Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Doupe hitu Michala Prokopa foto Lukas Oujesky
Doupe hitu Michala Prokopa foto Lukas Oujesky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Týdnem dár­ků zahá­jí ČT art od čtvrt­ka 1. září osla­vy devá­tých naro­ze­nin. Hned prv­ní den nabíd­ne divá­kům od 20 hodin pří­mý pře­nos hudeb­ní insce­na­ce Špinarka z ost­rav­ské­ho Divadla Petra Bezruče. Dárky bude ČT art roz­ba­lo­vat až do nedě­le 11. září, a to v podo­bě kon­cer­tů, zázna­mů diva­del­ních před­sta­ve­ní či pre­mi­ér svě­to­vý­mi cena­mi ověn­če­ných fil­mů. Na pod­zim pak uve­de kul­tur­ní sta­ni­ce v pre­mi­é­ře mimo jiné šes­ti­díl­ný výlet do Životního sty­lu prv­ní repub­li­ky, doku­ment Toyen, baron­ka surre­a­lis­mu zná­mé reži­sér­ky a  sce­nárist­ky Andrey Sedláčkové či cyk­lus Česká detek­tiv­ka, jehož prů­vod­cem bude Ondřej Vetchý.

 

„Když v  ost­rav­ském Divadle Petra Bezruče ode­z­ní ve čtvr­tek v pří­mém pře­no­su insce­na­ce Špinarka, uza­vře ČT art sym­bo­lic­ky devět let své exis­ten­ce a vstou­pí do jubi­lej­ní desá­té sezó­ny. Přímé pře­no­sy jsou vždy auten­tic­kou ozdo­bou vysí­lá­ní, jen v loň­ském roce jich bylo přes šede­sát a samot­ný start letoš­ní­ho pod­zi­mu jimi také roz­hod­ně nešet­ří,“ říká výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl a dopl­ňu­je: „Kromě Špinarky odvy­sí­lá­me v  září uni­kát­ní kon­cert na hla­di­ně Vltavy, naši divá­ci budou na dál­ku pří­tomni na zaha­jo­va­cím kon­cer­tu Dvořákovy Prahy a  živě si mohou užít tře­ba zahá­je­ní fes­ti­va­lu Zlatá Praha, na kte­rém své pís­ně i hos­ty před­sta­ví Dagmar Pecková. Nenecháme si ujít ani zaha­jo­va­cí kon­cert sezó­ny České filhar­mo­nie.“

 

Výlety do his­to­rie hud­by, detek­ti­vek i prv­ní repub­li­ky

Po úspěš­ném létě, kdy kul­tur­ní sta­ni­ce v čer­ven­ci zazna­me­na­la nej­sle­do­va­něj­ší měsíc ve své his­to­rii, při­ne­se nová sezó­na hned tři pre­mi­é­ro­vé cykly. Na oblí­be­ný pořad s Mirem Žbirkou navá­že Doupě hitů s hos­ty Michalem Prokopem, Petrem Fialou s Mňágou a Žďorp či Ivanem Hlasem. A  Česká detek­tiv­ka, s prů­vod­cem Ondřejem Vetchým, před­sta­ví his­to­rii čte­nář­sky oblí­be­né­ho žán­ru, kte­ré­mu se tuzemští spi­so­va­te­lé věnu­jí už bez­má­la sto let. Životní styl prv­ní repub­li­ky při­po­me­ne mezi­vá­leč­né obdo­bí spo­je­né s ele­gan­cí, noble­sou a ele­men­tár­ní sluš­nos­tí, jak říká prů­vod­ce pořa­dem Jan Jiráň. „Vždyť i na fot­bal cho­di­li páno­vé ve vyžeh­le­ném oble­ku s klo­bou­kem na hla­vě. Hráči sou­pe­ře býva­li salá­ti a žaba­ři, soud­ce mrkev, a tak se jim nemu­se­lo vyhro­žo­vat lyn­čem. Škoda, že už se asi nikdy nevrá­tí respekt ke kon­ku­ren­ci a k jiné­mu názo­ru. A nejen na fot­ba­lo­vé sta­di­o­ny.“

 

Umělci zná­mí i  dob­ře skry­tí

V pro­gra­mu nebu­dou chy­bět tra­dič­ně ani soli­tér­ní doku­men­ty. Architekt, kte­rý si plní své sny je podti­tul por­trétu Petra Koláře, auto­ra rea­li­za­cí oce­ně­né­ho rezor­tu na Maledivách nebo národ­ní­ho Olympijského domu v Pchjongčchangu. Tvůrčí tan­dem Marek Najbrt – Pavel Klusák si po dvo­ji­ci Vodňanský – Skoumal posví­til na dal­ší hudeb­ní­ky v doku­men­tu Burian vs. Dědeček. Slunovraty Petra Nikla před­sta­ví širo­kou pale­tu doved­nos­tí jed­no­ho ze zakla­da­te­lů sku­pi­ny Tvrdohlaví a drži­te­le Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995. „Pracovali jsme meto­dou insce­no­va­ných situ­a­cí pro sta­tic­kou kame­ru. V prů­bě­hu jed­no­ho roku jsme měli na film deset natá­če­cích dnů. Ve fil­mu je deset kapi­tol. Za jeden den jsme nato­či­li jed­nu kapi­to­lu, kte­rá se muse­la vejít do pěti minut,“ vysvět­lu­je Petr Nikl. ČT art uve­de v pre­mi­é­ře sním­ky o malíř­ce Toyen i archi­tek­tu Adolfu Loosovi. Doyenovi čes­ké moder­ní hud­by je věno­ván film Dobře skry­tý Jan Klusák. Od Žertu k Bezvýznamnosti mapu­je dílo Milana Kundery včet­ně živo­ta v Brně nebo návštěvy uni­ver­zi­ty v Rennes, kte­rá ho zaved­la do Francie.

 

Novinky webu ČT art

Nový obsah nalez­nou na pod­zim také návštěv­ní­ci webu ctart.cz, kam se svou osmi­díl­nou sérií Vetřelci a pre­dá­to­ři zamí­ří Pavel Karous, sochař a  peda­gog, kte­rý se ten­to­krát věnu­je nešva­rům sou­čas­né­ho umě­ní ve veřej­ném pro­sto­ru. Svůj pod­cast o šes­ti význam­ných osob­nos­tech z his­to­rie České tele­vi­ze chys­tá dvo­ji­ce ze stře­dis­ka Péče o archiv­ní pořa­dy Jakub Adamus a Jakub Hošek. Místo činu: Kavčí hory před­sta­ví v jed­not­li­vých epi­zo­dách na více než půl­ho­di­no­vé plo­še napří­klad Kamilu Moučkovou, Jindřicha Fairaizla nebo Miloše Frýbu a zábav­nou for­mou zpří­stup­ní poslu­cha­čům pozo­ru­hod­ný archiv ČT a uká­žou tak sebe­re­fle­xi veřej­no­práv­ní tele­viz­ní insti­tu­ce.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon22. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 10: Úterý 11:00, Šimon Alžběta se Šimonovi přiznala k nevěře, ale on jí o incidentu v Amsterdamu neřekl. Vzpomíná, jak ho sex s Alžbětou vzrušil, když si prohodili oblečení. Ukáže se, že stevard se za ženu […] Posted in Spoilery
  • Pengabdi Setan 2: Communion31. října 2022 Pengabdi Setan 2: Communion Joko Anwar is master at his own GAME! Anwar nastavil nový strašící standard, posunující hranice na Next Level! Technicky, režijně, vizuálně a atmosféricky masterpierce a klenot z […] Posted in Krátké recenze
  • Shingeki no Kyojin - 4. díl26. června 2017 Shingeki no Kyojin - 4. díl Noc závěrečného ceremoniálu: Znovuzrození lidstva (2. část) Je rok 850. Eren a ostatní mají za sebou dva ze tří let vojenského výcviku. Školící jednotka 104 je právě v průběhu tvrdého […] Posted in Spoilery
  • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
  • Páni kluci1. března 2004 Páni kluci Velmi zdařilý film pro děti natočený na motivy románu Marka Twaina - Dobrodružství Toma Sawyera a položený do malého českého města na začátku 20. století. Tomáš, sirotek a hlavní […] Posted in Filmové recenze
  • Just Dance 2022 Season One: Astral dnes vychází s novým obsahem18. února 2022 Just Dance 2022 Season One: Astral dnes vychází s novým obsahem Hvězdy se srovnají v nové sezóně Just Dance 2022, která je k dispozici již dnes. První sezóna: Astral přidává nové skladby a oblíbené skladby fanoušků, které jsou dostupné pouze […] Posted in Herní aktuality
  • Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo?10. září 2007 Hory mají oči 2 - Co si dáte na jídlo? Paroubek je „sympaťák“, Topolánek zase symbolem spořádaného rodinného života a tráva… ta je zelená jako americká měna. Jsou věci, které jsou neochvějně dané. Stejně jako okolnosti, při […] Posted in Filmové recenze
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […] Posted in Speciály
  • ray8. dubna 2012 Raymond Burr (herec) Raymond Burr bol najstarší z troch detí, jeho otec William Johnston Burr bol predavač hardwaru a jeho matka pracovala ako koncertná pianistka a učiteľka hudby. Kvôli otcovej práci […] Posted in Profily osob
  • Déjá Vu15. června 2010 Déjá Vu Déja Vu je stav, kdy máte pocit, že znovu prožíváte stejnou situaci. Déja Vu je také film, který se sice podle tohoto pocitu jmenuje, ale příliš s ním […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,56227 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61793 KB. | 27.09.2023 - 23:27:14