Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky z lesa

Pohádky z lesa

ZPohadky

Pohádek pro děti není nikdy dost, zvláš­tě pokud se jed­ná o ori­gi­nál­ní čes­kou tvor­bu zasa­ze­nou do čes­kých reá­lií. A co tepr­ve do lesa, kde na děti za kaž­dým stro­mem číhá dob­ro­druž­ství. Jak dětem ukrá­tit čas, než se s nimi vydá­te na výpra­vu do sku­teč­né­ho lesa? Čtěte dro­bo­ti­ně Pohádky z lesa, kte­ré napsa­la Lenka Jakešová a ilu­stro­va­la Dagmar Medzvecová.

Knihu rámu­je pří­běh datlí rodin­ky, kte­rá se usíd­li­la v mohut­né koru­ně staré­ho dubu. Maminka a tatí­nek peču­jí o své čty­ři datlí klu­ky a při kaž­do­den­ním shá­ně­ní potra­vy se dozví­da­jí jed­not­li­vé pří­běhy, kte­ré jim les vyprá­ví. Děti se tak nená­sil­nou for­mou dozví infor­ma­ce ze živo­ta stro­mů a jejich zvlášt­nos­ti a mezi­tím sle­du­jí, jak se z datlích holá­tek stá­va­jí malí ptáč­ci, kte­ří brzo budou sami obje­vo­vat svět.

Knihu stří­da­vě tvo­ří vždy jeden pří­běh ze živo­ta datlí rodi­ny a jed­no vyprá­vě­ní o stro­mech, kte­ré běž­ně může­me v lese potkat. A je jen na vás, jak bude­te dětem číst. Na stří­dač­ku? Nebo nej­pr­ve datlí rodi­nu a pak pří­běhy stro­mů? Kniha nabí­zí více­ro vari­ant a jinou veli­kost písma pro pří­sluš­né kapi­to­ly.

Texty jsou sro­zu­mi­tel­né a vhod­né i pro men­ší děti. Malé čte­ná­ře jis­tě potě­ší i dosta­teč­ně vel­ké písmo a vel­ké meze­ry mezi řád­ky, kte­ré jim čte­ní usnad­ní. V kni­ze není uve­de­no, pro jak malé děti, je urče­na nebo spí­še dopo­ru­če­na, ale na své by si moh­li při­jít už i děti, kte­ré ješ­tě umě­ním číst nevlád­nou.

U kaž­dé kni­hy pro děti má svůj lví podíl na úspě­chu nebo neú­spě­chu kni­hy u čte­ná­řů i autor ilu­stra­cí. V pří­pa­dě Pohádek z lesa se urči­tě jed­ná o počin zda­ři­lý. Ilustrace jsou půvab­né, roz­ví­je­jí­cí dět­skou fan­ta­zii. Nutno podotknout, že zde najde­me i umě­ře­né a reál­né bar­vy, což nebý­vá pra­vi­dlem a dět­ské kni­hy občas hýří barva­mi jako pou­ťo­vé atrak­ce a růžo­ví slo­ni a zele­né koč­ky nebý­va­jí výjim­kou. S tím­to nešva­rem se zde naštěs­tí nese­tká­te.

Pohádky z lesa se řadí mezi pove­de­né titu­ly v kniž­ní nabíd­ce pro dět­ské čte­ná­ře a mohou slou­žit tře­ba jako opož­dě­ný dárek na nedáv­no roz­dá­va­né vysvěd­če­ní.

  • Autor                          Lenka Jakešová
  • Ilustrace                      Dagmar Medzvecová
  • Nakladatelství            Bambook
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  104
  • ISBN/EAN                 978-80-271-2571-5

Foto: Grada Publishing, a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,78051 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51884 KB. | 18.06.2021 - 17:01:26