Kritiky.cz > Recenze knih > Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů

Polární pohádka – první čtení, to nic není - 9 příběhů

pictureprovider

Hledáte pro své malé čte­ná­ře hezkou kníž­ku? Váháte s výbě­rem a neví­te si rady? Příběh o malé vloč­ce uspo­ko­jí vaše děti. S chu­tí si jej pře­čtou i rodi­če či pra­ro­di­če. I když je pohád­ka pří­mo polár­ní, věř­te, že vás zahře­je na duši a dých­ne na vás milou atmo­sfé­rou. Malá vločka nepo­slech­la svou mamin­ku a necha­la se unést větrem do širé­ho moře. Přitom zaži­je různá dob­ro­druž­ství. Pozná nové přá­te­le, kte­ří jí pomo­hou a pora­dí. Při svém dob­ro­druž­ství potká malá vločka mno­ho přá­tel jako např. velry­bu, polár­ní liš­ku, tule­ně, lach­ta­na nebo mro­že. Dokáže se malá vločka vrá­tit domů ke své mamin­ce? 

Láskyplný pří­běh o rados­ti, pomo­ci, zví­da­vos­ti, doká­zat pomo­ci, pora­dit a potě­šit dru­hé.

Kniha je urče­na pro děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku k nácvi­ku prv­ní­ho samo­stat­né­ho čte­ní.

Příběh se mě moc líbil. Mladší syn je už  dru­hým rokem aktiv­ní čte­nář a moc se těší, až si kníž­ku také pře­čte. Milé ilu­stra­ce Michaely Bergmannové mám oprav­du moc ráda a vždy se k nim vra­cím. Pokud někde uvi­dím kni­hu s její­mi ilu­stra­ce­mi, roz­hod­ně nevá­hám po této kni­ze sáh­nout. Vím, že nebu­du lito­vat.

Jaké ply­ne pona­u­če­ní z pří­bě­hu? Poslouchat své rodi­če a nechat si pora­dit.

Ukázka z kni­hy:

Byla sko­ro stej­ná jako ostat­ní malé vloč­ky. Bělostná, chla­di­vá a nád­her­ně třpy­ti­vá. Ale v něčem se pře­ce jen od ostat­ních liši­la. Byla zvě­da­věj­ší a hlav­ně - nepo­sluš­něj­ší. „Neposlouchat se nevy­plá­cí,“ říká­va­la jí mamin­ka. „Ne aby ses pouš­tě­la s větrem do údo­lí! Tam je nebez­peč­no!“ varo­va­la ji. Jenomže vločka měla svou hla­vu. Údolí na moř­ském bře­hu ji při­ta­ho­va­lo. Stály tam dva tma­vě čer­ve­né níz­ké dom­ky a krát­ké molo. Polární sta­ni­ce. 

Daniela Krolupperová je pře­kla­da­tel­ka a novi­nář­ka, vyda­la řadu knih pro děti, v Portále mimo jiné O mod­rém svět­le, Rybí sli­by, Zákeřné keře, Mizící hmy­zí­cí či Jde sem lesem.

Michaela Bergmannová je výtvar­ni­ce, zabý­vá se kres­le­nou ani­ma­cí a ilu­stra­cí kní­žek pro děti, Spolupracuje na něko­li­ka pro­jek­tech České tele­vi­ze. V Portále ilu­stro­va­la napří­klad kni­hy O mod­rém svět­le, Svět hra­ček a her, Nanukova dob­ro­druž­ství, Madlenka a brej­lič­ky, Výři nesýč­ku­jí nebo Po sto­pách Karla IV.

Autor: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Michaela Bergmannová

Žánr: kni­ha pro děti, prv­ní čte­ní

Vydáno: 2017 , Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-262-1169-3

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,52544 s | počet dotazů: 200 | paměť: 51696 KB. | 18.05.2021 - 21:50:33
X