Kritiky.cz > Pro domov > Podzimní tvoření s dětmi

Podzimní tvoření s dětmi

img a295518 w1996 t1507004223

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du nic nebrá­ní, abychom pod­ni­ka­li spí­še ven­kov­ní akti­vi­ty. S pří­cho­dem září se tato sku­teč­nost začí­ná měnit. Nejenže začne ško­la, tudíž na pobí­há­ní po ven­ku nezbý­vá mno­ho času, ale veli­ce čas­to se zka­zí poča­sí. Jakmile skon­čí babí léto, pokud vůbec při­jde, bývá chlad­ně­ji i teh­dy, když sví­tí slu­níč­ko, veli­ce čas­to spíš prší. Co tedy s dět­mi pod­nik­nout v tom­to obdo­bí? Jak je zaba­vit, aby strá­vi­li krás­né odpo­led­ne nebo hez­ký pro­pr­še­ný víkend. Vyzkoušejte pod­zim­ní tvo­ře­ní s dět­mi.
žluté podzimní listí
Obkreslování lis­tů.To je tako­vá prv­ní a nej­ty­pič­těj­ší akti­vi­ta pro pod­zim­ní hrát­ky. Po ces­tě ze škol­ky nebo ze škol­ky se stav­te někam do par­ku, nasbí­rej­te růz­no­ba­rev­né krás­né lis­ty, kte­ré vez­mě­te domů. Doma je nechej­te usu­šit. Poté vám posta­čí pou­ze papír a vos­kov­ky. List vlož­te mezi dva papí­ry, při­čemž naho­ře musí být stra­na, kde jsou vidět žil­ky lis­tu. Tuto stra­nu jako­by vyšra­fuj­te vos­kov­ka­mi, může­te stří­dat růz­né pod­zim­ní bar­vy tak, aby list vypa­dal věro­hod­ně. Jakmile se vám jej poda­ří celý obkres­lit, sta­čí jej z papí­ru vystřih­nout a máte krás­nou deko­ra­ci. Takto nama­lo­va­né lis­ty může­te při­p­nout na nástěn­ku, kde vám budou dělat nád­her­nou deko­ra­ci.
dýně jako dekorace
K obkres­lo­vá­ní lis­tu vám mohou pomoct také tem­pe­ro­vé bar­vy.Stačí natřít žil­na­tou část lis­tu tem­pe­ro­vý­mi barva­mi, potom jej rych­le otoč­te a při­tlač­te na papír, než barva zaschne. Můžete obtisk­nout více lis­tů na jeden papír, díky čemuž vytvo­ří­te jako­by strom.

Svícny.K vytvo­ře­ní tako­vé­ho svíc­nu vám posta­čí men­ší a hlav­ně čis­té skle­ni­ce. Opět bude­te potře­bo­vat lis­ty, kte­ré si ven­ku nasbí­rá­te a doma nechá­te usu­šit. Každý jed­not­li­vý list potře­te lepi­dlem (pou­žij­te buď lepi­dlo na ubrous­ko­vou tech­ni­ku nebo her­ku­le­sa) a při­klá­dej­te na skle­ni­ci, lis­ty může­te klid­ně i pře­klá­dat. Jakmile se vám roz­mís­tě­ní lis­tů bude líbit a bude­te mít prá­ci hoto­vou, pře­tře­te ješ­tě celou skle­ni­ci ten­kou vrst­vou lepi­dla. Následně nechej­te usu­šit, hrdlo skle­ni­ce ozdob­te stu­hou z pří­rod­ní­ho mate­ri­á­lu a může­te zapá­lit svíč­ky.
podzim na stromě
Halloweenské tvo­ře­ní. Do Halloweenu sice zbý­vá spous­ta času, proč ale neza­čít tvo­řit již teď. Velice typic­ké je vyře­zá­vá­ní dýní, kte­ré zaba­ví nejen děti, ale také vás. Takové vyře­zá­vá­ní dýní je veli­ce jed­no­du­ché a urči­tě bude­te vědět jak na to, i bez něja­kých dlou­hých návo­dů. Dále může­te vytvo­řit malin­ké duchy z javo­ro­vých lis­tů. Posbírejte javo­ro­vé lis­ty, kte­ré nechej­te usu­šit, poté je natře­te bílou bar­vou z obou stran, oby­čej­ným fixem nama­lu­je­te obli­čej, při­dě­lá­te šňůr­ku a máte hoto­vo.
Přinášíme vám pou­ze pár nápa­dů, urči­tě ale sami při­jde­te na spous­tu dal­ších věcí, jak pří­jem­ně strá­vit čas s dět­mi.


Podzimní tvoření s dětmi
Hodnocení: 2.9 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]