Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Policejní akademie 6: Město v obležení

Policejní akademie 6: Město v obležení

PA6

Policejní aka­de­mie 6: Město v oble­že­ní je ame­ric­ký celo­ve­čer­ní film z roku 1989. Jedná se o šes­tý díl série, kte­rý zůstal na pět let posled­ním.

Obsah filmu

Gang z Wilson Heights zachvá­tí měs­to vlnou zlo­či­nu. Kapitánu Harrisovi, kte­ré­mu se poda­ři­lo pře­jít z Lassardovy aka­de­mie na okrsek, se nepo­da­ří gang dopad­nout, o čemž se také hoj­ně píše v tis­ku. Guvernér pro­to požá­dal exter­ní sku­pi­nu, aby se tou­to zále­ži­tos­tí zabý­va­la. K Harrisově hrůze se uká­že, že jde o veli­te­le Lassarda a jeho tým.

Členy týmu jsou

 • Moses Hightower
 • Nick Lassard
 • Debbie Callahanová
 • Larvell Jones
 • Laverne Hooksová
 • Tackleberry
 • Douglas Fackler

Hned na prv­ní schůz­ce se uká­že, že Harris by nej­ra­dě­ji pře­vzal vede­ní ope­ra­ce sám. Zasedání se účast­ní také komi­sař Hurst. O sta­vu vyšet­řo­vá­ní je naří­ze­no napros­té mlče­ní.

Mezitím gang z Wilson Heights spáchá dal­ší lou­pež, a to v ban­ce, kde ukrad­ne 190 000 ame­ric­kých dola­rů. Z výpo­vě­dí svěd­ků vyplý­vá, že tři gan­gs­te­ři nejed­na­jí na vlast­ní pěst, ale jsou říze­ni někým v poza­dí. Jak se divák dozví­dá, je tomu tak i v tom­to pří­pa­dě. Trojice vidí své­ho šéfa (zva­né­ho Mastermind) pou­ze přes mléč­né sklo.

Harris pra­cu­je pro­ti Lassardovi bokem a vyhle­dá sta­ros­tu, aby ho pře­svěd­čil, že Lassard pou­ze brá­ní vyšet­řo­vá­ní. Starosta mu řek­ne, že Lassardovi může naří­dit návrat, jen pokud Harris při­ne­se důka­zy.

Další vyšet­řo­vá­ní nic neob­je­ví a Hurst z toho není nad­še­ný. Nick Lassard pou­ka­zu­je na to, že cen­ný dia­mant Zimbazwi by mohl při­jet do měs­ta a být skvě­lou návnadou. Policisté, pře­vle­če­ní za stráž­ní­ky, se sna­ží gang chy­tit při činu. Harris a Proctor jsou však vyru­še­ni alar­mem auta, zatím­co zlo­čin­ci pomo­cí lase­ru rozříz­nou pod­la­hu, ukrad­nou dia­mant a unik­nou kana­li­za­cí.

Nick a Eric Lassardovi si uvě­do­mí, že v ope­rač­ní sku­pi­ně došlo k úni­ku infor­ma­cí. Nick odjíž­dí s ostat­ní­mi a jde na pozo­ro­vá­ní. Má tuše­ní, že se tu něco musí dít, ale ostat­ním neřek­ne, kde k tomu při­šel. Ve sku­teč­nos­ti tam gang vykrá­dá kle­not­nic­tví. Z něja­ké­ho důvo­du se lou­pe­že ode­hrá­va­jí po sta­ré tra­se auto­bu­su č. 51. Nick se spo­lu s ostat­ní­mi posta­ví gan­gs­te­rům. Zatčení se však nezda­ří.

Na násle­du­jí­cím brí­fin­ku je pří­to­men také sta­ros­ta. Hurst infor­mu­je poli­cis­ty, že již del­ší dobu mají pode­zře­ní na únik infor­ma­cí a nyní pro­hle­da­li kan­ce­lá­ře zúčast­ně­ných osob. V kan­ce­lá­ři Erica Lassarda byly nale­ze­ny ukra­de­né šper­ky. Starosta poté dočas­ně poza­sta­ví čin­nost Lassardova týmu.

Rozhodnou se obvi­ně­ní pro­ti Lassardovi pro­šet­řit na vlast­ní pěst. V měst­ském archi­vu zjis­tí, že plá­no­va­ná želez­nič­ní trať má vést jako sta­rá auto­bu­so­vá lin­ka. Vzhledem k tomu, že pozem­ky podél plá­no­va­né tra­sy budou vel­mi cen­né a ceny pozem­ků v oblas­tech s vyso­kou kri­mi­na­li­tou kle­sa­jí, před­po­klá­da­jí, že někdo chce sní­žit ceny páchá­ním trest­né čin­nos­ti, aby pak, až kri­mi­na­li­ta usta­ne a ceny pozem­ků díky nové­mu doprav­ní­mu spo­je­ní výraz­ně vzros­tou, zís­kal znač­ný zisk. Ve spo­leč­nos­ti, kte­rá nemo­vi­tos­ti kou­pi­la, zjis­tí, že zlo­čin­ci plá­nu­jí ochro­mit dodáv­ky elektři­ny do celé­ho měs­ta. To se také sta­ne krát­ce poté.

Policisté jsou pak povo­lá­ni na dal­ší mise, aby udr­žo­va­li pořá­dek v tem­ném měs­tě. Nick obje­ví tři gan­gs­te­ry při pěší hlíd­ce. Policisté je pro­ná­sle­du­jí kana­li­za­cí a gang zatknou.

Honba za Mastermindem kon­čí v kan­ce­lá­ři komi­sa­ře Hursta, kte­rý už sedí u své­ho sto­lu a kou­ří dout­ník. To Mastermind má na sobě mas­ku. O něko­lik vte­řin poz­dě­ji při­chá­zí do kan­ce­lá­ře sku­teč­ný komi­sař. Zatknou Masterminda, z něhož se vyklu­be sta­ros­ta. Nyní vychá­zí naje­vo, že Harris byl tím, kdo infor­ma­ce pře­dá­val sta­ros­to­vi. Starosta se nyní zbláz­nil a šíle­ně se smě­je. Komisař Hurst obno­vu­je čin­nost jed­not­ky.

Funkce

Stejně jako jeho před­chůd­ce se i ten­to film vyzna­ču­je řadou spe­ci­ál­ních prv­ků, kte­ré ho odli­šu­jí zejmé­na od prv­ních čtyř fil­mů Policejní aka­de­mie.

Obsazení

Stejně jako v před­cho­zím fil­mu chy­bí dří­ve ústřed­ní posta­va Carey Mahoney. Místo něj se podru­hé obje­vu­je Nick Lassard, kte­rý má podob­né pova­ho­vé rysy.
Nejsou před­sta­ve­ny žád­né nové posta­vy, kte­ré by pře­tr­va­ly.
S Tommy „Housem“ Conklinem při­chá­zí i dal­ší odchod.
Celkově je film chudý na posta­vy. Padouši a sta­ros­ta jsou jedi­né posta­vy, kte­ré nejsou zná­mé z někte­ré­ho z před­cho­zích fil­mů. Na roz­díl od všech před­cho­zích fil­mů se na stra­ně kla­ďa­sů neob­je­vu­jí žád­né nové posta­vy.
Na před­cho­zí fil­my nava­zu­je setká­ní se dvě­ma ved­lej­ší­mi posta­va­mi, Douglasem Facklerem a Maxem Kirklandem. Fackler byl vycvi­čen s ostat­ní­mi hlav­ní­mi posta­va­mi v prv­ním fil­mu a byl k vidě­ní i ve dru­hém a tře­tím díle, kde už byl také nápad­ný svý­mi neple­cha­mi. To je ješ­tě umoc­ně­no v tom­to fil­mu, kde jeho neši­kov­nost vyvo­lá­vá mno­ho malých řetě­zo­vých reak­cí s fatál­ní­mi násled­ky, kte­ré vydě­sí celý okrsek, když se obje­ví Fackler. Přestože je čle­nem Lassardova týmu, hra­je stej­ně jako ve star­ších fil­mech jen ved­lej­ší roli. Kirkland je stej­ně jako ve fil­mech 2 až 4 Tackleberryho tchá­nem. Jeho role však byla ješ­tě men­ší než v těch­to fil­mech. V tom­to fil­mu má pou­ze jed­nu scé­nu. Policejní aka­de­mie 6 je také posled­ním fil­mem, na kte­rém se před svou smr­tí podí­lel před­sta­vi­tel Maxe Kirklanda Arthur Batanides.

Rozdíly a paralely s předchozími filmy

Harris a Proctor už nejsou váž­ný­mi pro­tiv­ní­ky. V kaž­dé scé­ně, v níž se obje­ví, ze sebe oba něja­kým způ­so­bem děla­jí hlu­pá­ky.
Stejně jako v pátém fil­mu je zde jas­ně vykres­le­ný padouch, kte­rý se poli­cis­tům posta­ví jako pří­mý pro­tiv­ník. V prv­ních čtyřech fil­mech byli padou­ši poměr­ně nedů­le­ži­tí a vět­ši­nou beze­jmen­ní.
Film byl uve­den v době, kdy v ame­ric­ké tele­vi­zi běžel kres­le­ný seri­ál Policejní aka­de­mie. Záporáci i bojo­vé scé­ny mají kres­le­né rysy.
Odtržení od téma­tu poli­cej­ní­ho výcvi­ku a aka­de­mie jako tako­vé je sil­něj­ší než v ostat­ních fil­mech. Jedná se o jedi­ný film, ve kte­rém není vidět ani Lassardova kan­ce­lář, ani samot­ná aka­de­mie. Pouze scé­na, ve kte­ré Debbie Callahanová cvi­čí v posi­lov­ně, se moh­la ode­hrá­vat v Akademii.
Gay klubModrá ústři­ce, kte­rý byl v prv­ních čtyřech fil­mech čas­tým gagem, zde stej­ně jako v pátém fil­mu chy­bí.
Slapstick hra­je ješ­tě vět­ší roli než v prv­ních fil­mech.
Na roz­díl od dal­ších dvou fil­mů se po odcho­du Steva Guttenberga ali­as Careyho Mahoneyho děj opět ode­hrá­vá v nejme­no­va­ném měs­tě, tedy jako všech­ny fil­my Policejní aka­de­mie až do 4. dílu.
Poprvé se zde obje­vu­je „sku­teč­ná“ poli­cej­ní prá­ce v podo­bě plá­no­vá­ní stra­te­gie a vyšet­řo­vá­ní v uta­je­ní. Ve všech před­cho­zích fil­mech spo­čí­va­la prá­ce poli­cis­tů v pod­sta­tě v zadr­že­ní zlo­čin­ců, kte­ří své činy pácha­jí prak­tic­ky na veřej­nos­ti. V tom­to smě­ru se také poně­kud podo­bá dru­hé čás­ti, kde byli popr­vé pou­ži­ti čer­s­tvě vyško­le­ní poli­cis­té.
Šestý film je jedi­ný z celé série, ve kte­rém se neo­de­hrá­vá žád­ný flirt. Ve všech ostat­ních fil­mech jeden z muž­ských sym­pa­ti­zan­tů flir­tu­je se ženou, což se vždy poda­ří. Debbie Callahanová pro­ži­je něko­lik román­ků a afér.
Harris je stej­ně jako ve čtvr­tém fil­mu šéfem poli­cej­ní­ho oddě­le­ní a jeho asi­s­ten­tem je Proctor.
Kancelář komi­sa­ře Hursta je jiná než v pátém fil­mu.

Řemeslné chyby a nesrovnalosti

Jediné, co má ten­to film spo­leč­né se svým nástup­cem, je něko­lik zjev­ných nesrov­na­los­tí v ději:

Tajná akce v Union Tower nesou­vi­sí se zbyt­kem pří­bě­hu, pro­to­že nebyl uve­den žád­ný důvod, proč by tam měli půso­bit. Vzniká dojem, že tato scé­na byla zařa­ze­na pou­ze jako vtí­pek pro Harrise a Proctora.
Ukradený dia­mant má pod­le titul­ku 116 666 kará­tů, což je více než 100krát těž­ší než jaký­ko­li sku­teč­ný dia­mant. Může to být dal­ší odkaz na komik­so­vou sérii, pro­to­že kres­le­né fil­my si s tako­vý­mi prv­ky mno­ho­krát pohrá­va­jí.
Larvell Jones vystu­pu­je v klu­bu se stand-up kome­dií, když ve měs­tě vypad­ne proud. Nicméně sys­tém zesí­le­ní fun­gu­je, což celou situ­a­ci činí absurd­ní.
V jed­né scé­ně visí Hightowerova jme­nov­ka dolů, v dal­ší je zase rov­ná a krát­ce nato opět visí dolů.

Souhrn

Film je do jis­té míry rema­kem dru­hé­ho dílu s prv­ky komik­so­vé série. Důležité prv­ky prv­ních čtyř fil­mů, jako je poli­cej­ní výcvik, však již nehra­jí roli. Film se také vel­mi liší od své­ho před­chůd­ce. Jedná se tedy opět o něco do znač­né míry nové­ho a na prv­ní fil­my série nava­zu­je jen vol­ně.


Photo © Warner Bros. Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

 • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 2: První nasazení13. července 2021 Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o druhý díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
 • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
 • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
 • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50009 s | počet dotazů: 202 | paměť: 54256 KB. | 20.01.2022 - 19:57:10