Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Pomsta Růžového pantera

Pomsta Růžového pantera

PRP

Pomsta Růžového pan­tera je brit­ský kome­di­ál­ní film z roku 1978. Jedná se o šes­tý film ze série kome­dií o Růžovém pan­te­ro­vi. Byl uve­den v roce 1978 a je posled­ním před­sta­ve­ním „inspek­to­ra Jacquese Clouseaua“ Petera Sellerse, kte­rý zemřel v roce 1980. Byl to také posled­ní díl série, kte­rý byl dis­tri­bu­o­ván výhrad­ně spo­leč­nos­tí United Artists.

Obsah filmu

Philippe Douvier (Robert Webber), význam­ný pod­ni­ka­tel a taj­ný šéf Francouzské spoj­ky, je svý­mi part­ne­ry z newy­or­ské mafie obcho­du­jí­cí s dro­ga­mi pode­zí­rán ze sla­bé­ho vede­ní a nespráv­né­ho vede­ní zlo­či­nec­kých zále­ži­tos­tí. Aby doká­zal opak, navrh­ne Douvierův poboč­ník Guy Algo (Tony Beckley) ukáz­ku síly v podo­bě vraž­dy slav­né­ho vrch­ní­ho inspek­to­ra Jacquese Clouseaua (Peter Sellers).

Naneštěstí pro Douviera prv­ní pokus o bom­bo­vý útok na Clouseaua selže a násled­ný pokus čín­ské­ho mis­tra bojo­vých umě­ní „pana Chonga“ (bez náro­ku na hono­rář se zde obje­ví zakla­da­tel ame­ric­ké­ho ken­po Ed Parker) je zma­řen, když ho Clouseau úspěš­ně odra­zí (v domně­ní, že jde o Clouseauova slu­hu Cata (Burt Kwouk), kte­rý má roz­kaz udr­žo­vat své­ho zaměst­na­va­te­le v pozo­ru náhod­ný­mi úto­ky). Douvier se o to poku­sí zno­vu, když se vydá­vá za infor­má­to­ra, aby Clouseaua vlá­kal do pas­ti, ale auto a oble­če­ní vrch­ní­ho inspek­to­ra ukrad­ne transves­tit­ní zlo­či­nec Claude Russo (Sue Lloyd), kte­ré­ho Douvierovi muži mís­to toho nevě­dom­ky zabi­jí. Následně se Douvier a fran­couz­ská veřej­nost domní­va­jí, že Clouseau je mrt­vý; v důsled­ku této domněn­ky je Clouseauův býva­lý šéf, býva­lý vrch­ní inspek­tor Charles Dreyfus (Herbert Lom), při­ve­den k pří­čet­nos­ti a je pro­puš­těn z blá­zin­ce, aby pro­ve­dl vyšet­řo­vá­ní (přes­to­že v před­cho­zím fil­mu spáchal něko­lik závaž­ných zlo­či­nů a poté se zdán­li­vě roz­pa­dl).

V Russoově oble­če­ní a trva­jí­cí na své pra­vé iden­ti­tě je Clouseau sám odve­den do blá­zin­ce, ale ute­če do Dreyfusova poko­je, kte­rý omdlí šokem z toho, že vidí Clouseaua živé­ho. Clouseauovi se poda­ří přestro­jit za Dreyfuse a François (André Maranne) ho odve­ze domů. Doma Clouseau najde Cata, kte­rý, přes­to­že pro­mě­nil Clouseauův byt v nevěs­ti­nec s čín­skou téma­ti­kou, s úle­vou zjis­tí, že pře­žil, a oba naplá­nu­jí pomstu objed­na­va­te­li Clouseauova aten­tá­tu. Mezitím je Dreyfus pod hroz­bou vlast­ní­ho pro­puš­tě­ní pově­řen, aby na Clouseauově pohřbu pře­če­tl smu­teč­ní řeč, kte­rou pro­ne­se man­žel­ka poli­cej­ní­ho šéfa. Během smu­teč­ní řeči se Dreyfus sna­ží hys­te­ric­ky nesmát neprav­di­vým slo­vům, kte­rá chvá­lí Clouseauovu geni­a­li­tu, což způ­so­bí, že si všich­ni včet­ně šéfo­vy man­žel­ky mys­lí, že je ve sku­teč­nos­ti z Clouseauova sko­nu zdr­ce­ný. Na hřbi­to­vě se Clouseau zúčast­ní pohřbu v přestro­je­ní za kně­ze a pak se taj­ně odha­lí Dreyfusovi, kte­rý ho pozná, omdlí a spad­ne do hro­bu. Clouseau unik­ne.

Mezitím Douvierova žena mu kvů­li jeho nevě­ře vyhro­žu­je roz­vo­dem. Douvier, kte­rý potře­bu­je její váž­nost, řek­ne své sekre­tář­ce a milen­ce Simone LeGreeové (Dyan Cannonová), že jejich vztah skon­čil, na což Simone rea­gu­je zlost­ně. Douvier v oba­vě, že pro­zra­dí jeho zlo­či­ny, vydá roz­kaz nechat Simone zabít v jejím noč­ním klu­bu, ale pro­to­že ho infor­má­tor (Alfie Bass) upo­zor­nil na mož­nost, že by tam moh­ly nastat pro­blémy, poda­ří se Clouseauovi a Catovi nechtě­ně Simone zachrá­nit. V Simonině bytě Clouseau odha­lí svou totož­nost, což ji při­mě­je pro­zra­dit, že Douvier naří­dil Clouseauovu vraž­du. Nakonec mu řek­ne o Douvierově plá­nu setkat se v Hongkongu s kmo­trem newy­or­ské mafie Juliem Scallinim (Paul Stewart) kvů­li Gannetově trans­ak­ci - pro­de­ji hero­i­nu za 50 000 000 dola­rů.

Poté, co se Clouseau, Cato a Simone vyhnou svým pro­ná­sle­do­va­te­lům, násle­du­jí Douviera v přestro­je­ní do Hongkongu, aniž by vědě­li, že je nyní pode­zře­lý Dreyfus sle­du­je. Tam se Clouseau vydá­vá za Scalliniho, zatím­co Simone odvá­dí pozor­nost toho pra­vé­ho, ale plán se zvrt­ne, když jeden ze Scalliniho mužů zahléd­ne Douviera, jak opouš­tí jejich hotel s cizin­cem, a Clouseau během trans­ak­ce s Gannetem odha­lí své vlast­ní přestro­je­ní. V nasta­lém zmat­ku Dreyfus v úmys­lu Clouseaua zabít ho pro­ná­sle­du­je do skla­du ohňostro­jů, při­čemž omy­lem akti­vu­je všech­ny rachej­t­le uvnitř.

Po udá­los­tech, k nimž došlo v Hongkongu, jsou Douvier a Scallini zatče­ni. Clouseau je za jejich zatče­ní odmě­něn fran­couz­ským pre­zi­den­tem a strá­ví se Simone spo­leč­ný večer.

Výroba

Když spo­leč­nost United Artists strá­vi­la tři měsí­ce na před­pre­mi­é­rách a prů­běž­ných úpra­vách před­cho­zí­ho fil­mu Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je (pod­le dení­ku Daily Variety v roce 1976), Edwards se roz­ho­dl, že se poku­sí zachrá­nit veš­ke­rý zbý­va­jí­cí humor­ný mate­ri­ál. Navrhl, že Pomsta Růžového pan­tera by se měla sklá­dat pře­de­vším z těch­to zábě­rů a že kolem nich napí­še a nato­čí se Sellersem a spol. nové zábě­ry. Sellers s tím nesou­hla­sil a trval na tom, že Pomsta bude obsa­ho­vat všech­ny nové zábě­ry. Sellersova smlou­va na Pomstu mu dáva­la sou­hlas s pří­bě­hem, a pro­to ten­to film nese Sellersův pří­bě­ho­vý kre­dit, kte­rý žád­ný z před­cho­zích fil­mů neměl.

Úvodní ani­mo­va­né titul­ky ve fil­mu navrh­la spo­leč­nost DePatie-Freleng Enterprises, kte­rá se na sérii podí­le­la již od ani­mo­va­ných titul­ků původ­ní­ho fil­mu Růžový pan­ter z roku 1963. Bylo to popr­vé od inspek­to­ra Clouseaua v roce 1968, kdy DePatie-Freleng ani­mo­val úvod­ní titul­ky fil­mu o Růžovém pan­te­ro­vi (Návrat a zno­vu zasa­hu­je vytvo­ři­lo stu­dio Richarda Williamse).

Film se natá­čel ve Francii, Anglii a v Hongkongu, někte­ré scé­ny se natá­če­ly v hote­lu The Excelsior.
V roli pro­fe­so­ra Augusta Ballse se popr­vé obje­vu­je Graham Stark. Ještě jed­nou ho ztvár­ní ve fil­mu Syn Růžového pan­tera (1993). Harvey Korman ztvár­ňu­je pro­fe­so­ra Ballse na zábě­rech, kte­ré jsou k vidě­ní ve fil­mu Stopa růžo­vé­ho pan­tera (1982).


 • Zdroj: Anglická wiki­pe­die
 • Photo © United Artists

 • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
 • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
 • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
 • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
 • Žiješ jenom dvakrát - Jediná Bondovka, kde uvidíte ruce Jana Wericha.20. listopadu 2020 Žiješ jenom dvakrát - Jediná Bondovka, kde uvidíte ruce Jana Wericha. James Bond (Sean Connery) se tajně vydává do Japonska, protože Zemi hrozí 3. světová válka. Z oběžné dráhy kolem planety totiž zmizela americká družice i s posádkou a stejný osud potká i […] Posted in Retro filmové recenze
 • Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .5. listopadu 2020 Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .  Zároveň nesnese, aby mu kdokoliv stál v cestě. James Bond (Sean Connery) mu sice překazí partičku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kterou donutil aby mu pomohla, zemře. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ztracen v džungli11. ledna 2022 Ztracen v džungli Skutečné příběhy táhnou, zvláště pak ty, u kterých místy zůstává rozum stát na dtím, co všechno někteří lidé dokázali přežít či udělat. Na této vlně se pokouší svézt i jedna z posledních […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • Randall a Hopkirk9. srpna 2021 Randall a Hopkirk Randall a Hopkirk (v anglickém originále Randall and Hopkirk (Deceased), v USA vysílán jako My Partner the Ghost) je britský televizní seriál z let 1969–1970. Má celkem 26 […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,72926 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54270 KB. | 18.01.2022 - 18:13:01