Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky Matky přírody

Pohádky Matky přírody

2017 06 03 20.21.34

Knížka Pohádky Matky pří­ro­dy je urče­ná pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak zná­má, ale tato kni­ha pro děti se jí veli­ce poved­la. Psaní se věnu­je od dět­ství, ale kni­hy zača­la vydá­vat, až po naro­ze­ní svých dětí. Autorku nám může při­blí­žit napří­klad povíd­ka pro star­ší děti s názvem Rokle šeré smr­ti, kte­rá se umís­ti­la v prv­ní desít­ce v sou­tě­ži orga­ni­zo­va­né sdru­že­ním Prague by Night. Spisovatelka pub­li­ku­je i dal­ší své pohád­ky na strán­kách lite­rár­ní agen­tu­ry „Mám talent“. Knížku ilu­stro­va­la Miroslava Kolářová Šulcová, kte­ré se obráz­ky oprav­du poved­ly.

Pohádky mat­ky pří­ro­dy obsa­hu­jí 9 poví­dek o otáz­kách, kte­ré zají­ma­jí naše zví­da­vé děti. Ke kaž­dé­mu pří­bě­hu se váže i něko­lik pěk­ných výstiž­ných obráz­ků. Příběhy jsou dlou­hé, tak ako­rát zhru­ba se vždy jed­ná o 8-10 strá­nek, cel­kem má kni­ha 95 stran včet­ně úvod­ní strán­ky a obsa­hu. Písmo je střed­ně vel­ké a tak s ním ško­lá­ci nebu­dou mít pro­blémy. Jedná se oprav­du o pěk­né povíd­ky z pří­ro­dy, kte­ré Vás pře­kva­pí, a nejed­nou se urči­tě ke kníž­ce opět vrá­tí­te, abys­te svým dětem při­blí­ži­li, jak to vlast­ně v pří­ro­dě cho­dí.

V kníž­ce se může­me dočíst o odpo­vě­dích na tyto otáz­ky: Proč mod­ří­ny na zimu opa­dá­va­jí, jak při­šli na svět motý­li, proč med­vě­di v zimě spí, proč kopři­va pálí, proč kukač­ka nemá hnízdo, proč mají vlaš­tov­ky bílá bříš­ka, jak zeb­ra při­šla ke svým pru­hům, kde se vza­ly sasan­ky nebo proč na zimu odlé­ta­jí jen někte­ří ptá­ci.

Nejvíce se mi líbi­la pohád­ka o tom, jak zeb­ra při­šla ke svým pru­hům. Naše zeb­ra se jme­no­va­la Zuzi a jed­no­ho krás­né­ho dne se oddě­li­la od své­ho stá­da a jak se schy­lo­va­lo k veče­ru, vidě­la, jak se koupou slo­ni, tedy spí­še, jak se roch­ní v blá­tě. Když se potom vrá­ti­la ke své­mu stá­du, ostat­ní se jí smá­li, že vypa­dá jako vězeň. Zuzi netu­ši­la, že se jí obtisk­ly pru­hy z blá­ta na kůži. Naše zeb­ra si z toho, ale nic nedě­la­la a také se tomu zasmá­la, ale co čert nechtěl, v dáli na ně čeka­li lvi. Celé stá­do se rozu­teklo, jen Zuzi zůsta­la v momen­tu pře­kva­pe­ní stát, ale co jí nej­ví­ce zara­zi­lo, díky své­mu nové­mu out­fi­tu si jí lvi nevšimli, pro­to­že per­fekt­ně sply­nu­la s okol­ní trá­vou. Potom, co se vyda­la za svým stá­dem, kte­ré se před­tím rozu­teklo, se všich­ni také divi­li, jak to, že jí lvi minu­li bez povšim­nu­tí, až poté jim všem došlo, že to děla­jí její čer­né pru­hy. Poté naší hrdin­ku požá­da­li, aby jim řek­la, kde se zama­za­la a vyda­ly se tam všech­ny zeb­ry, aby udě­la­ly totéž. Zebry tím­to mas­ko­vá­ním eli­mi­no­va­ly své ztrá­ty. Poté, co při­šlo obdo­bí dešťů, jejich mas­ko­vá­ní déšť vždy smyl, a zeb­ry byly opět snad­ným ter­čem pro všech­ny šel­my. Zebrám nezbý­va­lo nic jiné­ho, než si zavo­lat na pomoc Matku pří­ro­du, kte­rá vysly­še­la jejich přá­ní a máv­la kou­zel­nou hůl­kou, a od té doby měly všech­ny zeb­ry pru­hy již na stá­lo a nikdy neza­po­me­nou na malou Zuzi, díky kte­ré to vlast­ně všech­no zača­lo.

Cena kni­hy odpo­ví­dá své kva­li­tě a roz­hod­ně by nemě­la chy­bět v dět­ské kni­hov­nič­ce. Hodí se jako čte­ní před spa­ním nebo jen tak na pro­cvi­čo­vá­ní nebo pro zví­da­vé děti. Knížka má za úkol při­blí­žit malým čte­ná­řům, jak to cho­dí v pří­ro­dě a tou­to kníž­kou se to oprav­du poved­lo.


 • Autor: Jaroslava Lainesová, Miroslava Kolářová Šulcová
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelstvi: EDIKA
 • Datum vydá­ní: 08.05.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 199 Kč.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […] Posted in Recenze knih
 • Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa6. srpna 2018 Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a přemýšlet, se rozhodně hodí. Ne každý den je úplně super a někdy potřebuje lidský mozek vypnout a […] Posted in Recenze knih
 • Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 %24. září 2017 Mýty 3: Láska jako z pohádky - 90 % Jako kdyby se mnoha fanouškům splnil se. A možná je to slovíčko "jako" nadbytečné. Fanouškům komiksu se v České republice splnil skutečně jeden menší sen. Dostal se k nim třetí díl skvělé […] Posted in Recenze knih
 • Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let25. února 2019 Škola řeči – logopedie od 4 do 7 let Vývoj řeči je u každého dítěte individuální a je třeba jej nenásilnou formou trénovat. Má vaše dítě potíže s výslovností jednotlivých hlásek? Chcete, aby váš předškolák zvládl zápis do […] Posted in Recenze knih

Pohádky Matky přírody
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...