Kritiky.cz > Speciály > Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

Poklad Aztéků (Der Schatz der Azteken (1965)) - Scénář a režie

PokladAzt

První dvě may­ov­ky z díl­ny pro­du­cen­ta Artura Braunera, Old Shatterhand a Žut, sla­vi­ly ohrom­ný divác­ký úspěch a smě­le kon­ku­ro­va­ly may­ov­kám Horsta Wendlandta. Protože Artur Brauner už nemohl z práv­ní­ho hle­dis­ka natá­čet dal­ší fil­my s Vinnetouem a Old Shatterhandem [1], roz­ho­dl se pokra­čo­vat ale­spoň v natá­če­ní may­o­vek z pro­stře­dí Orientu a Mexika.

Scénář a režie

V roce 1964 se Artur Brauner pus­til do natá­če­ní fil­mu Poklad Aztéků, na kte­rý dějo­vě nava­zu­je Pyramida boha Slunce. Z eko­no­mic­kých důvo­dů vzni­ka­ly oba fil­my sou­čas­ně, na jeden zátah. Jako před­lo­ha poslou­žil fil­ma­řům Mayův roz­sáh­lý kol­por­táž­ní román Lesní Růženka, kte­rý čítá v ori­gi­ná­le více než 2600 stran a ode­hrá­vá se v roz­sa­hu pade­sá­ti let zejmé­na v Mexiku, v obdo­bí boje Francouzů s Juarezem. Adaptovat tak­to roz­sáh­lý pří­běh do zhru­ba tří­ho­di­no­vé­ho fil­mu bylo z mno­ha hle­di­sek nemož­né, pro­to tvůr­ci při­stou­pi­li k razant­ním škr­tům a z romá­nu vybra­li jen něko­lik zají­ma­vých záple­tek, kte­ré pak posklá­da­li do nové­ho pří­bě­hu. Na svou lite­rár­ní před­lo­hu se přes­to sní­mek odvo­lá­vá více než jiné, mno­hem oblí­be­něj­ší fil­my ze série may­o­vek. Na vzni­ku scé­ná­ře se podí­le­lo něko­lik osob­nos­tí. Autorem prv­ní a dle kri­ti­ků i nej­lep­ší ver­ze byl cti­tel Karla Maye Georg Marischka. Braunerovi se však zdá­lo, že v pří­bě­hu vystu­pu­je pří­liš mno­ho postav, a více se mlu­ví, než jed­ná, pro­to si nechal vypra­co­vat ješ­tě dru­hou vari­an­tu od maďar­ské­ho sce­náris­ty Ladislase Fodora, spo­lu­au­to­ra scé­ná­ře k fil­mu Old Shatterhand. Svou troš­kou do mlý­na při­spěl také Američan Paul Jarrico, kte­rý měl za úkol vybrat z obou před­cho­zích náčr­tů nej­za­jí­ma­věj­ší pasá­že a posklá­dat je v plno­hod­not­ný celek. Jenže pří­liš mno­ho kucha­řů polév­ku pře­so­lí, a tak se do věci musel vlo­žit ješ­tě Robert A. Stemmle, kte­rý podob­ným způ­so­bem zachra­ňo­val scé­nář během natá­če­ní Old Shatterhanda.

Mezitím Brauner kon­tak­to­val mexic­ké­ho pro­du­cen­ta Gregoria Walersteina (1913-2002), aby se infor­mo­val o mož­nos­tech natá­če­ní v Mexiku a pří­pad­ně dojed­nal pod­mín­ky vzá­jem­né spo­lu­prá­ce. Zároveň poslal do Mexika reži­sé­ra Franze J. Gottlieba, aby se tam poo­hlé­dl po loka­li­tách vhod­ných k fil­mo­vá­ní. Vyjednávání se své­ráz­ným Mexičanem bylo ale dale­ko obtíž­něj­ší, než Brauner oče­ká­val. Když se pak Braunerovi ozval dlou­ho­le­tý part­ner z kopro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Avala film a ujis­til ho, že mexic­kou atmo­sfé­ru lze navo­dit i ve sta­ré dob­ré Jugoslávii, pře­ru­šil v Mexiku veš­ke­ré pří­pra­vy na natá­če­ní a takt­ně se s Walersteinem roz­lou­čil. Na post reži­sé­ra Pokladu Aztéků byl anga­žo­ván holly­wo­od­ský reži­sér André de Toth (1912-2002), kte­ré­mu Brauner nabí­dl hono­rář 29.000 USD. Když se ale reži­sér dozvě­děl, že Poklad Aztéků je kon­ci­po­ván jako dvou­díl­ný film, napsal Braunerovi dopis, v němž žádal o zvý­še­ní hono­rá­ře - pro­du­cent pře­ci nemů­že oče­ká­vat, že za jeden hono­rář nato­čí dva plno­hod­not­né fil­my. A prá­vě na tom­to bodě ztros­ko­ta­la jejich vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce - Brauner odmí­tal zvý­šit hono­rář a Toth sle­vit ze svých poža­dav­ků. Jako reži­sér byl tedy nako­nec vybrán Robert Siodmak, tvůr­ce ori­en­tál­ní may­ov­ky Žut.

  • Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť6. září 2018 Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť Špatné počasí působilo filmařům starosti i v následujících dnech a týdnech. Bouře a vydatné lijáky vedly k úplnému přerušení natáčení v exteriérech a štáb se musel přesunout do ateliérů […] Posted in Speciály
  • Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků10. září 2018 Poklad Aztéků - Premiéra filmu Poklad Aztéků Premiéra filmu se uskutečnila 4. března 1965 v Düsseldorfu. Zúčastnili se jí producent Artur Brauner, Lex Barker se svou novopečenou manželkou Carmen, Gérard Barray, Rik Battaglia, Ralf […] Posted in Speciály
  • Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku5. září 2018 Poklad Aztéků - Odlet do Dubrovníku Natáčení filmu začalo v pondělí 31. srpna 1964 v západním křídle berlínského zámku Charlottenburg, který se proměnil ve vilu hraběte Fernanda. Jako první se natáčela scéna, v níž doktor […] Posted in Speciály
  • Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)7. července 2020 Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965) Film Pyramida boha Slunce je volným pokračováním snímku Poklad Aztéků. Oba filmy byly z ekonomických důvodů natáčeny společně, a to od 31. srpna 1964 do 29. ledna 1965. Natáčení v bývalé […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
  • Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut3. září 2018 Žut - Honoráře hlavních aktérů & Premiéra filmu Žut Honoráře hlavních aktérů Nejvyšší honorář obdržel Lex Barker, který se už několik let držel na špici popularity. Suma mnohonásobně převyšuje gáže ostatních herců, přestože nenatočil o […] Posted in Speciály
  • Žut - Der Schut (1964)28. srpna 2018 Žut - Der Schut (1964) Ještě než se producent Artur Brauner pustil do natáčení své první mayovky Old Shatterhand, požádal své kolegy, aby mu předložili seznam příběhů Karla Maye, které by byly vhodné ke […] Posted in Speciály
  • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...