Kritiky.cz > Pro domov > Pohodový námořnický styl v interiéru

Pohodový námořnický styl v interiéru

img a288464 w1994 t1498828688

Námořnický styl a téma moře nás snad nikdy neo­mr­zí. Vyvolává v nás pří­jem­nou melan­cho­lii a vzpo­mín­ky na let­ní dovo­le­né a slu­neč­né neza­po­me­nu­tel­né dny strá­ve­né u moře. Navíc se per­fekt­ně kom­bi­nu­je s ostat­ní­mi prv­ky, nábyt­kem a deko­ra­ce­mi, kte­ré jsou již v našem domá­cím inte­ri­é­ru umís­tě­né. V míst­nos­ti, kte­rá je zří­ze­na jako námoř­nic­ký pokoj zapo­me­ne­me na všech­ny sta­ros­ti běž­né­ho dne. Svou atmo­sfé­rou a kouz­lem vytvo­ří tu správ­nou har­mo­nii do Vašeho domo­va.

tapeta

S přírodním dřevem

K námoř­nic­ké­mu sty­lu pat­ří kaž­do­pád­ně pří­rod­ní dře­vo, kte­ré nápa­di­tě zkom­bi­nu­je­me a sla­dí­me s mod­ro­bí­lý­mi vari­a­ce­mi a doplň­ky. V kuchy­ni se napří­klad uplat­ní bar z masív­ní­ho dře­va, kte­rý shod­ně dola­dí­me moř­ský­mi moti­vy.
?  Do lož­ni­ce si může­me zase poří­dit bílý náby­tek, a nad postel bílá nebe­sa, kte­rá nám navo­dí před­sta­vu lod­ních pla­chet.

námořník

?Stěny a opět náby­tek nede­ko­ru­je­me námoř­nic­ký­mi prouž­ky.  Anebo i čis­tě mod­rá sytá barva vhod­ně dopl­ní inte­ri­ér v námoř­nic­kém sty­lu.
?  V obý­va­cím poko­ji by měla být jako ústřed­ní prvek námoř­nic­ké­ho sty­lu prken­ná pod­la­ha z pra­vé­ho dře­va. Tu by moh­la v pří­pa­dě nut­nos­ti nahra­dit i viny­lo­vá, nebo lami­ná­to­vá pod­la­ha ve vzhle­du masív­ní­ho pří­rod­ní­ho dře­va.
Ideálním řeše­ním na sty­lo­vou námoř­nic­kou pod­la­hu je tea­ko­vé dře­vo, kte­ré se obvykle pou­ží­vá na sku­teč­né palu­by lodí.

Nábytek námořníka

Co se týká nábyt­ku, tak si poří­dí­me napří­klad náby­tek v kré­mo­vé a bílé bar­vě, nebo náby­tek s pati­nou. Stěny by měly být vyma­lo­vá­ny svis­lý­mi mod­ro­bí­lý­mi prouž­ky. Do lož­ni­ce si poří­dí­me zají­ma­vé povle­če­ní s námoř­nic­ký­mi moti­vy, nebo s moti­vy moře. Také pře­ho­zy přes postel a pol­štář­ky by měly mít zají­ma­vý dekor navo­zu­jí­cí atmo­sfé­ru moře. Ty potom umís­tí­me i do obý­va­cí­ho poko­je na pohov­ku a křes­la.

hvězdice

S kotvou pod hlavou

Jaké prv­ky a námě­ty jsou v námoř­nic­kém sty­lu:
barva mod­rá, bílá a čer­ve­ná
pru­hy svis­lé i vodo­rov­né
tro­chu kost­ky, nebo kvě­ti­ny
kot­vy, záchran­né kru­hy
mode­ly lodí, pla­chet­ni­ce
voda, písek, obláz­ky, mušle, del­fí­ni
lana, lod­ní kuf­ry, sítě, troj­zu­bec, pád­la, kor­mi­d­la

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,60672 s | počet dotazů: 213 | paměť: 54242 KB. | 14.04.2021 - 19:32:20
X