Podporujte kreativitu svých dětí

TvorDilna

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé, ale pro dlou­hé pod­zim­ní a zim­ní veče­ry se vždy hodí něco, čím zaba­vit děti, kte­ré se doma nudí. Pokud nepa­t­ří­te k rodi­čům, kte­ří by je bez výči­tek odlo­ži­li před tele­vi­zi, zbystře­te! Na pul­tech sku­teč­ných i vir­tu­ál­ních knih­ku­pec­tví se obje­vi­la kníž­ka pod­po­ru­jí­cí kre­a­ti­vi­tu dětí i dospě­lých, jejichž pomoc budou malí šiku­lo­vé při výro­bě potře­bo­vat. Tvořivá díl­na s podti­tu­lem Celoroční inspi­ra­ce pro klu­ky a hol­ky z pera Libuše Schneiderové při­ná­ší dal­ší nápa­dy, co s dět­mi zku­sit doma vyro­bit. Obligátní zví­řát­ka z kašta­nů a sně­hu­lá­ky z vaty jsme už zkou­še­li asi všich­ni a nastal čas posu­nout se dál.

Kniha je tema­tic­ky roz­dě­le­na pod­le čtyř roč­ních obdo­bí, tak­že zastán­ci tra­dic v jar­ní čás­ti najdou výrob­ky s veli­ko­noč­ní tema­ti­kou, na pod­zim výtvo­ry ze spa­da­né­ho lis­tí a v zimě vánoč­ní deko­ra­ce. Ale svým čte­ná­řům toho Libuše Schneiderová nabí­zí mno­hem víc. Rozpaky vzbu­zu­je snad jen let­ní část, kde je napří­klad zařa­ze­na i výro­ba maňás­ků a mimo­zemš­ťa­nů, ale před­po­klá­dá se, že v létě mají děti jiné sta­ros­ti než sedět doma u sto­lu s nůž­ka­mi a lepi­dlem.

Každá dvoj­stra­na je věno­vá­na jed­no­mu výrob­ku, kde hned v úvo­du najde­me seznam potřeb­né­ho mate­ri­á­lu a pomů­cek. Většinou se jed­ná o věci, kte­rý kaž­dý doma má a netře­ba běhat po půl měs­tě, aby sehnal kom­po­nen­ty pro dět­skou tvor­bu. Kdo nemá, snad­no poří­dí v kaž­dém obchůd­ku pro tvo­ři­vé, kte­rých je všu­de spous­ta. Dále autor­ka při­dá­vá v něko­li­ka bodech návod, jak kaž­dou věc vyro­bit a dopl­ňu­je postu­po­vý­mi foto­gra­fie­mi. Protilehlá stra­na je věno­vá­na finál­ní­mu fotu výrob­ku, na kte­rém je čas­to vidět, že jej oprav­du vyro­bi­ly děti. Roztomilé nedo­ko­na­los­ti jsou patr­né na prv­ní pohled. Takže lze s urči­tos­tí říct, že postu­py jsou oprav­du dět­mi pro­vě­ře­né.

Pro všech­ny rodi­če, kte­ří trá­ví čas se svý­mi dět­mi aktiv­ně a pod­po­ru­jí je v kre­a­tiv­ních ruko­děl­ných čin­nos­tech, bude Tvořivá díl­na zají­ma­vým tipem na vánoč­ní dárek. Za před­po­kla­du, že vydr­ží až do Vánoc a nekou­pí svým dětem kni­hu dří­ve, pro­to­že před sebou máme ješ­tě pár týd­nů dlou­hých pod­ve­če­rů a pošmour­ných dní, kte­ré si pří­mo říka­jí o atrak­tiv­ní výplň. Libuše Schneiderová mile pře­kva­pi­la neotře­lý­mi nápa­dy a snad­nou pro­ve­di­tel­nos­tí deko­ra­cí. Ovšem pokud máte aktiv­ní děti, vyvsta­ne před vámi neru­dov­ská otáz­ka: Kam s ním? Počty výrob­ků v domác­nos­tech se náso­bí počtem dětí, počtem krouž­ků,…

Více na Kritiky.cz
Petr Kolečko – scénář a režie Přes prsty je váš režisérský debut. Co vás přivedlo k rozhodnutí, že si svůj scéná...
Kousek nebe Podtitul filmu Kousek nebe zní: "Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska". Oním...
#54 - Čelisti (1975) Steven Spielberg není můj nejoblíbenější režisér, příliš jej ani nevyhledávám, ale nelz...
Specialisté - Vzdušné zámky Pod oknem psychoterapeutického centra je nalezena mrtvola mladičké Sandry Nolové. Prvním úkole...
Domácí šalvějové bonbóny V tomto období šalvěj krásně obrůstá a má nové výhonky a listy, jež lze zužitkovat př...

 • Název kni­hy:     Tvořivá díl­na
 • Autorka:              Libuše Schneiderová
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: Fragment (Albatros Media)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Contreras Bret: Posilování na anatomických základech20. listopadu 2016 Contreras Bret: Posilování na anatomických základech Kniha s názvem Posilování na fyzických základech je velmi úspěšná kniha se zaměřením na posilování a zlepšení fyzické kondice obecně. Knihu sepsal ve světě fitness dobře známý Bret […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy17. října 2018 Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty […]
 • Vyrobte si kouzelná zvířátka10. prosince 2018 Vyrobte si kouzelná zvířátka Dlouhé podzimní večery a plískanice, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopadají těžké kapky deště a střechou cloumají poryvy větru. Takové období nemají rádi ani dospělí  a o […]