Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání

Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání

Polytech cin MS
Polytech cin MS

Děti už od útlé­ho věku fas­ci­nu­je řada spo­tře­bi­čů i tech­ni­ky v domác­nos­ti (vysa­vač, prač­ka, myč­ka, tele­fon, tablet, počí­tač). Mnohdy umí obslu­ho­vat tuto tech­ni­ku lépe, než star­ší gene­ra­ce. Děti jsou fas­ci­no­vá­ny sta­veb­ní­mi stro­ji – opra­va sil­ni­ce, stav­ba domu, země­děl­skou tech­ni­kou jako jsou trak­to­ry, kom­baj­ny, rádi sle­du­jí doprav­ní ruch. 

Publikace je roz­dě­le­na na část teo­re­tic­kou a prak­tic­kou. V té teo­re­tic­ké čás­ti jsou obsa­že­ny základ­ní pojmy, co je věda, tech­ni­ka, poly­tech­ni­ka v mateř­ské ško­le, prin­ci­py, meto­dy a čin­nos­ti, vol­ná hra a říze­ná čin­nost. V prak­tic­ké čás­ti nalez­ne­te námě­ty na čin­nos­ti s kon­struk­tiv­ní­mi sta­veb­ni­ce­mi, poku­sy, obje­vy, hry a čin­nos­ti s růz­no­ro­dý­mi mate­ri­á­ly (vlna, tex­til, papír, dře­vo, kovy, mode­lí­na, modu­rit, kera­mic­ká hlí­na, pří­rod­ni­ny, recyklo­va­tel­ná mate­ri­ál, dále infor­ma­ce o řemeslech dří­ve a dnes, také cho­va­tel­ské a pěs­ti­tel­ské čin­nos­ti.

Tato pří­ruč­ka pat­ří do kom­plet­ní meto­di­ky jed­not­li­vých oblas­tí před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Součástí pub­li­ka­ce jsou pří­kla­dy z pra­xe. Na kon­ci kni­hy jsou k dis­po­zi­ci dal­ší zdro­je lite­ra­tu­ry, kte­ré pojed­ná­va­jí o poly­tech­ni­ce.

Možná si říká­te proč zrov­na poly­tech­nic­ká výcho­va je tak důle­ži­tá? Rozhodně díky tomu, že je obrov­ský roz­mach eko­no­mi­ky, prů­mys­lu i hos­po­dář­ství. Zvyšuje se pres­tiž tra­dič­ních řeme­sel a výrob­ků. Rozvíjí se i vel­ký feno­mén kutil­ství, mož­nost se sebe­re­a­li­zo­vat, odpo­či­nout si od prá­ce na počí­ta­či.

Tato pub­li­ka­ce může inspi­ro­vat peda­go­gy mateř­ských škol k novým náhle­dům na někte­ré akti­vi­ty. Dále stu­den­tům obo­ru před­škol­ní peda­go­gi­ky, vycho­va­tel­kám škol­ní dru­ži­ny či vedou­cím zájmo­vých krouž­ků.

Tato pří­ruč­ka pat­ří do kom­plex­ních meto­dik pro jed­not­li­vé oblas­ti před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Kniha Polytechnické čin­nos­ti v před­škol­ním vzdě­lá­vá­ní pat­ří mezi skvos­ty mé peda­go­gic­ké kni­hov­nič­ky. Moc se mě líbi­la a těším se, až budu čer­pat námě­ty pro prá­ci s dět­mi. Je skvě­lé, že čin­nos­ti lze obmě­ňo­vat, pou­žít růz­né mate­ri­á­ly, kte­ré jsou ceno­vě dostup­né, mnoh­dy sta­čí vyra­zit do lesa do pří­ro­dy a nasbí­rat si pomůc­ky na vyrá­bě­ní.

Myslím si, že je dob­ré zařa­zo­vat poly­tech­nic­kou výcho­vu do čin­nos­tí v mateř­ské ško­le. Věda a tech­ni­ka je všu­de kolem nás. Dnešní děti vyrůs­ta­jí ruku v ruce s tech­ni­kou a nebo­jím se říci, že s ní doká­ží dob­ře pra­co­vat lépe než my dospě­lí. Nebojí se je pou­ží­vat, ví jak na ně.

Věřím, že si v této kni­ze najde kaž­dý to své a vyu­ži­je to pro prá­ci s dět­mi. Rozhodně je z čeho vybí­rat.

Autor: Mgr. Hana Nádvorníková

Ilustrace: Bc. Adéla Drtinová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2015, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran: 158 stran

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7496-194-6

Mgr. Hana Nádvorníková

Dlouholetá uči­tel­ka a ředi­tel­ka MŠ, býva­lá inspek­tor­ka ČŠI, zku­še­ná lek­tor­ka a autor­ka prak­tic­kých pub­li­ka­cí pro MŠ. Absolventka PedF UK v Praze, nyní půso­bí na VOŠ peda­go­gic­ké a soci­ál­ní, SOŠ peda­go­gic­ké a Gymnáziu v Praze 6, kde vyu­ču­je meto­di­ku hra­vých a mani­pu­lač­ních čin­nos­tí, meto­di­ku kogni­tiv­ních čin­nos­tí a řeči, peda­go­gic­ké pro­jek­to­vá­ní a soci­ál­ní a škol­ský manage­ment. Je aktiv­ní v řadě pro­jek­tů a sdru­že­ní zabý­va­jí­cích se před­škol­ním vzdě­lá­vá­ním.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47479 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56015 KB. | 22.05.2022 - 04:13:16