Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show

Profesor T 2
Profesor T 2

Podzimní pro­gra­mo­vé sché­ma TV Nova je v plném prou­du, přes­to si TV Nova pro své divá­ky při­pra­vi­la nové pořa­dy lokál­ní pro­duk­ce. Během říj­na se na tele­viz­ních obra­zov­kách obje­ví nový kri­mi­nál­ní seri­ál Profesor T, nový pořad O 10 let mlad­ší a pre­mi­é­ro­vé díly rea­li­ty show Mise nový domov.

 

„Podzimní sezó­nu jsme úspěš­ně odstar­to­va­li, a to jak s pokra­čo­vá­ním našich pro­gra­mo­vých pilí­řů, tak s nový­mi díly úspěš­ných a oblí­be­ných pořa­dů. Pro divá­ky jsme si ale na dru­hou polo­vi­nu pod­zi­mu při­chys­ta­li ješ­tě dal­ší atrak­tiv­ní novin­ky. Mezi nimi je napří­klad kri­mi­nál­ní seri­ál Profesor T, se kte­rým chce­me navá­zat na úspěch našich kri­mi­ná­lek jako Dáma a Král. Programové sché­ma obo­ha­tí­me také o novou rea­li­ty show O 10 mlad­ší a novou sérii Mise nový domov. Každý si tak u nás najde to své,“ říká Alex Ruzek, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka TV Nova.

Profesor T

 

Nový kri­mi­nál­ní seri­ál před­sta­ví divá­kům uzná­va­né­ho pro­fe­so­ra kri­mi­no­lo­gie Jáchyma Taubera. Život podi­vín­ské­ho samo­ros­ta se své­ráz­ným smys­lem pro humor se však radi­kál­ně změ­ní, když jej navští­ví jeho býva­lá stu­dent­ka, dnes nad­po­ru­či­ce kri­mi­nál­ní poli­cie Amálie Drápalová. Ta ho požá­dá o pomoc při řeše­ní slo­ži­té­ho a cit­li­vé­ho pří­pa­du. Ani jeden z nich netu­ší, že se jejich zpr­vu naho­di­lá spo­lu­prá­ce sta­ne pra­vi­dlem, jenž rámu­je ten­to atrak­tiv­ní detek­tiv­ní seri­ál.

Každá epi­zo­da sle­du­je nový pří­pad, kte­rý musí Amálie a její kole­go­vé vyře­šit za pomo­ci geni­ál­ní­ho, avšak aso­ci­ál­ní­ho pro­fe­so­ra. Když se ale postup­ně dozví­dá­me, že Amáliina šéfo­vá je býva­lou pro­fe­so­ro­vou pří­tel­ky­ní, že její kole­ga je do Amálie bez­mezně zami­lo­ván a že vedou­cí útva­ru má pro­blémy s alko­ho­lem, je jas­né, že osob­ní lin­ky a vývoj těch­to postav budou nedíl­nou sou­čás­tí toho­to zbru­su nové­ho seri­á­lu.

V hlav­ních rolích se před­sta­ví Pavel Řezníček (Profesor T. / Jáchym Tauber), Sarah Haváčová (Amálie Drápalová), Aleš Petráš, Jitka Schneiderová, Luboš Veselý a dal­ší. Seriál vzni­ká pod režij­ní tak­to­vou Tomáše Mašína a Michala Blaška. Na scé­ná­řích spo­lu­pra­cu­jí Petr Jarchovský, Michal Samir, Evita Naušová a Pavel Kilián.

O 10 let mlad­ší

 

Pořad O 10 let mlad­ší před­sta­ví uni­kát­ní pro­mě­ny růz­ných dvo­jic. Důležitým pojít­kem mezi nimi je vztah, a to ne jen tak leda­ja­ký. Jsou to kama­rá­di, sou­ro­zen­ci, pří­buz­ní nebo part­ne­ři. Ti před tele­viz­ní kame­rou pod­stou­pí razant­ní pro­mě­nu - změ­ní svůj dosa­vad­ní život a omlád­nou o deset let.

O dvo­ji­ce se posta­rá tým špič­ko­vých odbor­ní­ků – este­tic­ké medi­cí­ny, mód­ních sty­lis­tů, výži­vo­vých porad­ců a der­ma­to­lo­gů. Diváci se mohou těšit na záku­li­sí nároč­něj­ších zákro­ků z plas­tic­ké chi­rur­gie či der­ma­to­lo­gie. Pořadem bude pro­vá­zet empa­tic­ká mode­rá­tor­ka Monika Absolonová. V kaž­dé epi­zo­dě mezi sebou budou bojo­vat dva týmy odbor­ní­ků a udě­la­jí vše pro to, aby své­ho kli­en­ta z dané dvo­ji­ce omlád­li o co nej­ví­ce. Reality show O 10 let mlad­ší je plná neu­vě­ři­tel­ných pro­měn oby­čej­ných lidí.

Mise nový domov

 

Na tele­viz­ní obra­zov­ky TV Nova se s nový­mi epi­zo­da­mi vrá­tí Mise nový domov a s ní i oblí­be­ná mode­rá­tor­ka Tereza Pergnerová. Diváci budou mít mož­nost kaž­dý týden sle­do­vat vel­mi sil­né pří­běhy lidí, se kte­rý­mi se osud nemaz­lil, a dosta­li se na samé dno. Mise nový domov jim však dá šan­ci na nový začá­tek.

Tentokrát si celý tým bude muset pora­dit s dale­ko vět­ší­mi rekon­struk­ce­mi domů i bytů, za kte­rý­mi se skrý­va­jí vel­mi sil­né pří­běhy. Diváci napří­klad uvi­dí Rozinu a její rodi­nu, kte­rá je v tros­kách. Manžela a živi­te­le rodi­ny totiž ničí závaž­ná nemoc a vypa­dá to, že svůj dům nikdy nedo­kon­čí. Dále pořad před­sta­ví pří­běh Ericha. Ten se na sta­rá havíř­ská kole­na zami­lo­val do Heleny. Ani jeden z nich netu­šil, že do jejich vzta­hu vstou­pí tři vnou­ča­ta, kte­rá budou mít v pěs­toun­ské péči. A to nevě­dí, kolik vnou­čat ješ­tě mít budou. Nicméně jsou roz­hod­nu­ti zachrá­nit všech­ny děti, kte­ré se naro­di­ly a zřej­mě ješ­tě naro­dí v podiv­ném vzta­hu syna Heleny a jeho pří­tel­ky­ně.

 

Začátky vysí­lá­ní pořa­dů:

PořadStart vysí­lá­ní
Profesor TNeděle 28. 10.
O 10 let mlad­šíStředa 24. 10.
Mise nový domovStředa 31. 10.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,27211 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56717 KB. | 29.06.2022 - 07:27:31