Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče.

Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče.

Pokladnice
Pokladnice

Možná také už del­ší dobu hle­dá­te pro své děti kníž­ku pohá­dek, kte­ré by byly tak ako­rát dlou­hé, abys­te je stih­li pře­číst před spa­ním dří­ve, než usnou děti, pří­pad­ně vy. Aby to byly pohád­ky, kte­ré zná­te z dět­ství, sly­še­li jste je číst nebo vyprá­vět svo­je mamin­ky nebo babič­ky. Pokladnice pohá­dek Aleny Preisertové je prá­vě tako­vou kníž­kou, kte­rá potě­ší jak malé poslu­cha­če, tak jejich rodi­če.

V Pokladnici pohá­dek najde­te dva­náct kla­sic­kých pohá­dek z růz­ných kou­tů Evropy. Jejich původ vás mož­ná tro­chu pře­kva­pí. Věděli jste, že Kocour v botách je vlast­ně fran­couz­ská pohád­ka, zazna­me­na­ná Ch. Perraultem, Tři pra­sát­ka původ­ně ang­lic­ká pohád­ka pod­le J. Jacobse a Obušku, z pyt­le ven původ­ně pohád­ka Polská, kte­rou ale lite­rár­ně ztvár­nil K. J. Erben? „Jeho“ pohád­ky jsou v Pokladnici zařa­ze­ny hned tři – již zmí­ně­ná Obušku, z pyt­le ven!, dále čes­ký Otesánek a čes­ký Pták Ohnivák a liš­ka Ryška. Co by to bylo za nej­lep­ší pohád­ko­vou kníž­ku, kdy­by v ní chy­bě­la pohád­ka pod­le Boženy Němcové. Anna Peisertová ji zařa­di­la hned na začá­tek a je jí slo­ven­ská pohád­ka O dva­nác­ti měsíč­kách. Nechybí ani pohád­ky jed­no­ho z nej­zná­měj­ších svě­to­vých „pohád­ká­řů“ – H. Ch. Andersena – dásn­ké pohád­ky Ošklivé káčát­ko a Princezna na hráš­ku. Zastoupeni jsou také brat­ři Grimmové s pohád­kou O třech přadle­nách a rus­ký sbě­ra­tel úst­ní lido­vé slo­ves­nos­ti a spi­so­va­tel M. Bulatov s pohád­ka­mi Žabka carev­na a Domku, domeč­ku, kdo v tobě byd­lí?
Většina v kni­ze zařa­ze­ných pohá­dek je pře­vy­prá­vě­na (resp. upra­ve­na) na pět až sedm strá­nek vět­ší­ho písma, dob­ře se budou číst při svět­le noč­ní lam­pič­ky. Vyjímkou co se týče dél­ky je Erbenův Pták Ohnivák, ale v jeho pří­pa­dě zkrát­ka děj pohád­ky zkrá­tit nejde – pokud by se tak sta­lo, tak na úkor děje pohád­ky, což by byla vel­ká ško­da.
Knížka respek­tu­je mož­nos­ti malých poslu­cha­čů, pří­pad­ně malých čte­ná­řů. Krátké věty, sro­zu­mi­tel­ný text a jas­ná dějo­vá lin­ka zaru­ču­jí, že děti budou pohád­ky bavit a děj si mohou hez­ky před­sta­vit. Fantazii mohou „polech­tat“ vlíd­né ilu­stra­ce Dagmar Ježkové, zob­ra­zu­jí­cí někte­ré výje­vy z jed­not­li­vých pohá­dek.
Text dává čte­ná­řům (rodi­čům) pro­stor pro „hra­ní“ růz­ných pohád­ko­vých postav, kla­de­ní důra­zu na jed­not­li­vá slo­va či sou­slo­ví a tím vytvo­ře­ní vět­ší­ho napě­tí či gra­da­ce pohá­dek.
Knížka je sku­teč­ně pěk­ně pro­ve­de­ná a bude pěk­ným dár­kem tře­ba pod stro­me­ček. Doporučená je sice dětem od pěti let, pohád­ky si však rády poslech­nou i mlad­ší děti.


Pokladnice pohá­dek
Autor: Alena Preisertová
Ilustrace: Dagmar Ježková
Počet stran: 80
Nakladatelství: Edika v Brně
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68193 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56674 KB. | 29.06.2022 - 05:18:55