Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Pojďte úspěchu naproti!

Pojďte úspěchu naproti!

nlp kurzy praha
nlp kurzy praha

Snad kaž­dý člo­věk na svě­tě chce být úspěš­ný. A tak vás asi nepře­kva­pí, že se tím zabý­va­la i sku­pi­na věd­ců, kte­ří zjis­ti­li, že lze tzv. mode­lo­vá­ním zko­pí­ro­vat vzor­ce geni­a­li­ty a vzor­ce exce­lent­nos­ti a tyto vzor­ce nau­čit dru­hé, aby se i oni sta­li výji­meč­ný­mi mno­hem rych­le­ji!

Tato meto­da nazva­ná NLP je vyví­je­na již 50 let a má svůj původ ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Na samot­ném začát­ku za ní stál dok­tor a mate­ma­tik Sir Richard Bandler a lin­gvis­ta John Grinder. Vlivem zdo­ko­na­lo­vá­ní se roz­ší­ři­ly mož­nos­tí její apli­ka­ce a dnes se stá­vá hitem na poli celé­ho osob­ní­ho roz­vo­je u lidí, kte­ří to mys­lí s úspě­chem v živo­tě oprav­du váž­ně.

Pokud tak nechce­te být jen tuc­to­vým člo­vě­kem, jis­tě vás bude vel­mi zají­mat napros­to revo­luč­ní meto­da neu­ro­lin­gvis­tic­ké­ho pro­gra­mo­vá­ní, kte­ré vás nau­čí tzv. inter­ní­mu jazy­ku moz­ku a jak jej v malí­ku ovlád­nout.

NLP kur­zy vám uká­ží prak­tic­ky, jak vyu­žít nej­no­věj­ších vědec­kých poznat­ků pro Neuro a Lingvistickou a Programovací úro­veň k dosa­že­ní chtě­ných změn. Stejně jako se může­te v NLP výcvi­ku nau­čit, jak změ­nit dopad udá­los­tí, kte­ré se vám v živo­tě v minu­los­ti sta­ly, nebo kte­ré den­ně zaží­vá­te, a mís­to stre­su poci­ťo­vat klid, mís­to stra­chu poci­ťo­vat odhod­lá­ní, mís­to nejis­to­ty vní­mat oce­lo­vé sebe­vě­do­mí.

I to je mož­né díky vybra­ným NLP tech­ni­kám mož­né!

Co to “NLP“ vlast­ně zna­me­ná?

Jedná se výsle­dek mode­lo­vá­ní lid­ské­ho cho­vá­ní. NLP samot­né popi­su­je tyto „vzor­ce“ a jak je lze „změ­nit“. Pomocí nej­růz­něj­ších tech­nik dojde napří­klad ke zlep­še­ní komu­ni­ka­ce, pozi­tiv­ní změ­ně cho­vá­ní a dosa­že­ní vyty­če­ných cílů.

NLP nebo­li Neuro-lingvistické pro­gra­mo­vá­ní vás donu­tí zamys­let se nad svým způ­so­bem pře­mýš­le­ní, pro­to­že začne­te vní­mat ver­bál­ní i never­bál­ní pod­ně­ty jinak a stej­ně tak se změ­ní i vaše schop­nost na věci a udá­los­ti jinak nahlí­žet.

Je to vel­mi obo­ha­cu­jí­cí zku­še­nost, kte­rou lze dopo­ru­čit kaž­dé­mu ambi­ci­óz­ní­mu jedin­ci, CEO, mana­že­rům, per­so­na­lis­tům, pra­cov­ní­kům v HR, tera­pe­u­tům i koučům, kte­ří chtě­jí mít jed­no­du­še lep­ší výsled­ky.

Neuro vyja­dřu­je zamě­ře­ní na prvot­ní neu­ro­lo­gic­ké pocho­dy v moz­ku. Lingvistické zase zna­me­ná vyu­ži­tí jazy­ka a jeho kódo­vá­ní k dosa­že­ní chtě­ných změn. Programování je zase o apli­ka­ci změ­ny a vzor­ců, kte­ré vedou ke změ­ně na více vrst­vách osob­nos­ti a psy­chi­ky.

Pakliže si nejste jis­tí, zda je pro vás tato NLP meto­da vhod­ná, uvě­dom­te si, že NLP vyu­ží­va­jí i slav­né osob­nos­ti ze spor­tu i byz­ny­su, jako Tiger Woods, Tony Robbins, J. K. Rowlingová, Jim Carrey, Andre Agassi, nebo dokon­ce i Bill Gates!

Kde se NLP může­te nau­čit?

Kurzy NLP lze absol­vo­vat v Praze pod pres­tiž­ní Coaching University Czech Republic, na kte­ré vyu­ču­je mezi­ná­rod­ně cer­ti­fi­ko­va­ný NLP Trainer Radek Karban.

Pro všech­ny, kdo se chtě­jí tak vyšvih­nout v živo­tě či pro­fe­si nebo byz­ny­se rych­le­ji, je to tak skvě­lá mož­nost, kte­rou na sobě pořád­ně zama­kat a posu­nout se o svě­tel­ný rok dál. Doporučujeme!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72561 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56565 KB. | 30.06.2022 - 13:15:55