Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí

Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí

bokovky

Není nic star­ší­ho než vče­rej­ší novi­ny, jak pra­ví ústy kla­si­ka pro­slu­lý žur­na­lis­tic­ký bon­mot. A než loň­ské žha­vé tren­dy, doda­li bychom my. Móda pat­ří ke krás­kám poně­kud leh­čích mra­vů, věr­nost jí není zrov­na vlast­ní. Přesto se někte­ré kusy oble­če­ní urput­ně drží v obcho­dech a mož­ná i ve vašem šat­ní­ku. Které to jsou a proč bys­te je dost mož­ná měla nemi­lo­srd­ně poslat do pro­pad­liš­tě dějin?

Bokové džíny

Nemáte-li útlou chla­pec­kou posta­vu, bokov­ky vás nemi­lo­srd­ně „pře­kous­nou” přes­ně v par­ti­ích, jimž se něž­ně pře­zdí­vá „madla lás­ky”. Výsledek? Ten větr­ník jste si po obě­dě klid­ně moh­la dopřát. Bokovky vám ele­gant­ně při­da­jí původ­ně nee­xis­tu­jí­cí kila. Že by nová pomůc­ka Davida Copperfielda? Sehnat v sou­čas­né nabíd­ce obcho­dů pad­nou­cí dží­ny s vyš­ším pasem, to je ovšem mise, se kte­rou by si nepo­ra­dil ani Tom Cruise.

Krátké bundy

Ať už se tím mys­lí pocti­vé pro­ší­va­né bun­dy na zimu nebo v sou­čas­nos­ti tolik popu­lár­ní kože­né (nebo pro útlo­cit­něj­ší milov­ní­ky živých tvo­rů i kožen­ko­vé) pilot­ky. Maminka vám říka­la, že vám bude táh­nout na záda. Když je zkom­bi­nu­je­te s boko­vý­mi dží­na­mi, radost budou mít jenom gyne­ko­lo­go­vé a uro­lo­go­vé, až k nim bude­te muset zaví­tat se záně­tem vaječ­ní­ků a močo­vé­ho měchý­ře.

Legíny

Nošení legín by se v zása­dě mělo posta­vit mimo zákon pro všech­ny nad pat­náct let a pade­sát kilo­gra­mů. Dobrá, tuto větu samo­zřej­mě chá­pej­te s dáv­kou nad­sáz­ky. Nicméně legí­ny mají svůj původ jako spod­ní kalho­ty. Vyšly bys­te si ven v kalhot­kách? Alespoň k nim vol­te dosta­teč­ně dlou­hý vrch­ní díl zakrý­va­jí­cí to nej­nut­něj­ší. Vzhledem k jejich pohod­lí chá­pe­me jejich mož­né vyu­ži­tí jako spor­tov­ní oděv.

Válenky

Samozřejmě, jsou poho­dl­né a tep­lé. A nechce­me po vás, abys­te namrz­lé koči­čí hla­vy zdo­lá­va­la v kozač­kách na jeh­lo­vém pod­pat­ku. Fakt ale potře­bu­je­te boty, kte­ré mají svůj původ až v dale­kém Rusku? Česká kot­li­na není Sibiř a prů­měr­nou zimu bez nich nepo­chyb­ně pře­ži­je­te. Když už si je musí­te kou­pit, pro­to­že v nich potře­bu­je­te pocho­do­vat nároč­ným teré­nem, ale­spoň si nepo­ři­zuj­te trž­ni­co­vé napo­do­be­ni­ny, v nichž zís­ká­te postup­ným sešla­pá­ním ele­gan­ci chro­mé kach­ny.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí
Hodnocení: 1 - ‎2 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

4 komentáře

  1. Stačilo by udě­lat anke­tu bokov­ky VS nor­mál­ní dží­ny, kdy ženy měly nor­mál­ně odha­le­ný pupí­ky a vza­du ty sexi dolíč­ky... a pokud by hla­so­va­li jen muži, tak jas­ně, že by vyhrá­li nor­mál­ní džíny...nebo dát dvě foto­gra­fie k porov­ná­ní, ano ženy si mys­lí, že jim to tva­ru­je posta­vu ale co se týče vzhle­du, tak muže je více oku laho­dí­cí nor­mál­ní rifle (jaké­ko­liv kalho­ty ale ne pros­tě bokov­ky), kte­rá úpl­ně ustou­pi­ly bokov­kám. Ale tak chá­pu ženy, pokud se nechtě­jí tak líbit, že je muži pořád otra­vu­jí a bom­bar­du­jí, tak je lep­ší být míň při­taž­li­vá.

  2. Do smr­ti neza­po­me­nu na ten pohled, kdy jed­na hol­či­na stá­la u stáh­nu­té­ho okýn­ka auta, ve kte­rém jsem sedě­la, měla na sobě ultra níz­ké bokov­ky, kte­ré ji odha­lo­va­ly pupín­ky (ano, v těch intim­ních mís­tech) po čer­stvém oho­le­ní. To bylo tak nechut­né!!! Ale ješ­tě víc nechut­né bylo, že si toho byla vědo­ma a naplá­ca­la si na to ono mís­to stěj­ně hnus­ný oran­žo­vý make up, jaký měla na svém obli­če­ji. No, bála jsem si pak kdy­ko­lí za ní někde sed­nout, abych náho­dou nepři­šla i na to, že má stej­ně opu­pín­ko­va­nou a nama­ke­u­po­va­nou prdel, kte­rá ji z těch otřes­ných jean­sů muse­la evi­dent­ně lézt taky. 😀

  3. Hezká a štíh­lá hol­ka může na sobě mít tře­ba pytel a bude vypa­dat dob­ře. A ty ostat­ní holt mají smůlu a zrov­na tyhle tady budou kri­ti­zo­vat kaž­dou, kte­rá to má odva­hu zku­sit. Já si na to náho­dou pama­tu­ji a vím, že to bylo hez­ké a sexy !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com