Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Poprava

Poprava

yrsa

Kniha Poprava, od nej­lep­ší sever­ské autor­ky Yrsy Sigurdadóttir, je detek­tiv­ka s mra­zi­vý­mi prv­ky thrille­ru, díky němuž pocho­pí­te, že všech­ny uta­je­né zlo­či­ny své­ho viní­ka nako­nec stej­ně dosta­nou, pro­to­že tou­ha po pomstě je sil­něj­ší, i za cenu pro­li­tí dal­ší krve.

Nedaleko Reykjavíku je na starém pohře­biš­ti nale­ze­na mrt­vo­la mla­dé­ho a vel­mi zámož­né­ho muže. Vše nasvěd­ču­je tomu, že spáchal sebe­vraž­du. Ovšem po bliž­ším ohle­dá­ní těla je zjiš­tě­no, že tomu tak ve sku­teč­nos­ti není.

Muž byl někým chlad­no­krev­ně zavraž­děn. V hru­di má totiž zara­žen vel­ký hřbet s pozůstat­kem něja­ké­ho papí­ru, mož­ná vzka­zu od vra­ha.... to se už však nedo­zví­me, neboť papír zmi­zel. Místní poli­cie zaha­ju­je vyšet­řo­vá­ní.

Mezitím je v bytu zavraž­dě­né­ho muže nale­zen malý chla­pec, jež mrt­vé­ho muže vůbec neznal.

Poslali je na tuhle adre­su, pro­to­že někdo ozná­mil, že je tam dítě v nou­zi. Chlapec jim ote­vřel dve­ře, ale pocho­pil jsem, že vůbec neměl tuše­ní, jak se tam oci­tl. Člověka, kte­ré­mu byt pat­ří, vůbec nezná a nedo­ká­že vysvět­lit, co tam dělal.

Sám chla­pec bohu­žel vůbec netu­ší, jak se do bytu dostal a ani neví, kde ve sku­teč­nos­ti byd­lí. Postupným pát­rá­ním vyšet­řo­va­cí team zjiš­ťu­je, že nikdo takhle malé­ho chlap­ce vůbec nepo­hřešu­je. Čí je tohle dítě? A proč niko­mu nechy­bí?

Opuštěného chlap­ce, kte­rý zná pou­ze své křest­ní jmé­no Siggi, si pře­bí­rá dět­ská psy­cho­lož­ka Freyja. Vyšetřovací team se mezi­tím vydá­vá po sto­pách, aby objas­ni­ly vraž­du a nalez­ly vra­ha, ale to ješ­tě netu­ší, jak obtíž­ný a neleh­ký pří­pad mají před sebou.

Psycholožka se nao­pak sna­ží nalézt něja­ké indi­cie kolem záha­dy malé­ho chlap­ce, kte­ré­ho nikdo nepo­strá­dá. Z obráz­ků, kte­ré dítě kres­lí, doslo­va mra­zí a nevěs­tí nic dob­ré­ho. Jisté je, že chla­pec byl svěd­kem něče­ho straš­né­ho.

Podaří se nalézt chlap­co­vi rodi­če a zjis­tit jejich sku­teč­nou identi­tu? A vrah? Bude dál pobí­hat mezi námi ane­bo nao­pak bude dopa­den a posta­ven před spra­ve­dl­nost?

S kni­hou Poprava se může­te těšit na napí­na­vé čte­ní plné neo­če­ká­va­ných zvra­tů, kde dět­ská psy­cho­lož­ka Freya a detek­tiv Huddar spo­lu s vyšet­řo­va­cím tea­mem odve­dou skvě­lou a pre­ciz­ní prá­ci k odha­le­ní všech nitek celé­ho nešťast­né­ho pří­bě­hu.

Hlavním téma­tem kni­hy je inter­net a jeho nebez­peč­ná, tem­ná část, o kte­ré my běž­ní uži­va­te­lé inter­ne­tu nemá­me ani tuše­ní. Hrozba, kte­rá může pohl­tit koho­ko­liv z nás, a zamí­chat naši­mi všed­ní­mi živo­ty.

Příběh je vel­mi rea­lis­tic­ký, dopl­ně­ný o psy­cho­lo­gic­ky vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­né posta­vy. Pravda je, že těch postav je v kni­ze obrov­ské množ­ství, a navíc s typic­ky island­ský­mi jmé­ny. Já osob­ně jsem s jmé­ny měla vel­ký pro­blém. Občas jsem se ztrá­ce­la v tom, kdo je vlast­ně kdo.

POPRAVA

Napsala: Yrsa Sigurdardóttir

Přeložila: Hana Sichingerová

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou METAFORA v Praze roku 2021

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 376

ISBN: 978-80-7625-081-9

  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70783 s | počet dotazů: 210 | paměť: 53833 KB. | 23.01.2022 - 23:52:26