Policejní pohádky - 20 napínavých pohádek o policistech, ale i zločincích

754499 350 0 fit

Do rukou se mě dostá­vá dal­ší báječ­ná kni­ha pohá­dek, ten­to­krát s poli­cej­ní tema­ti­kou. Autorkou je oblí­be­ná autor­ka, kte­rá píše pro děti a tou je Zuzana Pospíšilová. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. Tato kni­ha roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. 

Co vás v této pohád­ko­vé kníž­ce čeká? Je to pře­de­vším 20 napí­na­vých a humor­ných pohá­dek, kte­ré vás zave­de­nou mezi poli­cis­ty, zlo­dě­je a růz­né reci­di­vis­ty. Nebojte se, jsme jen v pohád­ce, tak­že to nebu­de váž­ně.

Policejní pohád­ky však doklá­da­jí, že na ces­tu zlo­či­nu se mohou vydat i zdán­li­vě bez­ú­hon­né oso­by. Jaké pří­běhy vás roz­hod­ně zaujmou, tak to je např. pohád­ka o tom, jak vypad­ne lou­pež­nic­ké oble­če­ní z oříš­ku, jak poli­cej­ní auto vytresta­lo lupi­če, jak zlo­dě­ji chtě­li ukrást obra­zy ze zám­ku, jak se skří­tek Bojan stal poli­cis­tou, či jak si kuna pora­di­la s poli­cej­ním autem? A že vám to ješ­tě nesta­čí? Tak vzhů­ru za dal­ším poli­cej­ním dob­ro­druž­stvím. Co tře­ba stra­ši­dlo, kte­ré stra­ši­lo na zahra­dě, nebo jak se Adelinda sta­la prv­ní poli­cej­ní koč­kou na svě­tě? Chcete zažít pořád­nou poli­cej­ní svat­bu? Vidíte, i to je mož­né. Každý pří­běh je dopl­něn boha­tý­mi ilu­stra­ce­mi Zdeňky Študlarové. Věřte, že se vám budou moc líbit, tak jako mým synům.

Policejní pohád­ky z pera Zuzany Pospíšilové se mně moc líbi­ly. Z této edi­ce jsem měla mož­nost si pře­číst pohád­ky hasič­ské a záchra­nář­ské. Všechny tyto pomá­ha­jí­cí pro­fe­se jsou nesmír­ně důle­ži­té. Bez nich by nebyl na svě­tě pořá­dek. Každý malý kluk milu­je kou­kat na hasi­če, záchra­ná­ře i poli­cis­ty. Takže věřím, že jim tato kni­ha udě­lá radost. Hemží se to totiž neob­vyk­lý­mi vyšet­řo­va­cí­mi meto­da­mi a i pacha­te­lé nejsou jen lidé, ale i zví­řa­ta. Velice mě zau­ja­la pohád­ka s názvem Adelinda, o koč­ce, kte­rá se sta­la prv­ní poli­cej­ní koč­kou.

Autorka i ilu­strá­tor­ka Zdeňka Študlarová si daly oprav­du zále­žet, aby se kni­ha líbi­la, jak dospě­lé­mu, tak i dět­ské­mu oku. Napínavé a humor­né pří­běhy vás nene­cha­jí jen tak spát. Přesně, jak hlav­ní hrdi­no­vé budou chtít při­jít na kloub tomu, kdo je pacha­te­lem či zlo­čin­cem, tak i vy.

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé  pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a dodnes je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Jen v nakla­da­tel­ství Grada vyda­la téměř sedm desí­tek titu­lů, z nichž nej­ú­spěš­něj­ší jsou zatím série Kouzelná tří­da a edi­ce dět­ských detek­ti­vek DeTeKTiVoVé.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Ilustrace: Zdeňka Študlarová
  • Žánr: edi­ce Pohádkové čte­ní, kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2015,  dotisk 4., 2019, Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 128
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-247-5449-9

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25658 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46634 KB. | 26.01.2021 - 03:37:00