Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Podporujte kreativitu svých dětí

Podporujte kreativitu svých dětí

TvorDilna
TvorDilna

V posled­ní době je trh doslo­va zapla­ve­ný návo­dy, jak si sám doma vyro­bit to či ono. Od jíd­la počí­na­je, přes kos­me­ti­ku, hrač­ky a deko­ra­ce­mi kon­če. Většina z těch­to návo­dů je urče­na pro dospě­lé, ale pro dlou­hé pod­zim­ní a zim­ní veče­ry se vždy hodí něco, čím zaba­vit děti, kte­ré se doma nudí. Pokud nepa­t­ří­te k rodi­čům, kte­ří by je bez výči­tek odlo­ži­li před tele­vi­zi, zbystře­te! Na pul­tech sku­teč­ných i vir­tu­ál­ních knih­ku­pec­tví se obje­vi­la kníž­ka pod­po­ru­jí­cí kre­a­ti­vi­tu dětí i dospě­lých, jejichž pomoc budou malí šiku­lo­vé při výro­bě potře­bo­vat. Tvořivá díl­na s podti­tu­lem Celoroční inspi­ra­ce pro klu­ky a hol­ky z pera Libuše Schneiderové při­ná­ší dal­ší nápa­dy, co s dět­mi zku­sit doma vyro­bit. Obligátní zví­řát­ka z kašta­nů a sně­hu­lá­ky z vaty jsme už zkou­še­li asi všich­ni a nastal čas posu­nout se dál.

Kniha je tema­tic­ky roz­dě­le­na pod­le čtyř roč­ních obdo­bí, tak­že zastán­ci tra­dic v jar­ní čás­ti najdou výrob­ky s veli­ko­noč­ní tema­ti­kou, na pod­zim výtvo­ry ze spa­da­né­ho lis­tí a v zimě vánoč­ní deko­ra­ce. Ale svým čte­ná­řům toho Libuše Schneiderová nabí­zí mno­hem víc. Rozpaky vzbu­zu­je snad jen let­ní část, kde je napří­klad zařa­ze­na i výro­ba maňás­ků a mimo­zemš­ťa­nů, ale před­po­klá­dá se, že v létě mají děti jiné sta­ros­ti než sedět doma u sto­lu s nůž­ka­mi a lepi­dlem.

Každá dvoj­stra­na je věno­vá­na jed­no­mu výrob­ku, kde hned v úvo­du najde­me seznam potřeb­né­ho mate­ri­á­lu a pomů­cek. Většinou se jed­ná o věci, kte­rý kaž­dý doma má a netře­ba běhat po půl měs­tě, aby sehnal kom­po­nen­ty pro dět­skou tvor­bu. Kdo nemá, snad­no poří­dí v kaž­dém obchůd­ku pro tvo­ři­vé, kte­rých je všu­de spous­ta. Dále autor­ka při­dá­vá v něko­li­ka bodech návod, jak kaž­dou věc vyro­bit a dopl­ňu­je postu­po­vý­mi foto­gra­fie­mi. Protilehlá stra­na je věno­vá­na finál­ní­mu fotu výrob­ku, na kte­rém je čas­to vidět, že jej oprav­du vyro­bi­ly děti. Roztomilé nedo­ko­na­los­ti jsou patr­né na prv­ní pohled. Takže lze s urči­tos­tí říct, že postu­py jsou oprav­du dět­mi pro­vě­ře­né.

Pro všech­ny rodi­če, kte­ří trá­ví čas se svý­mi dět­mi aktiv­ně a pod­po­ru­jí je v kre­a­tiv­ních ruko­děl­ných čin­nos­tech, bude Tvořivá díl­na zají­ma­vým tipem na vánoč­ní dárek. Za před­po­kla­du, že vydr­ží až do Vánoc a nekou­pí svým dětem kni­hu dří­ve, pro­to­že před sebou máme ješ­tě pár týd­nů dlou­hých pod­ve­če­rů a pošmour­ných dní, kte­ré si pří­mo říka­jí o atrak­tiv­ní výplň. Libuše Schneiderová mile pře­kva­pi­la neotře­lý­mi nápa­dy a snad­nou pro­ve­di­tel­nos­tí deko­ra­cí. Ovšem pokud máte aktiv­ní děti, vyvsta­ne před vámi neru­dov­ská otáz­ka: Kam s ním? Počty výrob­ků v domác­nos­tech se náso­bí počtem dětí, počtem krouž­ků,…


  • Název kni­hy:     Tvořivá díl­na
  • Autorka:              Libuše Schneiderová
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: Fragment (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58623 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55819 KB. | 20.05.2022 - 19:29:43