Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Pohádky k neuvěření - zvířata, ale také líný lidožrout

Pohádky k neuvěření - zvířata, ale také líný lidožrout

Terry Jones

Loď bláznů - jeden mla­dík jmé­nem Ben a ten se najed­nou roz­ho­dl, že ute­če na moře. Ale neměl zrov­na šťast­nou ruku. Kapitán mimo jiné­ho nosil kalho­ty na hla­vě, prv­ní důstoj­ník si zase cho­val pod výstři­hem tri­ka šest myších rodi­nek, dal­ší námoř­ník si zase namá­čel hla­vu do medu. Nebylo se co divit - byli na lodi bláznů.

Audiokniha Pohadky k neuvereni Terry Jones

Jak jeze­vec k pru­hům při­šel - kdy­si dáv­no byl jeze­vec celý bílý. Ostatním zví­řa­tům se posmí­val a napa­ro­val. Není divu, že ho zví­řa­ta měla brzo plné zuby. Mezi sebou si stě­žo­va­la a roz­hod­la se, že je na čase, s tímhle skon­co­vat. Lišák vymys­lel plán.

O dvou­o­ca­sé koč­ce - před mno­ha lety měly koč­ky dva oca­sy. Když se setmě­lo, kaž­dá kočka zamí­ři­la na taj­né mís­to, kde dosta­la balí­ček. V něm byl spe­ci­ál­ní dar - noč­ní ocas. Kočky vždyc­ky dáva­ly pozor, aby je při pře­bí­rá­ní balíč­ku nikdo nevi­děl. On ten ocas totiž měl spe­ci­ál­ní vlast­nost - zářil.

O vla­da­ři, kte­rý si chtěl sáh­nout na měsíc - jeden král před dáv­ný­mi časy se roz­ho­dl, že posta­ví tak vyso­kou věž, že z ní člo­věk dosáh­ne na měsíc. Vrchní sta­vi­tel či kanc­léř se mu to sna­ži­li vymlu­vit, ale král nechtěl ani sly­šet. Dokonce krá­lov­ská dce­ra nechá­pa­la, k čemu by něko­mu bylo, sáh­nout si na měsíc - avšak král ji nepo­slou­chal.

Celkově je na audi­ok­ni­ze 21 pohá­dek. Jsou vesměs krat­ší, tak­že děti to bavit bude. Jan Vlasák čas­to mlu­ví pohád­ky na audi­ok­ni­hách a opět nezkla­mal. Ten hlas se k tomu­to dru­hu pohá­dek hodí. Mě troš­ku zara­zil název s lido­žrou­tem, ale také v poho­dě. Co se týká oba­lu, tak je oprav­du více než vhod­ný. Já se stá­le nemůžu pře­stat divit, jak to ilu­strá­to­ři děla­jí, že se vždyc­ky doko­na­le tre­fí. Za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Terry Jones
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: OneHotBook
  • Interpret: Jan Vlasák
  • Datum vydá­ní: 2017

Foto audi­ok­ni­hy: OneHotBook

Náhledové foto: Lesley from Bletchley | Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38307 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51677 KB. | 25.10.2021 - 06:16:18