Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Pořád jsem to já - O tvůrcích

Pořád jsem to já - O tvůrcích

Porad
Porad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            O TVŮRCÍCH

             RICHARD GLATZER a WASH WESTMORELAND (scé­nář, režie) se zapsa­li do dějin fes­ti­va­lu Sundance v roce 2006, kdy jejich sní­mek Patnáctiletá zís­kal jak cenu divá­ků, tak i hlav­ní cenu poro­ty. Následně zís­kal celou řadu dal­ších oce­ně­ní včet­ně ceny Humanitas za scé­nář, a v roce 2007 cenu John Cassavettes Spirit Award.

Jejich sní­mek Poslední lás­ka Robina HoodaKevinem Klinem, Susan SarandonDakotou Fanning měl v roce 2013 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Torontu a do kin byl ve Spojených stá­tech uve­den v září 2014.

Mezitím se oba jako vedou­cí výro­by podí­le­li na sním­ku Pedro z roku 2008, živo­to­pis­ném pří­bě­hu akti­vis­ty v boji pro­ti AIDS Pedra Zamory pro sta­ni­ci MTV. Film měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lech v Torontu a v Berlíně a na tele­viz­ní obra­zov­ky ho uve­dl pre­zi­dent Bill Clinton.

Mezi jejich dal­ší celo­ve­čer­ní sním­ky pat­ří The Fluffer z roku 2001 a Grief z roku 1994, kte­rý zís­kal hlav­ní ceny na fes­ti­va­lech San Francisco Frameline Festival a Outfest.

Richard Glatzer je drži­te­lem titu­lu PhD v obo­ru ang­lic­ké­ho jazy­ka z Virginské uni­ver­zi­ty.

Wash Westmoreland pochá­zí z Leedsu ve Velké Británii a vystu­do­val poli­ti­ku na Univerzitě v Newcastle-upon-Tyne.

             JULIANNE MOORE (Alice) je jed­nou z nej­vše­stran­něj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších sou­čas­ných here­ček, kte­rá se pro­sla­vi­la bez­poč­tem neza­po­me­nu­tel­ných herec­kých výko­nů v kome­di­ích i dra­ma­tech, kasov­ních trhá­cích i umě­lec­kých fil­mech a na stří­br­ném plát­ně i tele­viz­ních obra­zov­kách.

Zatím napo­sle­dy jsme ji měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Sedmý syn s Jeffem Bridgesem, kte­rý byl do kin uve­den v úno­ru 2015, a ve fil­mu Davida Cronenberga Mapy ke hvězdám po boku Mii Wasikowske, Roberta PattinsonaJohna Cusacka. Předtím byla k vidě­ní v roli pre­zi­dent­ky Almy Colinové ve fil­mu Hunger Games: Síla vzdo­ru 1. částJennifer LawrencePhilipem Seymourem Hoffmanem, kte­rý měl pre­mi­é­ru v lis­to­pa­du 2014. V sou­čas­né době natá­čí nezá­vis­lé dra­ma FreeheldEllen PageZachem Galifianakisem.

Moore je devá­tou oso­bou v his­to­rii fil­mo­vé Akademie, kte­rá byla v témže roce nomi­no­vá­na na Oscara ve dvou kate­go­ri­ích za svůj výkon ve fil­mech Daleko od nebe (nomi­na­ce za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon) a Hodiny (za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli). Za obě tyto role zís­ka­la také celou řadu dal­ších oce­ně­ní, včet­ně nomi­na­cí na cenu SAG a na Zlatý glo­bus. Za svou kari­é­ru byla cel­kem čty­ři­krát nomi­no­vá­na na Oscara, osm­krát na Zlatý glo­bus, šest­krát na cenu SAG, čty­ři­krát na cenu BAFTA a tři­krát na cenu Independent Spirit, kte­rou v roce 2003 za sní­mek Daleko od nebe také zís­ka­la. V roce 2012 obdr­že­la cenu Primetime Emmy za výji­meč­ný výkon v mini­sé­rii či tele­viz­ním fil­mu za roli aljaš­ské guver­nér­ky Sarah Palinové v původ­ním fil­mu sta­ni­ce HBO Prezidentské vol­by. Za tuto roli v roce 2013 zís­ka­la také cenu SAG a Zlatý glo­bus. Mezi její dal­ší oce­ně­ní pat­ří napří­klad cena Excellence in Media, kte­rou zís­ka­la v roce 2004 v rám­ci udí­le­ní cen GLAAD Media Awards, Stříbrný med­věd z ber­lín­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu z roku 2003, cena Copa Volti z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2003, cena Actor Award z udí­le­ní Gotham Awards v roce 2002 a cena „Přínos nezá­vis­lým vizím“ z fes­ti­va­lu Sundance v roce 2001.

Mezi její nej­zná­měj­ší fil­my pat­ří napří­klad rema­ke sním­ku Carrie, Non-Stop, Bláznivá, zatra­ce­ná lás­ka, Děcka jsou v poho­dě, Single Man, Zloději pamě­ti, Co všech­no vědě­la Maisie, Učitelka ang­lič­ti­ny, Zákon při­taž­li­vos­ti, Pokušení, 6 Souls, Slepota, Divoká krá­sa, Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana, Potomci lidí, Hannibal, Ztracený svět: Jurský park, Uprchlík, Dva v tom, Benny a Joon, Ruka na koléb­ce, Hranice lás­ky, Hříšné noci, Magnolia, Vítejte v Holly Springs, Prostřihy, Don Jon, rema­ke sním­ku Psycho od Guse Van Santa, Safe, Vanya on 42nd Street, Přežila jsem PicassaBig Lebowski.

Moore je také uzná­va­nou spi­so­va­tel­kou, kte­rá před nedáv­nem vyda­la svou čtvr­tou kni­hu My Mother Is a Foreigner, But Not to Me, ve kte­ré popi­su­je své zážit­ky z dět­ství se svou skot­skou mat­kou. Mezi její před­cho­zí lite­rár­ní díla pat­ří série knih pro děti – Freckleface Strawberry, Freckleface Strawberry and the Dodgeball Bully a Freckleface Strawberry Best Friends Forever. V roce 2013 vyda­la na iTunes apli­ka­ci Monster Maker, kte­rá se inspi­ru­je hlav­ní posta­vou jejích dět­ských knih a kte­rá umož­ňu­je uži­va­te­lům vytvo­řit si vlast­ní pří­šer­ku a tu poslat rodi­ně a přá­te­lům. Julianne před nedáv­nem před­sta­vi­la svou dru­hou apli­ka­ci Dreamtime Playtime, kte­rá pod­po­ru­je roz­voj počet­ních doved­nos­tí již od útlé­ho věku. Její prv­ní kni­ha byla také adap­to­vá­na do podo­by úspěš­né­ho muzi­ká­lu, uve­de­né­ho v newy­or­ských diva­dlech.

Poté, co vystu­do­va­la herec­tví na Bostonské uni­ver­zi­tě, si Moore zahrá­la v celé řadě diva­del­ních před­sta­ve­ní v New Yorku, mezi něž pat­ři­la hra Serious Money Caryl Churchill a Ice Cream/Hot Fudge v Public Theater. Objevila se v Hamletovi v podá­ní Guthrie Theater v Minneapolis, a podí­le­la se na nastu­do­vá­ní Strindbergovy hry The FatherAlem Pacinem a hry Wendy Wasserstein An American DaugtherMeryl Streep. Na Broadwayi Moore debu­to­va­la v roce 2006 ve hře The Vertical Hour v režii Sama Mendese, kte­rou napsal David Hare.

Se svou rodi­nou žije v New Yorku.

             KRISTEN STEWART (Lydia) v sou­čas­né době natá­čí sní­mek Equals, ve kte­rém si zahra­je po boku Nicholase Houlta v režii Drakea Doremuse. Před nedáv­nem dokon­či­la natáč­ní fil­mu American UltraJesse Eisenbergem. Snímek Camp X-Ray, ve kte­rém se obje­vu­je spo­leč­ně s Paymanem Maadim, měl v roce 2014 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Sundance a v kinech bude mít pre­mi­é­ru na pod­zim. Stejně tak před nedáv­nem dokon­či­la sní­mek Sils MariaJuliette BinocheChloe Grace Moretz a také film Tima Blakea Nelsona Anesthesia.

Stewart si zahrá­la roli Belly Swanové v sérii Twilight. Krom toho ji divá­ci moh­li spat­řit v úspěš­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Universal Sněhurka a lovecChrisem HemsworthemCharlize Theron, a ve fil­mo­vé adap­ta­ci romá­nu Jacka Kerouaca Na ces­tě, kte­rou nato­čil Walter Salles.

Stewart, kte­rou divá­ci popr­vé pozna­li v roce 2002, kdy se po boku Jodie Foster obje­vi­la ve fil­mu Úkryt, veli­ce rych­le stou­pa­la na žeb­říč­cích popu­la­ri­ty a v roce 2012 ji maga­zín Forbes uve­dl na jed­nom z míst žeb­říč­ku nej­lé­pe pla­ce­ných here­ček roku. Má na svém kon­tě pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­té role, mimo jiné napří­klad ve fil­mech Zábavný park, Útěk do divo­či­ny reži­sé­ra Seana Penna, roli Joan Jettové ve fil­mu The Runaways, sní­mek Svět pod­le Mallory, The Cake Eaters v režii Mary Stuart Masterson, The Yellow HandkerchiefWilliamem Hurtem, Co se vlast­ně sta­lo, Na úze­mí žen, Prokletí domu slu­neč­nic, Zathura: Vesmírné dob­ro­druž­ství, Mluv, Nelítostná rasa, Chyťte tu hol­ku, Undertow, Cold Creek Manor a Životní jis­to­ty.

Stewart žije v Los Angeles.

             KATE BOSWORTH (Anna) se z mla­dé holly­wo­od­ské hvěz­dič­ky vypra­co­va­la na pozi­ci jed­né z nej­žá­da­něj­ších sou­čas­ných here­ček. Zahrála si roli Lois Laneové ve fil­mu Superman se vra­cí Bryana Singera a spat­řit jsme ji měli mož­nost také ve fil­mu Kevina Spaceyho Za mořem, v němž si zahrá­la roli fil­mo­vé legen­dy Sandry Dee po boku Spaceyho v roli Bobbyho Darina. Před nedáv­nem jsme ji měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Michaela Polishe Big SurJoshem Lucasem, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2013, a také ve fil­mu Nevyřízený účet pod­le scé­ná­ře Sylvestera StallonehoJasonem StathamemJamesem Francem. Současně před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní sním­ku Michaela Polishe UnconsciousWesem Bentleym.

Kromě toho má na svém kon­tě napří­klad thriller Katie Aselton Black RockLake Bell, kome­dii S tím nic nena­dě­láš s Krysten Ritter a Rachel Bilson, nezá­vis­lé dra­ma Sama Levinsona Další šťast­ný den s Demi MooreEllen Barkin, rema­ke sním­ku Strašáci s Jamesem Marsdenem a Alexanderem Skarsgardem, akč­ní sní­mek The Warriors WayDannym HustonemGeoffreym Rushem, dra­ma Davida Auburna Dívka v par­ku spo­leč­ně se Sigourney Weaver, film Roberta Luketice Oko bere a nezá­vis­lý film Ptáčata s Juno Temple.

Bosworth, kte­rá se do pově­do­mí divá­ků asi nej­ví­ce vepsa­la svým výko­nem v obrov­sky úspěš­ném sním­ku Johna Stockwella Osudové léto, zís­ka­la tuto svou prv­ní hlav­ní roli poté, co absol­vo­va­la inten­ziv­ní výu­ku sur­fo­vá­ní. Následně byla k vidě­ní v tem­ném nezá­vis­lém živo­to­pis­ném sním­ku Wonderland masa­kr, ve kte­rém si zahrá­la sku­teč­nou pří­tel­ky­ni por­no­her­ce Johna Holmese v podá­ní Vala Kilmera.

Poté si zahrá­la ve fil­mu Rande s celebri­tou, roman­tic­ké kome­dii Roberta Luketice, ve kte­ré se obje­vi­la po boku Tophera GraceJoshe Duhamela. Bosworth se v malé roli obje­vi­la také ve fil­mu Tajná přá­ní po boku Maxe Minghelly, Richarda GereJuliette Binoche.

Ačkoliv na plát­nech kin debu­to­va­la již ve svých čtr­nác­ti letech ve sním­ku Roberta Redforda Zaříkávač koní, roz­hod­la se upřed­nost­nit vzdě­lá­ní a vybí­ra­la si tedy pou­ze tako­vé role, kte­ré doká­za­la zkom­bi­no­vat se svým škol­ním roz­vrhem. Na střed­ní ško­le si zahrá­la v úspěš­ném let­ním seri­á­lu sta­ni­ce WB Young Americans a obje­vi­la se také ve fil­mu Jerryho Bruckheimera Vzpomínka na Titány. Po dokon­če­ní ško­ly byla k vidě­ní ve fil­mu Rogera Avaryho Pravidla váš­ně.

             ALEC BALDWIN (John) vystu­do­val Newyorskou uni­ver­zi­tu a v roce 2010 mu od její­ho vede­ní byl udě­len čest­ný dok­to­rát v obo­ru výtvar­ných umě­ní. Zatím napo­sle­dy byl na plát­nech kin k vidě­ní ve hře Petera Shaffera Equus v režii Tonyho Waltona v diva­dle Guild Hall. Na diva­del­ních prk­nech se dále obje­vil napří­klad ve hře Entertaining Mr. Sloane Joea Ortona v režii Scotta Ellise, Loot, kte­rá zís­ka­la cenu Theatre World Award, ve hře Caryl Churchill Serious Money, ve hře Prelude to a Kiss, oce­ně­né Obie Award, Tramvaj do sta­ni­ce tou­ha (nomi­no­vá­na na cenu Tony), ve hře Macbeth či ve hře The Twentieth Century v diva­dle Roundabout.

Baldwin byl k vidě­ní ve více než pade­sá­ti fil­mech, mezi něž pat­ří Beetlejuice, Podnikavá dív­ka, Miami Blues, Hon na Rudý říjen, Konkurenti, V moci posed­los­ti, Porotce, Na ostří nože, Duch minu­los­ti, Velké tra­ble malé­ho měs­ta, Kocour, Smolař (cena National Board of Review, nomi­na­ce na Oscara), Letec, Skrytá iden­ti­ta a Nějak se to kom­pli­ku­je. Na tele­viz­ních obra­zov­kách se obje­vil po boku Tiny Fey v seri­á­lu sta­ni­ce NBC Studio 30 Rock, kte­rý zís­kal v letech 2007, 2008 a 2009 cenu Emmy za nej­lep­ší kome­di­ál­ní seri­ál. Baldwin sám pak za svůj výkon v tom­to seri­á­lu obdr­žel cel­kem sedm­krát cenu SAG, tři­krát Zlatý glo­bus, cenu Television Critics Award a dva­krát cenu Emmy. V roce 2011 zís­kal Baldwin svou vlast­ní hvězdu na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

Jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost El Dorado Pictures má na svém kon­tě něko­lik pro­jek­tů, mimo jiné také tele­viz­ní film Norimberk sta­ni­ce TNT (nomi­na­ce na cenu Emmy), Zákon pomsty pro sta­ni­ci Showtime (cena WGA za nej­lep­ší adap­ta­ci) a film Davida Mameta Velké tra­ble malé­ho měs­ta. Alec Baldwin je také vel­kým zastán­cem celé řady akti­vit, týka­jí­cích se veřej­nos­ti a umě­ní. Je čle­nem před­sta­ven­stva orga­ni­za­ce People for the American Way, Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Hamptons a také Guild Hall of East Hampton. Aktivně pod­po­ru­je The Radiation and Public Health Project, East Hampton Day Care Center, The Actors Fund, The Public Theatre/New York Shakespeare Festival, The Roundabout Theatre, People for the Ethical Treatment of Animals a The Water Keeper Alliance.

Na pod­zim roku 2009 Baldwinovi vyšla v paper­bac­ku jeho kni­ha A Promise to Ourselves.

             HUNTER PARRISH (Tom) je nej­ví­ce zná­mý rolí pani­kář­ské­ho Silase Botwina v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu sta­ni­ce Showtime Tráva. Po osm sezón se v něm obje­vo­val po boku Mary Louise Parker, Justina Kirka a Kevina Nelaona. Během uply­nu­lé sezó­ny byl také pra­vi­del­ně k vidě­ní v zásad­ní roli psy­chic­ky naru­še­né­ho stu­den­ta Jeffreyho Granta, kte­rý v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce CBS Dobrá man­žel­ka zavraž­dil posta­vu Willa Gardnera v podá­ní Joshe Charlese.

Jeho jmé­no je veli­ce zná­mé také na Broadwayi, kde se obje­vil v roli Ježíše Krista v obno­ve­né pre­mi­é­ře hry Stephena Schwartze Godspell v režii Daniela Goldsteina. Na Broadwayi Parrish debu­to­val za vel­ké­ho ohla­su kri­ti­ky v roli Melchiora, mla­dé­ho, inte­li­gent­ní­ho a sexy hrdi­ny cenou Tony oce­ně­né­ho muzi­ká­lu Awakening na moti­vy kon­tro­verz­ní hry Franka Wedekinda. Hudbu k tomu­to muzi­ká­lu napsal Duncan Sheik, tex­ty Steven Sater. V červ­nu 2012 vydal Parrish svou prv­ní des­ku Guessing games.

V létě se na diva­del­ní prk­na vrá­tí v roli Claudea v chys­ta­ném nastu­do­vá­ní muzi­ká­lu Vlasy v Hollywood Bowl, kte­ré v roce 2009 zís­ka­lo ceny Tony a Drama desk za nej­lep­ší obno­ve­nou pre­mi­é­ru muzi­ká­lu. Zahraje si v něm po boku Kristen Bell v roli Sheily, Amber Riley coby Dionne, Jenny Ushkowitz v roli Jeanie a Beverly D’Angelo v roli mat­ky. Režii a cho­re­o­gra­fii má na svém kon­tě Adam Shankman.

Parrish se v roce 2009 obje­vil v hitu Nancy Meyers Nějak se to kom­pli­ku­jeMeryl Streep, Alecem BaldwinemStevem Martinem. Kromě toho má na svém kon­tě také film Burra Steerse Znovu 17, film Kierana Mulroneyho a Michele Mulroney Papírový hrdi­na, sní­mek Richarda La Gravenese Mezi řád­ky a film Barryho Sonnenfelda Rodinná dovo­le­ná a jiná neštěs­tí.

Parrish se naro­dil v Richmondu ve Virginii, vyrůs­tal v texaském Planu a v sou­čas­né době žije v Los Angeles.

             LEX LUTZUS (pro­du­cent­ka) má na svém kon­tě více než pat­náct let zku­še­nos­tí ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Začínala svou kari­é­ru jako medi­ál­ní plá­no­vač­ka v reklam­ním prů­mys­lu, aby násled­ně zalo­ži­la něko­lik vlast­ních úspěš­ných spo­leč­nos­tí, od mód­ních zna­ček až po umě­lec­ké gale­rie. Současně také pomoh­la zís­kat více než 30 mili­o­nů liber inves­tič­ních pro­střed­ků pro nej­růz­něj­ší medi­ál­ní spo­leč­nos­ti a dohlí­že­la na pro­ve­de­ní více než pat­nác­ti slou­če­ní a odku­pů. Poté, co opus­ti­la spo­leč­nost DreamWorks, kde se podí­le­la na tako­vých hitech, jaký­mi byly sním­ky Shrek či Madagascar, se pře­su­nu­la do brit­ské nezá­vis­lé fil­mo­vé dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Tartan Films, kde zastá­vá roli COO. V pro­sin­ci 2009 Lutzus úspěš­ně zís­ka­la 25 mili­o­nů liber, kte­ré byly pou­ži­ty k finan­co­vá­ní jejích vlast­ních, ale také dal­ších nezá­vis­lých celo­ve­čer­ních fil­mů pro­střed­nic­tvím lon­dýn­ské­ho fon­du. Lutzus před nedáv­nem dokon­či­la prá­ce na svém prv­ním scé­ná­ři The Silence, kte­rý by měl být do fil­mo­vé podo­by pře­ve­den v létě 2015. Snímek bude kopro­du­ko­vat spo­leč­ně s novou finanč­ní a pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti AMG Film International.

             JAMES BROWN (pro­du­cent) začal svou kari­é­ru v nezá­vis­lé fil­mo­vé pro­duk­ci a kri­ti­ce ve své rod­né Austrálii. Jako kri­tik pra­co­val pro národ­ní roz­hla­so­vou síť Austereo Radio Network a jako novi­nář pro celou řadu tiš­tě­ných médií.

Pro aus­tral­skou tele­vi­zi reží­ro­val doku­men­tár­ní pro­jek­ty a za svůj dra­ma­tic­ký krát­ký film Fugue zís­kal v roce 2004 na fes­ti­va­lu v Berlíně cenu Panorama Jury Prize.

Poté, co se pře­stě­ho­val do Londýna, se Brown podí­lel na akvi­zi­cích v řadě nezá­vis­lých brit­ských dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tech a ve spo­leč­nos­tech jako Tartan Films a Metrodome zastá­val také pozi­ci vedou­cí­ho akvi­zi­ce. Koncem roku 2013 spus­til svou vlast­ní dis­tri­buč­ní spo­leč­nost House.

Jeho prv­ním sním­kem jakož­to pro­du­cen­ta byl film Čas hrdi­nů z roku 2011 se Seanem Beanem, kte­rý pro­du­ko­val spo­leč­ně se svou pro­dukč­ní part­ner­kou Lex Lutzus.

Pořád jsem to já je jeho dru­hým pro­du­ko­va­ným celo­ve­čer­ním sním­kem.

             PAM KOFFLER (pro­du­cent­ka) je drži­tel­kou cenu Emmy, kte­rá v roce 1995 se svou part­ner­kou Christine Vachon spo­luza­lo­ži­la nezá­vis­lou spo­leč­nos­ti Killer Films. Koffler, kte­rá pra­cu­je v New Yorku, pro­du­ko­va­la více než 60 úspěš­ných nezá­vis­lých sním­ků, mezi něž pat­ří také sní­mek Todda Haynese Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana, kte­rý skli­dil vel­ké úspě­chy na fes­ti­va­lu v Benátkách, a také Haynesův kon­tro­verz­ní prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek Jed. Od té doby pro­du­ko­va­la jed­ny z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých nezá­vis­lých fil­mů, mezi něž pat­ří i osca­ro­vé sním­ky Daleko od nebe, Kluci neplá­čou, Expres foto, Hedwig a Angry inch, Štěstí, SafeStřelila jsem Andyho Warhola, ale také Dirty Girl, Konečně spo­luDivoká krá­sa. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byla v roce 2005 vedou­cí výro­by na cenu Emmy nomi­no­va­né­ho tele­viz­ní­ho fil­mu Paní Harrisová a pro spo­leč­nost HBO se jako vedou­cí výro­by podí­le­la na mini­sé­rii Mildred Pierceová, kte­rá zís­ka­la Zlatý glo­bus.

Mezi její aktu­ál­ní pro­jek­ty pat­ří sní­mek Pořád jsem to já v režii Washe WestmorelandaRicharda GlatzeraJulií Moore, Alecem Baldwinem, Kristen StewartKate Bosworth, film Za kaž­dou cenu! s Dennisem QuaidemZacem Efronem v režii Ramina Bahraniho, sní­mek Zbav se svých miláč­ků s Danielem Radcliffem pod režij­ním vede­ním Johna Krokidase, či film Poslední lás­ka Robina HoodaDakotou Fanning, Susan SarandonKevinem Klinem, kte­rý reží­ro­va­li WestmorelandGlatzer.

             CHRISTINE VACHON (vedou­cí výro­by) je drži­tel­kou cen Independent Spirit Award a Gotham Award, kte­rá v roce 1995 spo­leč­ně s Pamelou Koffler spo­luza­lo­ži­la nezá­vis­lou fil­mo­vou spo­leč­nost Killer Films. Za uply­nu­lých pat­náct let spo­leč­ně pro­du­ko­va­ly jed­ny z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých nezá­vis­lých fil­mů, mezi něž pat­ří i sním­ky Daleko od nebe (nomi­na­ce na Oscara ve čtyřech kate­go­ri­ích), Kluci neplá­čou (zís­kal Oscara), Expres foto, Kids, Hedwig a Angry inch, Štěstí, Sametová extá­ze, Safe, Střelila jsem Andyho Warhola, Camp, Swoon či Beze mě: Šest tvá­ří Boba Dylana (nomi­no­va­ný na Oscara). Na tele­viz­ních obra­zov­kách se nedáv­no coby vedou­cí výro­by podí­le­la na mini­sé­rii sta­ni­ce HBO Mildred Pierceová, kte­rá zís­ka­la ceny Emmy a Zlatý glo­bus.

Mezi její aktu­ál­ní pro­jek­ty pat­ří Zbav se svých miláč­ků s Danielem Radcliffem v režii Johna Krokidase, Magic MagicMichaelem Cerou v režii Sebastiana Silvy, Pořád jsem to já Washe Westmorelanda a Richarda Glatzera s Julianne Moore, Alecem BaldwinemKristen Stewart, a chys­ta­ný sní­mek Carol Todda Haynese s Cate Blanchett, Rooney Marou, Kylem ChandleremSarah Paulson.

             MARIA SHRIVER (vedou­cí výro­by) je mat­kou čtyř dětí, zakla­da­tel­kou The Shriver Report, novi­nář­kou, oce­ně­nou cena­mi Peabody a Emmy, šes­ti­ná­sob­nou autor­kou best­selle­rů a mode­rá­tor­kou pořa­du NBC News Special, ve kte­rém infor­mu­je o mění­cích se rolích a vyví­je­jí­cích se potře­bách moder­ních žen. Od roku 2009 pro­du­ku­je pře­lo­mo­vý a řadou cen ohod­no­ce­ný seri­ál Shriver Report, kte­rý moni­to­ru­je a zkou­má zásad­ní změ­ny v ame­ric­ké kul­tu­ře a spo­leč­nos­ti, týka­jí­cí se dneš­ních žen. Zatím posled­ní z nich odha­lil, že 42 mili­o­nů pra­cu­jí­cích žen a 28 mili­o­nů jejich dětí žijí na pokra­ji chu­do­by. O jed­né tako­vé ženě pojed­ná­val i doku­ment sta­ni­ce HBO Paycheck to Paycheck: The Life and Times of Katrina Gilbert, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Primetime Emmy.

Shriver byla v obdo­bí let 2003 až 2010 prv­ní dámou Kalifornie a v prů­bě­hu toho­to obdo­bí zalo­ži­la význam­ný žen­ský sjezd The Women’s Conference, a vytvo­ři­la také ceny The Minerva Awards, urče­né význam­ným ženám. Vystupuje pod hla­vič­kou své nezisko­vé orga­ni­za­ce A Woman’s Nation, ale aktiv­ně pod­po­ru­je také Best Buddies – Team Maria, Special Olympics, the Alzheimer Association a Save the Children a je pohá­ně­na svým pře­svěd­če­ním, že všich­ni máme schop­nost stát se tak­zva­ný­mi „strůj­ci změn“ - lid­mi, kte­ří pokud ve svém oko­lí nebo komu­ni­tě spat­ří pro­blém, jsou ochot­ni opus­tit zaběh­lou ces­tu a udě­lat, co je tře­ba, aby pro­blém vyře­ši­li.

Je pod­ni­ka­tel­kou a inves­tor­kou Blaze Pizza a Lovin“ Scoopful, kte­ré nema­lou část svých výděl­ků věnu­je na pod­po­ru para­o­lym­pi­á­dy. Je také vedou­cí výro­by celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Pořád jsem to já s Julianne Moore, Alecem BaldwinemKristen Stewart na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Lisy Genova z roku 2007. Snímek, kte­rý vyprá­ví pří­běh ženy, posti­že­né ranou ver­zí Alzheimerovy cho­ro­by, se chys­tá do kin počát­kem roku 2015. Shriver vystu­do­va­la Univerzitu Georgetown v obo­ru ame­ric­kých stu­dií.

             ILAN ESHKERI (hud­ba) je dyna­mic­ký a nada­ný brit­ský skla­da­tel, kte­rý již má na svém kon­tě hud­bu k fil­mům Hvězdný prach, Královna ViktorieKick-Ass, stej­ně jako spo­lu­prá­ci s řadou hudeb­ní­ků a množ­ství kon­cer­tů.

Jeho kari­é­ra je pozo­ru­hod­ná svou roz­ma­ni­tos­tí. Před nedáv­nem napsal hud­bu k fil­mu Kevina Macdonalda Black SeaJudem Lawem, k fil­mu 47 roni­nůKeanu Reevesem, ke sním­ku Alan Partridge: Alpha Papa, k fil­mu spo­leč­nos­ti Working Title Dávám tomu rok a také ke sním­ku Vášeň mezi řád­ky, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara a jed­ná se o dru­hý režij­ní počin Ralpha Fiennese. O Vánocích 2013 slo­žil hud­bu k fil­mu The Snowman and the Snowdog, pokra­čo­vá­ní brit­ské ani­mo­va­né kla­si­ky The Snowman, se kte­rou vystu­po­val živě v rám­ci kon­cert­ní série.

Eshkeriho hud­ba zazně­la také v paříž­ském Louvre, v praž­ském Rudolfinu a v Royal Albert Hall v Londýně. Spolupracoval s lid­mi jako Tim Wheeler z kape­ly Ash, Smith & Burrows, Emmy The Great, Tom Odell, Coldplay, David GilmourAnnie Lennox. S Amonem Tobinem spo­lu­pra­co­val na živém kon­cert­ním před­sta­ve­ní, pro Sinead O’Connor napsal sklad­bu Only You, kte­rá zazně­la ve fil­mu Královna Viktorie, spo­lu­pra­co­val s kape­lou Take That na hud­bě ke sním­ku Hvězdný prach, a byl také pově­řen napsá­ním hud­by pro svě­to­vě uzná­va­né­ho kla­ví­ris­tu Langa Langa.

Eshkeriho soun­d­track k fil­mu The Snowman and the Snowdog byl nomi­no­ván na cenu BAFTA a jeho hud­ba k fil­mu Královna Viktorie byla nomi­no­vá­na na cenu Ivora Novella a po něko­lik dní se drže­la na vrchol­cích žeb­říč­ků pro­dej­nos­ti brit­ské kla­sic­ké hud­by. Snímek Hvězdný prach zís­kal od International Film Music Critics Association cenu za nej­lep­ší soun­d­track. V rám­ci udí­le­ní World Soundtrack Awards byl Eshkeri nomi­no­ván na objev roku za hud­bu ke sním­ku Po krk v extá­zi. Na tuto cenu byl nomi­no­ván ješ­tě tři­krát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Pořád jsem to já


  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Filmové recenze
  • Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra9. dubna 2015 Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra             OBSAH             Alice Howlandová (Julianne Moore), šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí […] Posted in Speciály
  • Café society - 50 %19. září 2016 Café society - 50 % Nemohu si pomoci, ale mladíček Bobby Dorman mě ničím nezaujal a celkem nechápu, jak se tento nejistý a váhavý mladíček mohl stát majitelem prosperujícího podniku v New Yorku. Jeho rodiče […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju?14. července 2022 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ztracený svět: Jurský park13. června 2022 Ztracený svět: Jurský park Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem29. března 2022 Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem Je známo, že filmová série Mission: Impossible vznikla dle seriálu, který běžel v letech 1966-1973. Nyní bylo odhaleno, že studio Paramount chtělo realizovat nový seriál ze světa Mission: […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %3. února 2022 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spencer19. ledna 2022 Spencer Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese (Jack Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46785 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58430 KB. | 11.08.2022 - 13:04:12