak fyzi­kál­ně, tak i obraz­ně) zaří­ze­ní Aparture Science a o pozo­ru­hod­né dějo­vé zvra­ty tu vůbec není nou­ze.
Portal 2 vrhá tro­chu více svět­la do poza­dí udá­los­tí toho­to i před­cho­zí­ho dílu, nicmé­ně zce­la exakt­ní, přes­né odpo­vě­di nena­bí­zí, což ale roz­hod­ně neva­dí. Nejdůležitější je pod­le mě to, že Portal 2 si podr­žel kva­li­ty před­cho­zí­ho dílu a navíc napra­vil drob­né nedo­stat­ky, kte­ré jeho před­chůd­ce měl, např. krát­kou her­ní dobu (ta se zde může vyšpl­hat tak na 8 hodin, což sice také není bůhví­ja­ký čas, ale opro­ti minu­lé­mu dílu se jed­ná o něko­li­ka­ná­sob­ný posun).
Zcela urči­tě dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří mají rádi netra­dič­ně poja­tou vir­tu­ál­ní zába­vu, kte­rá vyža­du­je i něja­ké to zapo­je­ní mozko­vých buněk, záro­veň se ale nejed­ná o něja­kou ultra těž­kou hru, mám dojem, že i prů­měr­ně zdat­ný hráč je sto ji „poko­řit“.
A to jsem se ješ­tě vůbec nezmí­nil o vel­mi zají­ma­vém humo­ru, o kte­rý se stej­ně jako v prv­ní díle sta­lá GLaDOS (i když Wheatley vydat­ně sekun­du­je) , např. „Věděla jste, že lidi se špat­ným svě­do­mím sná­ze vyle­ká hlas­tý zvu...“ -ozve se mlho­vá siré­na - „..k. Omlouvám se, nevím, proč se to spus­ti­lo....“. Koneckonců všech­ny hláš­ky se dají najít na této adre­se, nicmé­ně musím také podotknout, že pokud je člo­věk nesly­ší pří­mo ve hře (kde k jejich vyzně­ní při­spí­vá ješ­tě vel­mi dob­ře namlu­ve­ný mecha­nic­ký hlas GLaDos), tak se potřeb­ný efekt asi jen těž­ko dosta­ví.
P. S. A dokon­ce jsem se ješ­tě vůbec nezmí­nil o koo­pe­ra­tiv­ní hře, kte­rou jsem ale bohu­žel neměl tu mož­not vyzkou­šet.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […]
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]