Kritiky.cz > Speciály > Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku

Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku

PA3
PA3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policejní aka­de­mie 3: Zpátky ve výcvi­ku je ame­ric­ká kome­die z roku 1986, kte­rou reží­ro­val Jerry Paris. Jedná se o tře­tí díl série Policejní aka­de­mie a pokra­čo­vá­ní fil­mu Policejní aka­de­mie 2: První nasa­ze­ní.

Přestože film zís­kal vesměs nega­tiv­ní recen­ze byl cel­ko­vě kas­tov­ně úspěš­ný a vydě­lal 107 mili­o­nů dola­rů při roz­počtu 12 mili­o­nů dola­rů.

Jedná se o prv­ní film série, kte­rý má rating PG pro jazyk, nási­lí a hrubý humor, a všech­ny násle­du­jí­cí fil­my série obdr­že­ly rov­něž rating PG, na roz­díl od prv­ní­ho fil­mu, kte­rý měl rating R, a pokra­čo­vá­ní První nasa­ze­ní, kte­ré mělo rating PG-13.

Obsah filmu

Stát, ve kte­rém se Policejní aka­de­mie nachá­zí, má v sou­čas­né době dvě poli­cej­ní aka­de­mie. Jedna je Lassardova aka­de­mie, dru­há je aka­de­mie vede­ná veli­te­lem Mauserem (zná­mým z před­cho­zí­ho fil­mu). Jak ozná­mí guver­nér stá­tu při slav­nost­ním pře­dá­vá­ní diplo­mů, bylo roz­hod­nu­to o uza­vře­ní jed­né ze dvou aka­de­mií. Nezávislá komi­se má vyhod­no­tit ško­le­ní a roz­hod­nout, kte­ré to bude.

Mauser najme Copelanda a Blankese, aby půso­bi­li jako jeho infor­má­to­ři v Lassardově aka­de­mii a posta­ra­li se o to, aby jeho aka­de­mie vyhrá­la. Snaží se také vcí­tit do výbo­ru, guver­né­ra a komi­sa­ře Hursta. Lassard se nao­pak roz­hod­ne požá­dat o pomoc své nej­lep­ší absol­ven­ty, mezi nimiž jsou téměř všech­ny hlav­ní posta­vy prv­ní­ho fil­mu.

Paní Facklerová, zná­má z prv­ní­ho fil­mu, se pro­ti vůli své­ho man­že­la Douglase dostá­vá mezi nové rekru­ty. Navíc se zde obje­vu­jí někte­ré zná­mé posta­vy z před­cho­zí­ho fil­mu: maji­tel obcho­du Sweetchuck, býva­lý vůd­ce gan­gu Zed a Tackleberryho švagr Bud. Přidávají se k nim dal­ší dva kade­ti: Hedges, boha­tý obchod­ník, Karen Adamsová, atrak­tiv­ní blon­dýn­ka, kte­ré se Mahoney dvo­ří a nako­nec se s ním sblí­ží, a japon­ský kadet Nogata, kte­rý nej­pr­ve skon­čí s Mauserem, jenž ho nechce, a pak ho pošle k Lassardovi. Nogata se během výcvi­ku zami­lu­je do Callahanové a pře­sko­čí mezi nimi jis­kra. Zed je v poko­ji se Sweetchuckem a neu­stá­le ho tero­ri­zu­je. Po něko­li­ka inci­den­tech chce Sweetchuck s výcvi­kem skon­čit, ale Tackleberry ho pře­svěd­čí, aby zůstal.

První tré­nink pro­bí­há mír­ně. Copeland a Blankes obtě­žu­jí kade­ty. Až na něko­lik výji­mek je výkon­nost mizi­vá, což kon­sta­to­val i výbor. Oficiální boxer­ský zápas mezi Budem Kirklandem a zástup­cem Mauserovy aka­de­mie však kon­čí vítěz­stvím Lassardovy aka­de­mie.

Blankes a Copeland posí­la­jí na Mauserovy poky­ny nepři­pra­ve­né kade­ty do prak­tic­ké­ho výcvi­ku pří­liš brzy. Je to opět kata­stro­fa. Procházka pacha­te­lů se stup­ňu­je, Zedův býva­lý gang vydě­sí star­ší člen­ku výbo­ru a paní Facklerová posta­ví poli­cej­ní auto na stře­chu během auto­mo­bi­lo­vé honič­ky, do níž se zapo­jí i dva čle­no­vé výbo­ru. Copeland a Blankes mani­pu­lu­jí s roz­ka­zy k nasa­ze­ní i s počí­ta­čo­vým sys­té­mem v ope­rač­ním stře­dis­ku, čímž se odha­lu­jí jako sabo­té­ři.

Poslední den prak­tic­ké výu­ky při­ne­se roz­hod­nu­tí. Kadeti z obou škol dopro­vo­dí guver­né­ra na akci v jach­tař­ském klu­bu. Hedges je na mís­tě jako Lassardův zástup­ce a doká­že Mahoneyho včas upo­zor­nit, když vidí pří­pra­vy na lou­pež. Mauserovi kade­ti však ztra­tí ner­vy, když dojde k lou­pe­ži a zlo­čin­ci une­sou guver­né­ra. Mahoney se svý­mi kole­gy a kade­ty na Lassardův roz­kaz při­spě­chá na pomoc. Po honič­ce se jim poda­ří guver­né­ra zachrá­nit a Lassardova aka­de­mie s jeho osob­ní pod­po­rou sou­těž vyhra­je.

O filmu

Základní rys vět­ši­ny fil­mů Policejní aka­de­mie, že hlav­ní hrdi­no­vé zpo­čát­ku zaží­va­jí mno­ho neú­spě­chů, ale díky odváž­ným činům vše změ­ní, se obje­vu­je i zde. Stejně jako v prv­ním fil­mu, i zde jsou to poli­cej­ní kade­ti, kte­ří na začát­ku zce­la selhá­va­jí ve svém výcvi­ku. Známé posta­vy z prv­ních dvou fil­mů jsou zde pře­vza­ty jako instruk­to­ři. V podob­né podo­bě je ten­to kon­cept pou­žit i ve čtvr­tém fil­mu. Třetí a čtvr­tý film se měly natá­čet po sobě, ale pro­to­že reži­sér Jerry Paris zemřel, došlo ke zpož­dě­ní.

Postavy před­sta­ve­né ve dru­hém fil­mu pokra­ču­jí. Rodina Kirklandových, Zed, Sweetchuck a Proctor jsou zakot­ve­ni jako stá­lé posta­vy a někte­ří z nich pokra­ču­jí i v šes­tém fil­mu. Díky tomu se zde obje­vu­je 19 z cel­kem 24 opa­ku­jí­cích se postav - tak vyso­ký počet má opět jen čtvr­tý film.

Film obsa­hu­je někte­ré para­le­ly s prv­ním fil­mem. Callahanová si opět začne romá­nek s kade­tem. Skutečnost, že Mahoney oslo­ví atrak­tiv­ní kadet­ku, exis­to­va­la již v prv­ním fil­mu.

Přímou naráž­kou na prv­ní film je, že Douglas Fackler se sna­ží zabrá­nit své ženě v kari­é­ře u poli­cie a pak se celou ces­tu na aka­de­mii veze na kapo­tě. V prv­ním fil­mu byly téměř totož­né scé­ny, jen paní Facklerová leže­la na stře­še a Douglas řídil auto.

Dalším pokra­čo­vá­ním je zno­vu­ob­je­ve­ní baru Modrá ústři­ce.

Tento film obsa­hu­je něko­lik scén s důra­zem na pro­ble­ma­ti­ku dis­kri­mi­na­ce a rov­nos­ti pohla­ví. Douglas Fackler se napří­klad sna­ží pře­svěd­čit svou ženu, že prá­ce u poli­cie je nebez­peč­ná a její mís­to jako man­žel­ky je doma, ale to ji neza­sta­ví. Hedges se k Afroameričanovi Mosesovi Hightowerovi po jeho pří­cho­du cho­vá jako k nosi­či. Ten mu oka­mži­tě naří­dí, aby šel do své skříň­ky


Photo © Warner Bros. Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 2: První nasazení13. července 2021 Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o druhý díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
  • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
  • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
  • 90 Minute Fever: řízení týmu s unikátním zápasovým enginem22. září 2023 90 Minute Fever: řízení týmu s unikátním zápasovým enginem Tato malá hra se zaměřuje na řízení fotbalového týmu a může být srovnávána s tituly jako ManagerZone nebo TopEleven. Hra přináší zajímavý nápad umožnit interakci trenérů v reálném čase […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00126 s | počet dotazů: 248 | paměť: 62064 KB. | 24.09.2023 - 06:02:00