Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky o domovních znameních

Pohádky o domovních znameních

DSC 0393

„Domovní zna­me­ní, to byly – a někde ješ­tě stá­le jsou – obráz­ky nebo soš­ky, kte­ré si lidé kdy­si dáva­li vyho­to­vit na své domy“.  Oslovuje autor mís­to úvo­du čte­ná­ře a nabí­zí osm pohá­dek, ve kte­rých jsou růz­né pří­běhy, jak tako­vá domov­ní zna­me­ní vzni­ka­la. V někte­rých pří­bě­zích sku­teč­ně vystu­pu­jí pohád­ko­vé posta­vy, jako je čert nebo pliv­ník. V jiných pří­bě­zích jsou nao­pak hrdi­no­vé z reál­né­ho svě­ta, kte­ré mají zají­ma­vý život­ní pří­běh, nebo pro ně hrál důle­ži­tou roli něja­ký před­mět. Hlavní roli však mají jed­not­li­ví maji­te­lé nebo oby­va­te­lé domů, na kte­rých jsou domov­ní zna­me­ní umís­tě­na. Pan Medonos si kou­pil dům U Tří balón­ků, v domě U Modrého líva­neč­ní­ku pek­la pekař­ka výbor­né lívan­ce a v domě U Plachetnice byd­lel kdy­si námoř­ník. I v dal­ších pohád­kách mají domy něja­kou his­to­rii nebo v nich byd­le­li zají­ma­ví nájem­ní­ci.

Autorem kni­hy je Jiří Teper, kte­rý v sobě neza­pře zku­še­né­ho dra­ma­ti­ka a texta­ře. Kniha je napsa­ná sro­zu­mi­tel­ně a s ohle­dem na malé­ho čte­ná­ře nebo poslu­cha­če. Příběhy nejsou dlou­hé a vybí­ze­jí k zamyš­le­ní, jaké pod­ně­ty mohou moti­vo­vat lidi k umís­tě­ní domov­ních zna­me­ní na dům. Po úvo­du autor nabí­zí autor bás­ně s názvem Domovní zna­me­ní, kte­rá by moh­la být dob­rým tex­tem pís­nič­ky pro děti. Krátké rýmo­vač­ky také vtip­ně oži­vu­jí i někte­ré pohád­ky, nej­ví­ce je pak uží­vá pan Medonos jako pro­da­vač na pou­ti. Pohádkové pří­běhy jsou ori­gi­nál­ní, jen v pohád­ce Dům U Čerta při­po­mí­ná pří­běh nejen jmé­nem hlav­ní hrdin­ky, ale i základ­ní záplet­kou pohád­ku od Boženy Němcové v moder­něj­ší úpra­vě. Připadá mi to zby­teč­né a při pří­pad­né ree­di­ci bych se při­mlou­va­la za ori­gi­nál­něj­ší pří­běh a jiné zna­me­ní.

Spisovatel Jiří Teper má již s tvor­bou pro děti zku­še­nos­ti. Předchozí kni­ha s názvem „Co mně napsal hadi­lov písař“ nabí­zí bás­ně pro děti inspi­ro­va­né pta­čí říší. Texty jsou zábav­né, dob­ře zapa­ma­to­va­tel­né a dopl­ně­né výraz­ný­mi ilu­stra­ce­mi Pavla Hracha. Proti kni­ze ver­šů však autor tex­tu šet­řil na humo­ru a v nad­sáz­ce. Pohádky o domov­ních zna­me­ních jsou ladě­ny v jem­něj­ším tónu, co se týče tex­tu i výtvar­ným pro­ve­de­ním.

Knihu ilu­stro­va­la Andrea Tachezy, zku­še­ná ilu­strá­tor­ka dět­ských knih. Její celo­strán­ko­vé i drob­né ilu­stra­ce jsou barev­ně mír­ně utlu­me­né, ale dodá­va­jí pohád­kám odpo­ví­da­jí­cí nála­du a při­bli­žu­jí dětem důle­ži­té situ­a­ce v pří­bě­hu. Škoda, že se nepo­da­ři­lo výraz­ně­ji ztvár­nit ale­spoň někte­rá z domov­ních zna­me­ní. V cel­ko­vém obráz­ku náměs­tí zůsta­la zna­me­ní malá a snad­no pře­hléd­nu­tel­ná.

Kniha mě zau­ja­la, pro­to­že svým obsa­hem, roz­sa­hem i gra­fic­kou úpra­vou odpo­ví­dá schop­nos­tem i potře­bám dítě­te před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Velikost písma je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Kniha také může být dobrou moti­va­cí k zamyš­le­ní nad čin­nos­tí lidí a jejich vzta­hu k byd­liš­ti. Proto je kníž­ka nejen dob­rým dár­kem pro děti, ale také může být dob­rým pomoc­ní­kem pro rodi­če nebo peda­go­gy.

Hodnotím 60 %


Foto: Karolína Černá & Albatros Media a.s.

  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
  • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,99280 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53330 KB. | 17.09.2021 - 21:09:19