Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti

pohad0

Také vám děti rádi pomá­ha­jí v kuchy­ni při vaře­ní? Tak proč si tohle spo­leč­né vaře­ní tak tro­chu neu­žít spo­lu s „Pohádkovou kuchař­kou“, a nepro­mě­nit si ho tak na kou­zel­né a hra­vé vaře­ní nejen pro děti, ale i s dět­mi. 

A až dova­ří­te něja­kou tu pochout­ku, může­te se pus­tit tře­ba do spo­leč­né­ho hra­ní pohád­ko­vé­ho pexe­sa, jež je sou­čás­tí této úžas­né a báječ­né kni­hy.

A na co všech­no se můžou vaše rato­les­ti na strán­kách „Pohádkové kuchař­ky“ těšit? Naleznou zde čty­ři­cet osm kou­zel­ných kuchař­ských rad a nápa­dů, dva­cet čty­ři úžas­ných pohád­ko­vých recep­tů, devět mlu­ví­cích zví­řá­tek, pět krás­ných prin­ce­zen, dva udat­né prin­ce a jed­no­ho mlu­ví­cí­ho draka; a samo­zřej­mě i spous­tu jiných pohád­ko­vých bytos­tí.

V kni­ze jsou jed­not­li­vé kou­zel­né recep­ty na zná­má i méně zná­má jíd­la pře­ve­de­ná do pohád­ko­vé podo­by pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých pohád­ko­vých bytos­tí z těch nej­krás­něj­ších a nej­zná­měj­ších pohá­dek.

Najdete tu nej­růz­něj­ší sla­né pokr­my v podo­bě např. chle­bíč­ků, jed­no­hu­bek či salá­tů, ale i slad­kos­ti, jako je cuk­ro­ví, pohá­ry, dor­tí­ky, kolá­če, a samo­zřej­mě k tomu vše­mu nesmí chy­bět ani osvě­žu­jí­cí nápo­je.

Pohádková kuchař­ka je roz­dě­le­na do 3 kapi­tol: Ze zám­ku a v pod­zám­čí,  Z cha­lou­pek a lesů, - Z říše zví­řá­tek a stra­ši­del; ve kte­rých je zahr­nu­to při­bliž­ně 24 recep­tů na sla­né i slad­ké dob­ro­ty s pohád­ko­vou téma­ti­kou, kde kaž­dý z recep­tů je ozna­čen sym­bo­lem pod­le stup­ně nároč­nos­ti na:

- jed­no­du­chý recept bez tepel­né úpra­vy

- střed­ně slo­ži­tý recept s jed­no­du­chou tepel­nou úpra­vou

- slo­ži­těj­ší recept vyža­du­jí­cí pečení/vaření, u kte­ré­ho je potře­ba požá­dat o pomoc dospě­lá­ka.

S kníž­kou si dali auto­ři vel­mi zále­žet a při­hlí­že­li k tomu, aby se nej­ví­ce líbi­la dět­ské­mu oku a záro­veň byla vel­mi pře­hled­ná a jed­no­du­chá k pocho­pe­ní. Každý z recep­tů je dopo­drob­na roz­pra­co­ván na celou dvou­strán­ku kni­hy.

Samotný recept je pojme­no­ván hez­ky pohád­ko­vě, a to tak, že hned z názvu pocho­pí­te, o jakou pohád­ko­vou bytost jde ane­bo k jaké kon­krét­ní pohád­ce se recept vzta­hu­je.

Navrchu pod jmé­nem recep­tu v rámeč­ku podob­né­mu hrn­ci jsou vypsá­ny všech­ny potřeb­né suro­vi­ny  k vytvo­ře­ní urči­té­ho pokr­mu nebo nápo­je. Nahoře vle­vo v růž­ku nesmí samo­zřej­mě chy­bět uve­de­ná obtíž­nost, pod­le kte­ré hned víte, zda se bude vařit, péct, či niko­liv.

Poté násle­du­je vel­mi pře­hled­ný a podrob­ný foto-návod včet­ně sro­zu­mi­tel­né­ho popi­su postu­pu pří­pra­vy. Foto návo­dy, popi­sy jsou tak sro­zu­mi­tel­né a jed­no­du­ché, že to děti oprav­du ve vět­ši­ně pří­pa­dů zvlád­nou samy. Samozřejmě nesmí chy­bět i cel­ko­vá foto­gra­fie hoto­vé­ho výtvo­ru pro před­sta­vu a pří­pad­nou inspi­ra­ci.

U kaž­dé­ho pohád­ko­vé­ho recep­tu nechy­bí u kres­le­né posta­vič­ky dopl­něn i něja­ký ten tip a návod, jak si samot­nou prá­ci uleh­čit, na co si pro změ­nu dát pozor nebo čeho se vyva­ro­vat.

A na jaké zají­ma­vé recep­ty se napří­klad může­te těšit? Například na  Ježibabiny magic­ké lek­tva­ry, Smradlavý dra­čí dech, Narozeninový dort pej­ska a kočič­ky, Čarovný hrneč­ku vař, Popelčiny kou­zel­né oříš­ky a mno­ho dal­ší­ho.

Pokud milu­je­te vaře­ní a tvo­ře­ní s dět­mi a hle­dá­te tu správ­nou inspi­ra­ci pro spo­leč­né vaře­ní, je tato pohád­ko­vá kuchař­ka děla­ná prá­vě pro vás. Nejen že se u vaře­ní uvol­ní­te ale spo­leč­ně si s ní uži­je­te i spous­tu zába­vy a legra­ce a kdo ví? Třeba si děti zapa­ma­tu­jí někte­ré z jed­no­du­chých recep­tů, jež pak budou sami i bez pomo­ci kni­hy při­pra­vo­vat.

Moje malé hol­ky v této kni­ze lis­tu­jí prak­tic­ky kaž­dič­ký den s hláš­kou: „Áááá, copak si dnes uva­ří­me dob­ré­ho?“ ….

Pohádková kuchař­ka

Kouzelné vaře­ní pro děti

Autoři: Pavla Šmikmátorová, Michala Šmikmátorová, Libor Drobný

Ilustrace: Libor Drobný

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 59

ISBN 978-80-264-2395-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]
  • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […]