Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem

125715 350 0 fit

Víte, proč šiš­ky na jed­lič­ce ros­tou naho­ru, a proč vrby ros­tou nej­ví­ce u vody? Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech a lesu? Tak je tato novin­ka, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book, urče­na prá­vě vám. Autorkou kni­hy Pohádky z lesa je Lenka Jakešová a ilu­stro­va­la jí Dagmar Medzvecová. 

V duti­ně staré­ho dubu byd­lí datlí rodi­na - tatí­nek, mamin­ka a čty­ři holát­ka - Jeník, Vilík, Jiřík a Pepík. Každý den rodi­če odlé­ta­jí pro potra­vu, aby nakr­mi­li své hla­do­vé děti. Každý večer tatí­nek vyprá­ví svým potom­kům pohád­ky o zví­řa­tech a lesu, kte­ré mu vyprá­ví růz­né stro­my, jež je vylé­čí. Dozvíte se, proč vlast­ně mod­řín jako jedi­ný jeh­lič­nan na zimu opa­dá­vá, proč má lípa na svých lis­tech tvar srd­ce. Na tyto a ješ­tě dal­ší otáz­ky vám odpo­ví tato kni­ha s las­ka­vý­mi pří­běhy plné zví­řá­tek a lesa.

V těch­to pohád­kách se bude­te setká­vat s růz­ný­mi skřít­ky, víla­mi, ale také zví­řát­ky jako je např. divo­čák Štětinka, vever­ka Věrka, myš­ka Hryzka, žíža­la Nitka a ježe­ček Jehlička.

Do rukou se mně dosta­la kni­ha pohá­dek s názvem Pohádky z lesa. Je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná. Ať už gra­fic­ky, tak i obsa­ho­vě. Autorka oprav­du dob­ře vystih­la život v lese. Detailně popsa­la zví­řa­ta, rost­li­ny a stro­my, kte­ré v lese ros­tou. Líbí se mi, že se v těch­to pohád­kách vysky­tu­jí růz­ní skřít­ci a víly pojme­no­va­né pod­le růz­ných dru­hů stro­mů. Knihy dotvá­ří oso­bi­té a vese­lé ilu­stra­ce Dagmar Medzvecové, kte­rou mám oprav­du moc ráda a vždy mě vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Pohled na její ilu­stra­ce vás pohla­dí na duši a hned bude­te mít lep­ší nála­du.

Tuto pohád­ko­vou kni­hu s rados­tí dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských škol, rodi­čům a pra­ro­di­čům dětí, kte­ří hle­da­jí pří­jem­né pohád­ky pro spo­leč­né čte­ní. Kniha je urče­na dětem od 5 let a nejen jim. Mladší syn má rád kni­hy o pří­ro­dě, pře­de­vším o lese. On bude dal­ší, kdo si tuto kni­hu urči­tě pře­čte. Autorka veli­ce las­ka­vým způ­so­bem vyprá­ví jed­not­li­vé pohád­ky. Vyprávění datlí­ho tatín­ka je v tex­tu vyzna­če­no men­ším pís­mem. Vyprávění o datlí rodin­ce má pís­me­na vět­ší. Texty jsou dopl­ně­ny ilu­stra­ce­mi lis­tů a dat­la, což oce­ní čte­ná­ři, že je neru­ší vel­ké množ­ství ilu­stra­cí a mohou se sou­stře­dit na čte­ní a obráz­ky neod­vá­dí jejich pozor­nost.

Pohodlně se usaď­te, pří­pad­ně se zavr­tej­te pod peři­nu a nech­te se uspat pomo­cí těch­to krás­ných pohá­dek z pera Lenky Jakešové. Přeji vám dobrou noc.

 

Ukázka z kni­hy:

„Čury mury, pali­ce,

malé hně­dé bukvi­ce,

ať na stro­mě uzra­jí

a pod strom hned spa­da­jí.“

 

„Čury mury fuk,

mod­řín, to je kluk.

Ať jeh­li­čí za chvi­lič­ku

pus­tí stro­mek na ces­tič­ku.“

 

Čury mury pře­lu­dy,

ať na stro­mě žalu­dy

naros­tou a dozra­jí,

pod strom rych­le spa­da­jí.“

Několik slov o auto­ro­vi:

Lenka Jakešová

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem.
V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní.
Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­ná pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

Autor: Lenka Jakešová

Ilustrace: Dagmar Medzvecová

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha, Edice Pohádkové čte­ní

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2571-5


Foto: Grada Publishing, a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,22810 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46694 KB. | 27.01.2021 - 02:14:14