Kritiky.cz > Pro domov > Pojistěte si domácnost

Pojistěte si domácnost


V době, kdy důvě­ra k pojiš­ťov­nám kle­sá, je nanej­výš vhod­né upo­zor­nit na pohro­my, kte­ré mohou postih­nout vaši domác­nost. V tako­vých­to pří­pa­dech děku­je­te všem, že jste mys­le­li na budouc­nost a necha­li jste svůj domov pojis­tit. Ale co vy ostat­ní, kte­ří s pojiš­tě­ním domác­nos­ti otá­lí­te?

Existuje něko­lik dru­hů pojis­tek a je vel­mi těž­ké se v nich vyznat. Mezi tři základ­ní dru­hy však pat­ří pojiš­tě­ní majet­ku, nemo­vi­tos­ti a domác­nos­ti. Pochopení toho, k čemu jsou tyto pojist­ky urče­né, je vel­mi jed­no­du­ché. Pojištění domác­nos­ti se vzta­hu­je na náby­tek, spo­tře­bi­če a pros­tě veš­ke­ré vyba­ve­ní, včet­ně nej­růz­něj­ších cen­nos­tí a mnoh­dy i domá­cích maz­líč­ků. Zkrátka vzta­hu­je se na movi­té věci. Tato pojist­ka se posky­tu­je pou­ze na domác­nos­ti, ve kte­rých byd­lí­te mini­mál­ně 270 dní v roce a vyu­žít ji může­te v pří­pa­dě zni­če­ní vyba­ve­ní domu pří­rod­ní­mi živly, ško­dy způ­so­be­né zlo­dě­ji apod.

Další pojist­kou je pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti. Ta se na roz­díl od pojist­ky domác­nos­ti vzta­hu­je pou­ze na věci nemo­vi­té, tedy napří­klad zahra­dy či oplo­ce­ní. Poslední je pojiš­tě­ní majet­ku. Jedná se o kom­bi­na­ci dvou prv­ních pojis­tek a vzta­hu­je se tedy na věci movi­té i nemo­vi­té.

A co dál?

Mnoho lidí se nera­do pojiš­ťu­je, pro­to­že pojiš­ťo­va­cím fir­mám nevě­ří. Ano, sou­hla­sím s tím, že na svě­tě je mno­ho pod­vod­ní­ků a někte­ré pod­mín­ky firem nejsou pří­liš pří­z­ni­vé. Smlouvy vás čas­to ošku­bou a vy z toho nic nemá­te. Musíte pro­to vědět, na co si dát pozor, jak vybrat správ­nou pojiš­ťov­nu, kte­rá je nej­vý­hod­něj­ší a co vše potře­bu­je­te v pojist­ce mít.

Co bys­te měli vědět?
·         Asistenční služ­by sou­čás­tí pojist­ky.
·         Aktualizujte své pojist­ky.
·         Řekněte ne pod­po­jiš­tě­ní – sta­nov­te pojist­nou část­ku féro­vě.
·         Zabezpečte si váš dům, bude­te mít lev­něj­ší pojist­ku.
·         Součástí pojiš­tě­ní domác­nos­ti by mělo být pojiš­tě­ní civil­ní odpo­věd­nos­ti (napří­klad nechtě­ná ško­da v obcho­dě, ško­dy způ­so­be­né domá­cím maz­líč­kem apod.).
·         Informujte se o všem, čtě­te důklad­ně smlou­vy, nena­leť­te pod­vod­ní­kům.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,84212 s | počet dotazů: 240 | paměť: 46801 KB. | 06.03.2021 - 09:35:55