Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05

Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Will (Richard Gere) je šar­mant­ní zálet­ník (…a maji­tel restau­ra­ce), jehož milost­né vzta­hy netr­va­ly nikdy déle než měsíc.Tenhle vyhlá­še­ný prout­ník neměl nikdy zlo­me­né srdce…Nikdy se totiž do žád­né nezamiloval.Pak ale potkal Charlotte Fieldingovou (Winona Ryderová), krás­nou, křeh­kou, dva­a­dva­ce­ti­le­tou návr­hář­ku extra­va­gant­ních klobouků.Po krát­ké „poste­lo­vé mezi­hře“ ale zjis­til, že se do Charlotty zami­lo­val a když pak zjis­til, že Charlotte nezbý­vá ani rok živo­ta (na hrud­ní­ku má nádor, kte­rý ros­te a prav­dě­po­dob­ně v co nej­krat­ším časo­vém hori­zon­tu zabra­ní správ­né funk­ci srd­ce), roz­ho­dl se, že s ní zůsta­ne až do samot­né­ho kon­ce…

Režisérkou toho­to fil­mu je Joan Chenová.Ta si před nedáv­nou dobou zku­si­la natá­če­ní v Hong Kongu (nedáv­nou dobou mys­lím dobu, kte­rá uply­nu­la před natá­če­ním Autumn In New York) a ješ­tě před­tím se živi­la jako herečka.A je nut­no pozna­me­nat, že ne moc úspěš­ně a prav­dě­po­dob­ně její nej­zná­měj­ší role byla v Seagalově břid­kém režij­ním pro­pa­dá­ků Aljaška v plamenech.Režírování jí jde mno­hem lépe a dou­fám, že se ho bude i nadá­le držet.Podle sym­pa­tic­ké­ho scé­ná­ře Allisona Burnetta (před­tím psal scé­ná­ře k béč­ko­vým splo­di­nám toho nej­hust­ší­ho kalib­ru) totiž nato­či­la vel­mi pěk­ný a jisto­jis­tě dost nedo­ce­ně­ný roman­tic­ký film.A ty já mám vel­mi rád a když nepo­čí­tám zce­la nepo­ve­de­ný a hlav­ně extrémě kýčo­vi­tý závěr, kde se Will setká se svo­jí dce­rou a vnuč­kou (a ješ­tě ji se šťast­ným výra­zem na tvá­ři kojí!!!!), musím pozna­me­nat, že se mi ten­to film líbil prak­tic­ky od začát­ku do kon­ce (SKORO!).

Herecké výko­ny jsou seri­óz­ní a hlav­ně Gere se mi tu z celé jeho kari­é­ry líbil asi nej­ví­ce (myš­le­no zce­la jinak než si to vy uchy­lo­vé vyklá­dá­te) a opra­vil si u mě „čer­ný pun­tík“ za nevy­da­ře­nou a trap­nou kome­dii Nevěsta na útěku.Winona Ryderová (Bolestná rea­li­ta, Vetřelec 4) půso­bí při­ro­ze­ně a jak to po ní role vyžaduje-také kře­hce a zranitelně.A dal­ších her­cích se už zmi­ňo­vat nemu­sím, pro­to­že nejsou moc důle­ži­té a nedo­sta­nou pří­liš mno­ho pro­sto­ru.

Hudba Gabriela Yareda je tak­též moc pěkná.Yared pře­kva­pil už svým Anglickým paci­en­tem, za kte­ré­ho zís­kal Oscara a také svým Talentovaným Panem Ripleyem.Jeho hud­ba je pěk­ná a půso­bí kom­pakt­ně s něko­li­ka jaz­zo­vý­mi son­gy, kte­ré se ve fil­mu vysky­tu­jí.

Pokud to tedy vez­mu „kolem do kola“, je Podzim v New Yorku film, kte­rý mě roz­hod­ně nezkla­mal a mož­ná to bude i pro­to, že jsem od něj čekal vel­mi sla­bý pod­prů­měr zapl­ně­ný sen­ti­men­tál­ní­mi žvás­ty a nud­ným průběhem.Podzim v NY mě ale váž­ně dost pře­kva­pil.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,96252 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59830 KB. | 17.08.2022 - 21:03:54