Kritiky.cz > Recenze knih > Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností

Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností

120642 350 0 fit
120642 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Chcete obo­ha­tit své zku­še­nos­ti o dal­ší a nové čin­nos­ti? Kniha Pohybové hry pro ško­lá­ky bude pro vás vel­kým pří­no­sem.

Autor při­pra­vil zásob­ník cvi­če­ní na zákla­dě svých mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí s dět­mi. Publikace je roz­dě­le­na na dvě čás­ti. V prv­ní čás­ti jsou vše­o­bec­né cvi­če­ní, ve dru­hé čás­ti jsou kon­krét­ní cvi­če­ní pro nácvik fot­ba­lu, volej­ba­lu, bad­min­to­nu, soft­ba­lu, flor­ba­lu, háze­né a bas­ket­ba­lu. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te seznam her, kte­ré jsou v kni­ze a může­te si je zpět­ně dohle­dat.

Pomocí pří­ruč­ky může­te roz­ví­jet základ­ní pohy­bo­vé doved­nos­ti pro­střed­nic­tvím pohy­bo­vých her, dále je zde meto­di­ka čin­nos­tí ve spor­tov­ních hrách. Podrobně je popsá­na meto­di­ka nácvi­ku dané čin­nos­ti, potřeb­né pomůc­ky, vhod­ná věko­vá kate­go­rie, veli­kost hra­cí plo­chy či mís­to, vhod­ná moti­va­ce k čin­nos­ti, sou­tě­že a zhod­no­ce­ní dané akti­vi­ty.

Každá hra je podrob­ně popsá­na – název hry, mís­to, pomůc­ky, věko­vé roz­me­zí, čas zařa­ze­ní – tzn. kdy tuto hru může­te hrát, např. o pře­stáv­ce, v hodi­ně těles­né výcho­vy, či na pro­cház­ce. Součástí meto­di­ky nácvi­ku jsou i jed­no­du­chá, pře­hled­ná sché­ma­ta a obráz­ky. Základem je pří­pra­va dané čin­nos­ti, roz­dě­le­ní do druž­stev, vyme­ze­ní hra­cí plo­chy, vysvět­le­ní pra­vi­del hry, názor­ná ukáz­ka, vlast­ní zahá­je­ní hry, její prů­běh, ukon­če­ní a vyhlá­še­ní.

Kniha je urče­na pro uči­te­le, uči­tel­ky základ­ních škol, tre­né­ry růz­ných krouž­ků a vedou­cí let­ních tábo­rů.

Když jsem si pře­čet­la ano­ta­ci, byla jsem pře­kva­pe­na a záro­veň potě­še­na, že vychá­zí tak uce­le­ná meto­di­ka pohy­bo­vých čin­nos­tí. V rám­ci své­ho peda­go­gic­ké­ho stu­dia jsem vypra­co­vá­va­la řadu semi­nár­ních pra­cí na růz­né meto­di­ky spor­tov­ních čin­nos­tí. V té době podob­ná pří­ruč­ka roz­hod­ně na trhu chy­bě­la. Proto jsem moc ráda, že autor vydá­vá své dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti kniž­ně.

Jako vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů tuto kni­hu roz­hod­ně vyu­ži­ji. Myslím si, že je důle­ži­té, aby se děti hýba­ly, cho­di­ly na růz­né vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, ale hlav­ně, aby je to bavi­lo a děla­ly to s rados­tí.

PaedDr. Ivan Pokorný, CSc. vystu­do­val na Fakultě těles­né výcho­vy a spor­tu UK obor těles­ná výcho­va a země­pis. Doktorát zís­kal na téže fakul­tě v obo­ru teo­rie spor­tov­ní­ho tré­nin­ku a poz­dě­ji aka­de­mic­ký titul CSc. v kinan­tro­po­lo­gii. Působil jako odbor­ný asi­s­tent na katedře těles­né výcho­vy peda­go­gic­ké fakul­ty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se spe­ci­a­li­za­cí pohy­bo­vé hry a zdra­vot­ní výcho­va. Spolu se svým kole­gou PhDr. Karlem Vlčkem pořá­dal semi­nář na ško­lách v Ústeckém a Libereckém kra­ji na téma Pohybové a spor­tov­ní hry na 1. stup­ni základ­ní, kte­ré ini­ci­o­va­ly i vytvo­ře­ní této pub­li­ka­ce.


Autor: Ivan Pokorný

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­te­le, edi­ce Děti a sport

Vydáno: 2019, Grada, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-271-2064-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60881 s | počet dotazů: 262 | paměť: 67862 KB. | 24.09.2023 - 05:00:43