Podzimní tvoření s dětmi

img a295518 w1996 t1507004223

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du nic nebrá­ní, abychom pod­ni­ka­li spí­še ven­kov­ní akti­vi­ty. S pří­cho­dem září se tato sku­teč­nost začí­ná měnit. Nejenže začne ško­la, tudíž na pobí­há­ní po ven­ku nezbý­vá mno­ho času, ale veli­ce čas­to se zka­zí poča­sí. Jakmile skon­čí babí léto, pokud vůbec při­jde, bývá chlad­ně­ji i teh­dy, když sví­tí slu­níč­ko, veli­ce čas­to spíš prší. Co tedy s dět­mi pod­nik­nout v tom­to obdo­bí? Jak je zaba­vit, aby strá­vi­li krás­né odpo­led­ne nebo hez­ký pro­pr­še­ný víkend. Vyzkoušejte pod­zim­ní tvo­ře­ní s dět­mi.
žluté podzimní listí
Obkreslování lis­tů.To je tako­vá prv­ní a nej­ty­pič­těj­ší akti­vi­ta pro pod­zim­ní hrát­ky. Po ces­tě ze škol­ky nebo ze škol­ky se stav­te někam do par­ku, nasbí­rej­te růz­no­ba­rev­né krás­né lis­ty, kte­ré vez­mě­te domů. Doma je nechej­te usu­šit. Poté vám posta­čí pou­ze papír a vos­kov­ky. List vlož­te mezi dva papí­ry, při­čemž naho­ře musí být stra­na, kde jsou vidět žil­ky lis­tu. Tuto stra­nu jako­by vyšra­fuj­te vos­kov­ka­mi, může­te stří­dat růz­né pod­zim­ní bar­vy tak, aby list vypa­dal věro­hod­ně. Jakmile se vám jej poda­ří celý obkres­lit, sta­čí jej z papí­ru vystřih­nout a máte krás­nou deko­ra­ci. Takto nama­lo­va­né lis­ty může­te při­p­nout na nástěn­ku, kde vám budou dělat nád­her­nou deko­ra­ci.
dýně jako dekorace
K obkres­lo­vá­ní lis­tu vám mohou pomoct také tem­pe­ro­vé bar­vy.Stačí natřít žil­na­tou část lis­tu tem­pe­ro­vý­mi barva­mi, potom jej rych­le otoč­te a při­tlač­te na papír, než barva zaschne. Můžete obtisk­nout více lis­tů na jeden papír, díky čemuž vytvo­ří­te jako­by strom.

Svícny.K vytvo­ře­ní tako­vé­ho svíc­nu vám posta­čí men­ší a hlav­ně čis­té skle­ni­ce. Opět bude­te potře­bo­vat lis­ty, kte­ré si ven­ku nasbí­rá­te a doma nechá­te usu­šit. Každý jed­not­li­vý list potře­te lepi­dlem (pou­žij­te buď lepi­dlo na ubrous­ko­vou tech­ni­ku nebo her­ku­le­sa) a při­klá­dej­te na skle­ni­ci, lis­ty může­te klid­ně i pře­klá­dat. Jakmile se vám roz­mís­tě­ní lis­tů bude líbit a bude­te mít prá­ci hoto­vou, pře­tře­te ješ­tě celou skle­ni­ci ten­kou vrst­vou lepi­dla. Následně nechej­te usu­šit, hrdlo skle­ni­ce ozdob­te stu­hou z pří­rod­ní­ho mate­ri­á­lu a může­te zapá­lit svíč­ky.
podzim na stromě
Halloweenské tvo­ře­ní. Do Halloweenu sice zbý­vá spous­ta času, proč ale neza­čít tvo­řit již teď. Velice typic­ké je vyře­zá­vá­ní dýní, kte­ré zaba­ví nejen děti, ale také vás. Takové vyře­zá­vá­ní dýní je veli­ce jed­no­du­ché a urči­tě bude­te vědět jak na to, i bez něja­kých dlou­hých návo­dů. Dále může­te vytvo­řit malin­ké duchy z javo­ro­vých lis­tů. Posbírejte javo­ro­vé lis­ty, kte­ré nechej­te usu­šit, poté je natře­te bílou bar­vou z obou stran, oby­čej­ným fixem nama­lu­je­te obli­čej, při­dě­lá­te šňůr­ku a máte hoto­vo.
Přinášíme vám pou­ze pár nápa­dů, urči­tě ale sami při­jde­te na spous­tu dal­ších věcí, jak pří­jem­ně strá­vit čas s dět­mi.


Podzimní tvoření s dětmi
Hodnocení: 2.9 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení27. února 2020 Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení Každý z nás má sen a to ideální, krásné, moderní i stylové bydlení. Věděli jste ale, že to není žádný med a to po stránce finanční i fyzické? Ano, je to tak! Na rekonstrukci bytu, či […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […]
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […]
  • Interiér je potřeba sladit.26. ledna 2020 Interiér je potřeba sladit. Chaos v domácnosti naznačuje také chaos v životě. Pokud to u vás doma vypadá chaoticky, nemáte sladěný nábytek, podlahy, barvy, dekorace… Pravděpodobně se zde nebudete […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]