Kritiky.cz > Recenze knih > Polyká anglická mlha mladé lidi nebo kam mizí?

Polyká anglická mlha mladé lidi nebo kam mizí?

Mlha nad Shadow Sands

Další kni­ha již zná­mé­ho auto­ra Roberta Brynzy s názvem Mlha nad Shadow Sands nabí­zí dáv­ku napě­tí a záple­tek.

Kate Marshallová se se svým synem potá­pí ve vod­ní nádr­ži Shadow Shand. Při pro­hlíd­ce zato­pe­né­ho měs­ta najdou pod hla­di­nou mrt­vé tělo mla­dé­ho muže, kte­rý nedáv­no tábo­řil v neda­le­kém kem­pu. Tělo má na sobě mno­ho pora­ně­ní, pro­to se Kate úpl­ně nezdá, že by se mla­dík uto­pil, jak dle závě­ru poli­cie vyplý­vá. Navíc mla­dík byl vyni­ka­jí­cí pla­vec, jak Kate zjiš­ťu­je od jeho mat­ky.

Brzy poté zmi­zí na sil­ni­ci vedou­cí podél nádr­že mla­dá dív­ka a zrov­na za hus­té mlhy. Vypráví se růz­né his­tor­ky o mize­jí­cích lidech za hus­té mlhy, ale jsou to jen báchor­ky, nebo je na nich něco prav­dy? Kate se svým asi­s­ten­tem Tristanem začnou pát­rat, co se sta­lo s Magdalenou, dív­kou, kte­rá zmi­ze­la. A nejen pro­to, že Tristan s ní měl mít ran­de. Brzy začí­na­jí tušit, že se tu děje něco div­né­ho a že zmi­ze­ní lidí za hus­té mlhy nebu­dou jen báchor­ky… Ale je tu sku­teč­ně někdo, kdo uná­ší mla­dé lidi a proč to dělá?

V kni­ze není jen linie pát­rá­ní, ale je pro­klá­dá­no i sem tam pasá­ží z pohle­du vra­ha a více čte­nář sle­du­je i boj Magdaleny o holý život. Podaří se ji zví­tě­zit a najdou ji dří­ve, než ji pacha­tel zabi­je? Zároveň i Kate má svou tem­nou minu­lost, se kte­rou se musí nějak vypo­řá­dat. Skoro se zdá, že v kni­hách nee­xis­tu­je poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel, kte­rý by za sebou neměl tem­nou minu­lost.

Kniha se čet­la dob­ře, brzy byl člo­věk vtáh­nut do děje a byla jsem zvě­da­vá, jak to dopad­ne. Čtení sviž­ně utí­ka­lo, ale po dočte­ní tro­chu zkla­má­ní, čeka­la jsem něco, kde bych si řek­la wow, pěk­ná kni­ha, ale to se nějak nesta­lo. Jako by kni­ze něco chy­bě­lo a i závěr byl tako­vý nija­ký. Nechci říct, že pří­běh nebyl zají­ma­vý, ale cel­ko­vě mám z kni­hy pocit, že jde o sla­bý prů­měr, pro mě nemá nic navíc, něja­kou při­da­nou hod­no­tu.


Autor: Robert Bryndza

Nakladatelství: Cosmopolis

Počet stran: 384

Žánr: thriller

Hodnocení: 82 %

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,35909 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46904 KB. | 04.03.2021 - 13:06:32