Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

polibek jako dezert

Milujete jíd­lo a romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­ce s jem­ným náde­chem ero­tic­ké­ho jis­kře­ní? Hledáte pří­jem­né čte­ní, při kte­rém si může­te zaml­sat a neztloust­ne­te při tom? Láska může být oprav­du taj­nou pří­sa­dou do jíd­la, ale i výji­meč­né­ho živo­ta. Novinka Poppy J. Andersonové Polibek jako dezert vás bude roz­hod­ně bavit, tak jako mě. 

Nick OReilly je oprav­do­vý kuli­nář­ský bůh se srd­cí rebe­la. Miluje svou kuchyň, svá jíd­la. Odvádí exce­lent­ní prá­ci. Jednoho dne do restau­ra­ce zaví­tá Claire Parker, gastro­no­mic­ká kri­tič­ka, kte­rá pub­li­ku­je v bos­ton­ských novi­nách hod­ně ostrou kri­ti­ku. Nick se jen tak nevzdá a sna­ží se Claire pře­svěd­čit o opa­ku, že jeho „cré­me bru­lée“ je ta nej­vět­ší slast, kte­rou kdy vůbec měla na jazy­ku. Tuhle ženu pros­tě Nick musí zís­kat na svou stra­nu, aby napsa­la novou, skvě­lou kri­ti­ku na jeho pod­nik. Nick se do ní zami­lu­je. Skrývá v sobě tajem­ství, kte­ré nechce pro­zra­dit, pro­to­že se bojí, že s ním pře­sta­ne mlu­vit. Jak to vlast­ně vše dopad­ne? Budou Claire chut­nat všech­ny pokr­my? Pusťte se do čte­ní a dozví­te se, jak pří­běh vlast­ně dopa­dl.

Kniha se mě moc líbi­la. Ráda čtu romá­ny týka­jí­cí se jíd­la nebo pro­vo­zu restau­ra­cí. Dokáži si bar­vi­tě před­sta­vit, jak jíd­lo krás­ně chut­ná i voní. Od této autor­ky je to již dru­há kni­ha, kte­rou jsem měla tu čest pře­číst. Tato kni­ha vol­ně nava­zu­je na před­cho­zí titul kuli­nář­ské série Tajná pří­sa­da Láska. Příběh je lehce ero­tic­ký, plný dob­ré­ho jíd­la a pití. Po jeho pře­čte­ní se vám budou sbí­hat sli­ny. Zápletka děje není nijak slo­ži­tá. Trochu mě pře­kva­pi­lo rozuz­le­ní pří­bě­hu. Asi jsem neče­ka­la, že to tak skon­čí. Máte to také tak, že u někte­rých knih čeká­te úpl­ně jiný konec a jste tro­chu zkla­ma­ní? Já jsem byla.

Poppy J. Andersonová měla odjak­ži­va vel­kou sla­bost pro vyprá­vě­ní pří­bě­hů, své prv­ní spi­so­va­tel­ské poku­sy pře­nes­la na papír už ve dva­nác­ti letech. Po stu­di­ích sebra­la veš­ke­rou odva­hu a koneč­ně před­sta­vi­la své tex­ty šir­ší­mu pub­li­ku. S pře­svěd­či­vým úspě­chem: její vtip­né romá­ny, kte­ré se všech­ny ode­hrá­va­jí v USA a pojed­ná­va­jí o vel­ké lás­ce, okouz­li­ly tolik čte­ná­řů, že se Poppy jako prv­ní němec­ká vyda­va­tel­ka svých vlast­ních romá­nů sta­la co do počtu vyda­ných výtis­ků mili­o­nář­kou. Pokud prá­vě nepí­še nebo nepře­mýš­lí o nových pří­bě­zích, ráda ces­tu­je na nej­od­leh­lej­ší mís­ta na svě­tě nebo si hra­je doma v jed­nom vel­ko­měs­tě v Porýní se svý­mi dvě­ma psy Antonem a Zipi.

Autor: Poppy J. Andersonová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-249-3719-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: