Kritiky.cz > Speciály > Policajt v Beverly Hills II

Policajt v Beverly Hills II

pvbh2
pvbh2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Polda z Beverly Hills II je ame­ric­ká akč­ní bud­dy kome­die z roku 1987, kte­rou reží­ro­val Tony Scott, scé­nář napsa­li Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlav­ní roli ztvár­nil Eddie Murphy. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Polda z Beverly Hills z roku 1984 a dru­hý díl fil­mo­vé série Polda z Beverly Hills. Murphy se vra­cí jako det­ro­it­ský poli­cej­ní detek­tiv Axel Foley, kte­rý se zno­vu setká­vá s detek­ti­vy z Beverly Hills Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) a Johnem Taggartem (John Ashton), aby zasta­vi­li loupežný/pašerácký gang poté, co je postře­len a váž­ně zra­něn kapi­tán Andrew Bogomil (Ronny Cox).

Přestože film vydě­lal méně peněz než prv­ní díl a od kri­ti­ků se dočkal smí­še­ných hod­no­ce­ní, byl i tak kasov­ně úspěš­ný a vydě­lal 276,5 mili­o­nu dola­rů. Kromě kasov­ní­ho úspě­chu byl film nomi­no­ván na Oscara a na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší původ­ní píseň, a to za sklad­bu „Shakedown“ od Boba Segera.

Děj

Policejní kapi­tán Andrew Bogomil, detek­tiv Billy Rosewood a ser­žant John Taggart se sna­ží zjis­tit, kdo sto­jí za „abe­ced­ní­mi zlo­či­ny“, sérií pře­pa­de­ní vět­ši­nou luxus­ních obcho­dů, kte­ré se vyzna­ču­jí mono­gra­mo­vý­mi obál­ka­mi s abe­ced­ním pořa­dím, jež po sobě útoč­ní­ci zane­chá­va­jí. Situaci kom­pli­ku­je nový „poli­tic­ký“ stav poli­cej­ní­ho oddě­le­ní v Beverly Hills, v jehož čele sto­jí nekom­pe­tent­ní, ego­is­tic­ký a ver­bál­ně agre­siv­ní nový poli­cej­ní šéf Harold Lutz, kte­rý dělá vše pro to, aby si udr­žel pří­zeň sta­ros­ty Teda Egana. Když Rosewood zavo­lá FBI, aby mu pomoh­la pří­pad vyře­šit, Lutz pova­žu­je Bogomila jako velí­cí­ho důstoj­ní­ka za zod­po­věd­né­ho a suspen­du­je ho, přes­to­že se Bogomil sna­ží šéfa pře­svěd­čit, že Rosewood se řídil pou­ze před­tu­chou. Lutz také potres­tá Taggarta a Rosewooda tím, že je posta­ví do doprav­ní služ­by. Cestou domů je Bogomil postře­len a zra­něn Karlou Fryovou (Brigitte Nielsenová), hlav­ní vyma­hač­kou Maxwella Denta (Jürgen Prochnow), kte­rý je taj­ným strůj­cem Abecedních zlo­či­nů. Poté, co se Axel Foley o střel­bě dozví ve zpra­vo­daj­ství, taj­ně opus­tí své dosa­vad­ní povin­nos­ti v uta­je­ní a oka­mži­tě odlé­tá do Beverly Hills, aby pomohl zjis­tit, kdo Bogomila zastře­lil, při­čemž Taggarta a Rosewoodovou najde až pří­liš ochot­ně, aby mu pomoh­li.

Předstírá, že je taj­ným agen­tem FBI, aby se s pomo­cí detek­ti­va Jeffreyho Friedmana dostal přes Lutze, a Axel brzy zjis­tí spo­je­ní mezi lou­pe­že­mi a Dentem. Nejprve zjis­tí, že muni­ci, kte­rou se stří­le­lo při jed­né z lou­pe­ží, vyro­bil zbro­jíř pro Charlese Caina, ředi­te­le klu­bu se zbra­ně­mi, kte­rý vlast­ní Dent. Axel při­mě­je Bogomilovu dce­ru Jan, aby vyu­ži­la svých kon­tak­tů pojiš­ťo­va­cí agent­ky a zjis­ti­la infor­ma­ce o Dentových finanč­ních trans­ak­cích. Dent záměr­ně vykrá­dá své vlast­ní pod­ni­ky, aby mohl finan­co­vat obcho­dy se střel­ný­mi zbra­ně­mi s obchod­ní­kem se zbra­ně­mi jmé­nem Nikos Thomopolis, a nená­pad­ně vyu­ží­vá Caina jako kry­tí pro své ope­ra­ce. Bogomil byl zastře­len, pro­to­že jeho vyšet­řo­vá­ní bylo na správ­né sto­pě pří­pa­du.

Po zma­ře­ní poku­su o lou­pež v ban­kov­ním skla­du Axel obelstí Dentova účet­ní­ho Sidneyho Bernsteina, aby mu umož­nil pou­žít jeho počí­tač, a zjis­tí, že Dent a Karla plá­nu­jí opus­tit zemi. Axel se také od Jana dozví, že všem Dentovým pod­ni­kům bylo zru­še­no pojiš­tě­ní a kro­mě jeho dosti­ho­vé­ho závo­diš­tě se chys­ta­jí zkra­cho­vat. Axel spě­chá na závo­diš­tě, vyře­ší posled­ní hádan­ku zasla­nou poli­cii a je pře­svěd­čen, že tato hádan­ka byla vytvo­ře­na tak, aby byla snad­no vyře­ši­tel­ná, a to s cílem usvěd­čit Kaina jako Abecedního lupi­če a svést úřa­dy z Dentovy sto­py.

Trojice dora­zí na mís­to pří­liš poz­dě, aby zabrá­ni­la lou­pe­ži, a mezi zabi­tý­mi najde Kaina, kte­ré­ho zastře­li­la Karla. Zatímco Lutz veřej­ně ozná­mí, že Abecední zlo­či­ny byly vyře­še­ny, Axel si ve stá­jích všim­ne čer­ve­né­ho blá­ta, kte­ré ho, Taggarta a Rosewooda zave­de na Dentovo rop­né pole, kde Dent uza­ví­rá posled­ní obchod se zbra­ně­mi s Thomopolisem. Všichni tři se dosta­nou do pře­střel­ky se vše­mi, kdo se na obcho­du podí­le­jí. Rosewood zni­čí jed­nu zásil­ku rake­to­vým gra­ná­tem, když nákla­ďák opouš­tí mís­to činu, zatím­co Axel zni­čí gra­ná­ty dal­ší zásil­ku. Dent kon­fron­tu­je Axela ve skla­diš­ti, ale Axela vyru­ší jeden z Dentových posko­ků na stře­še nad ním a Dent unik­ne. Dent pak ve svém autě pro­ra­zí zeď a Axel stře­lí Denta přes čel­ní sklo. Auto nara­zí do Axela, sje­de z kop­ce a vzpla­ne. Objeví se Karla a chys­tá se Axela zabít, ale je zastře­le­na Taggartem.

V oka­mži­ku, kdy se posled­ní zlo­čin­ci chys­ta­jí utéct, při­jíž­dí na mís­to poli­cie a zatý­ká zby­tek Dentových posko­ků a Thomopolise. Přichází také Lutz a sta­ros­ta Egan. Lutz je na Rosewooda a Taggarta roz­zu­ře­ný kvů­li jejich nekáz­ni a poku­sí se zatknout Axela. Taggart i Rosewood se však roz­zu­ře­né­mu Lutzovi posta­ví a doká­ží, že Dent byl sku­teč­ný Abecední ban­di­ta a zby­tek abe­ced­ních zlo­či­nů se týkal obcho­du se zbra­ně­mi. Podaří se jim také pře­svěd­čit sta­ros­tu Egana o Lutzově neschop­nos­ti a sta­ros­ta Lutze vyho­dí za jeho hrubý pří­stup k vlast­ním lidem a za ohro­že­ní vyšet­řo­vá­ní.

Starosta Egan si na mís­to nové­ho poli­cej­ní­ho šéfa vybe­re Bogomila. Axel se vra­cí do Detroitu, ale až poté, co mu inspek­tor Todd tele­fo­nic­ky vyna­dá poté, co Egan Toddovi zavo­lal, aby mu pobla­ho­přál, že Axelovi dovo­lil pomá­hat jim v tom­to pří­pa­du.

Obsazení

 • Eddie Murphyjako detek­tiv Axel Foley
 • Judge Reinholdjako detek­tiv Billy Rosewood
 • Jürgen Prochnowjako Maxwell Dent
 • John Ashtjako detek­tiv John Taggart
 • Rony Coxjako kapi­tán Andrew Bogomil
 • Brigitte Nielsenas Karla Fry
 • Allen Garfieldas náčel­ník Harold Lutz
 • Brian O’Connoras detek­tiv Biddle
 • Dean Stockwellas Charles Cain
 • Gil Hillas inspek­tor Douglas Todd
 • Gilbert Gottfriedas Sidney Bernstein
 • Paul Reiseras detek­tiv Jeffrey Friedman
 • Paul Guilfoyleas Nikos Thomopolis
 • Robert Ridgelyas sta­ros­ta Ted Egan
 • Alice Adair jako Jan Bogomil
 • Glenn Withrow jako Willie
 • Tom Bower jako Russ Fielding
 • Hugh Hefner jako on sám
 • Chris Rock jako Parking Valet
 • Valerie Wildmanas recepč­ní Gun Clubu
 • Robert Pastorellias Vinnie
 • Tommy „Tiny“ Listeras Orvis
 • John Hostetteras Stiles

Produkce

Paramount Pictures plá­no­val tele­viz­ní seri­ál pod­le prv­ní­ho fil­mu. Murphy seri­ál odmí­tl, ale byl ocho­ten nato­čit pokra­čo­vá­ní. Producenti Simpson a Bruckheimer naja­li k režii Tonyho Scotta díky jeho úspě­chu s fil­mo­vým trhá­kem Top Gun z roku 1986. Film se měl původ­ně ode­hrá­vat a natá­čet v Londýně a Paříži, nicmé­ně scé­nář byl pře­psán poté, co Murphy vyjá­d­řil neo­cho­tu natá­čet mimo Spojené stá­ty.

Plat Eddieho Murphyho za účin­ko­vá­ní ve fil­mu činil 8 mili­o­nů dola­rů. Rozpočet fil­mu činil 27 mili­o­nů dola­rů.

Zvukový doprovod

Píseň „Hold On“ v podá­ní Kety Billa hra­je během scé­ny, v níž Axel, Rosewood a Taggart kon­fron­tu­jí Denta v Playboy Mansion. Na soun­d­trac­ko­vém albu k fil­mu, kte­ré vyda­la spo­leč­nost MCA Records, je však pou­ze jiná ver­ze nazpí­va­ná Corey Hartem s odliš­ným tex­tem. Ve fil­mu byla uve­de­na kon­tro­verz­ní píseň George Michaela „I Want Your Sex“, kte­rá se sta­la hitem čís­lo 2 v žeb­říč­ku Billboard Hot 100. Dále obsa­hu­je sklad­by „Cross My Broken Heart“ od sku­pi­ny The Jets (hit čís­lo 10 v žeb­říč­ku Billboard Hot 100) a „Shakedown“ od Boba Segera (kte­rá se sta­la hitem čís­lo 1 v tom­též žeb­říč­ku) a také sklad­bu „Better Way“ v podá­ní Jamese Ingrama. Skupina Pointer Sisters zazna­me­na­la mír­ný hit s pís­ní „Be There“ (42. mís­to v žeb­říč­ku Hot 100), kte­rá byla jejich sin­glem ze soun­d­trac­ku. Bylo to podru­hé, co sest­ry při­spě­ly do série Poldové z Beverly Hills; před­tím si při­psa­ly top 10 sin­gl s „Neutron Dance“ ze soun­d­trac­ku k fil­mu Poldové z Beverly Hills. Album Harolda Faltermeyera z roku 1988, Harold F, obsa­hu­je píseň „Bad Guys“, kte­rá je pou­ži­ta jako sou­část hud­by k fil­mu - instru­men­tál­ní část pís­ně zazní během úvod­ní scé­ny pře­pa­de­ní kle­not­nic­tví a také během něko­li­ka dal­ších scén v prů­bě­hu fil­mu.

Soundtrack debu­to­val na 8. mís­tě v žeb­říč­ku alb Billboard 200 a strá­vil v něm 26 týd­nů, což je dale­ko méně než 49 týd­nů, kte­ré strá­vil soun­d­track k prv­ní­mu fil­mu. Přesto byla jed­na píseň z alba, „Shakedown“, nomi­no­vá­na na Oscara a Zlatý gló­bus za nej­lep­ší původ­ní píseň. Jiná píseň z alba, „I Want Your Sex“, však zís­ka­la cenu Razzie Award za nej­hor­ší píseň, přes­to­že dosáh­la pla­ti­no­vé cer­ti­fi­ka­ce za pro­dej od Recording Industry Association of America.

Recepce

Box offi­ce

Policajt v Beverly Hills II byli jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů roku 1987 a po uve­de­ní do kin se sta­li kasov­ně úspěš­ný­mi, přes­to­že nevy­dě­la­li tolik jako Policajt v Beverly Hills I. Film debu­to­val na prv­ním mís­tě ame­ric­kých pokla­den a během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 33 mili­o­nů dola­rů, což byla trž­ba, díky níž film dosá­hl nej­vyš­ší­ho debu­tu za úvod­ní víkend v tom roce a také nej­vyš­ší­ho zis­ku za úvod­ní víkend všech dob. Film Policajt v Beverly Hills II vydě­lal ve Spojených stá­tech a Kanadě 153 665 036 dola­rů, čímž se stal tře­tím nej­vět­ším domá­cím kasov­ním trhá­kem toho roku po fil­mech Smrtící při­taž­li­vostTři muži a nemluv­ně a vydě­lal 276 dolarů.5 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vě, což byl dru­hý nej­vý­dě­leč­něj­ší film toho roku po Fatal Attraction.

Kritické při­je­tí

Film zís­kal od kri­ti­ků smí­še­né hod­no­ce­ní. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 32 recen­zí 47 % „shni­lé“ hod­no­ce­ní s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 4,98/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 32 recen­zí 47 % „shni­lé“ hod­no­ce­ní. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „Eddie Murphy zůstá­vá v roli moud­ré­ho Axela Foleyho při­taž­li­vý, ale Polda z Beverly Hills II ho - ani divá­ka - nepři­vá­dí nikam dosta­teč­ně nově, aby to ospra­ve­dl­ni­lo pokra­čo­vá­ní.“. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě hod­no­ce­ní 11 kri­ti­ků 48 bodů ze 100, což zna­me­ná „smí­še­né nebo prů­měr­né hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Desson Howe z The Washington Post ozna­čil film za „pokra­čo­vá­ní, kte­ré je stej­ně dob­ré jako ori­gi­nál, ne-li lep­ší“. Roger Ebert dal fil­mu jed­nu hvěz­dič­ku ze čtyř a napsal: „Co je to kome­die? Vím, že je to dost zásad­ní otáz­ka, ale Poldu v Severly Hills II ani nena­padlo se na ni zeptat.“ Janet Maslinová z The New York Times napsa­la, že film je zruč­ným klo­nem prv­ní­ho dílu, kte­rý se mu nedo­ká­že vyrov­nat ani novos­tí, ani vzru­še­ním. Variety jej ozna­čil za „hluč­ný, otu­pu­jí­cí, nepřed­sta­vi­tel­ný, bez­cit­ný rema­ke původ­ní­ho fil­mu“. Sheila Bensonová z Los Angeles Times napsa­la: „Je těž­ké uvě­řit, že sku­pi­na, kte­rá při­šla s tvr­dý­mi, čis­tý­mi hra­na­mi Top Gun, jak­ko­li uhla­ze­né­ho a necit­li­vé­ho, moh­la nato­čit film tak hrubý, zma­te­ný, destruk­tiv­ně der­by­ov­ský, jako je ten­to.“

Poldové z Beverly Hills II byli prav­dě­po­dob­ně nej­ú­spěš­něj­ším prů­měr­ným fil­mem v his­to­rii,“ řekl Murphy. „Celosvětově vydě­lal 250 mili­o­nů dola­rů a byl to polo­vi­ča­tý film. Pop II byl v pod­sta­tě opa­ko­vá­ním Pop I, ale nebyl tak spon­tán­ní a zábav­ný.“Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Policajt v Beverly Hills


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57162 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61938 KB. | 30.09.2023 - 11:39:27